ข่าวด่วน !
24-MAR-2014

ประกาศให้ นักศึกษาทุกคน ที่ยังไม่ได้ทำการประเมินการสอนอาจารย์ภาคเรียนที่ 2/2556 ให้เข้าไปทำการประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-15 พฤษภาคม 57

20-MAR-2014

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 และ 1/2557

13-FEB-2014

ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจาคณะบัญชี เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชี จำนวน 2 อัตรา คลิกรายละเีอียดเพิ่มเติม

10-MAR-2014

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556


คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

ปฏิทินการศึกษาปี 56


 

About Us

เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นมิติใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ สถาบันที่ให้ความอบอุ่นและสิ่งแวดล้อมอันบริบูรณ์ สมัครทางออนไลน์

Read More
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปัจจุบัน
567
เดือนปัจจุบัน
10,519
เดือนที่ผ่านมา
19,690
ปีปัจจุบัน
67,621
ปีที่ผ่านมา
28,468
Most Popular
19-NOV-2013

มหาวิทยาลัยธนบุรีจัดสอบชิงทุน และมอบทุนเรียนดี มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดสอบชิงทุน และมอบทุนเรียนดี ประเภททุน มีทุนอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ 100 ทุน และทุนแม่ชีระเอิบ แย้มชุติ 100 ทุน คลิกอ่านรายละเีอียดเพิ่มเติม

09-JULY-2013

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556เปลี่ยนแปลง วันเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

Specials

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี

1.บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนสามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองสามารถปฏิบัติงาน และสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้
ใ นระดับสากล
2. บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม

Read More

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ มีรูปใครบ้าง ใครเป็นใคร ดูเอาเองนะ
การแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่น
ประมวลผลภาพ MOU ประมวลผลภาพ MOU
ประมวลภาพ ASean Day ประมวลภาพ ASean Day
ประมวลภาพการตรวจประกันคุณภาพของแต่ละคณะ ปี 2554 ประมวลภาพการตรวจประกันคุณภาพของแต่ละคณะ ปี 2554
ภาพกิจกรรมฟุตซอลอุดมศึกษาและประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ ภาพกิจกรรมฟุตซอลอุดมศึกษาและประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์