News

TRU News

ประกาศรายชื่อสอบเทียบโอนความรู้ CE

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 รายชื่อ เลขที่นั่ง และห้องสอบ...

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

ขยายเวลาการรายงานตัวนักศึกษาทุน

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

ขยายเวลาการรายงานตัวนักศึกษาทุน "ทุนแม่ชีระเอิบ แย้มชุติ" "ทุนอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ" และ "ทุนระเอิบชัย" ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

ประเมินการสอนของอาจารย์2-2557

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

ประกาศให้ นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี สามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุน

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

เปลี่ยนแปลง กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

เปลียนแปลง กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557 และภาคการศึกษาที่ 1/2558 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

นักศึกษาจบ1-57 สามารถรับ Transcript

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น) สามารถมาติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2558เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษา 2558 ทุนแม่ชีระเอิบ แย้มชุติ และ ทุนอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ

อ่านเพิ่มเติม

ศุภณัฐ กิตติยะโสธร

คลิก

รัตติกาล กุลน้อย

คลิก

วราภรณ์ สินประมวญ

คลิก

ยุรนันท์ เกตุมีแสง

คลิก

มงคล เสริมทรัพย์

คลิก

พงษ์ศักดิ์ จุฑาธนาศิลป์

คลิก

งานประกวดแข่งขันผลงานวิจัย สมาคมอาชีวศึกษา

คลิกดูรูปภาพ

ผ้ากฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดบุณยประดิษฐ์

คลิกดูรูปภาพ

น้องๆ เรียนรู้ศึกษางานที่ศูนย์วัฒนธรรม ม.ธนบุรี

คลิกดูรูปภาพ

พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

คลิกดูรูปภาพ

รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

คลิกดูรายละเอียด

รับสมัครอาจารย์ประจำด้านภาษาอังกฤษ

คลิกดูรายละเอียด