Thonburi University

UNIVERSITY FOR ALL

ระบบทะเบียนออนไลน์

E-Learning

วารสารวิชาการ

TRUMIS

 • Welcome to Thonburi University

  "สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม"

  "สถาบันที่ให้ความอบอุ่น และสภาพแวดล้อมอันสมบูรณ์"

  Read More
 • ข่าวสาร กยศ

  เกณฑ์ใหม่ กยศ. Read More
 • มหาวิทยาลัยธนบุรี

  "ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม"

  Read More
 • การชี้แจงรายละเอียดการแถลงข่าวของเลขาธิการ สกอ.

  ประเด็นข่าว เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน

  Read More
 • คําแถลงชี้แจงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี

  ประเด็นข่าว เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน

  Read More
 • อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย

  Read More
 • พิธีทอดกฐินพระราชทาน

  ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธาน

  Read More
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  ปฐมนิเทศ และเปิดเรียน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ห้อง B209

  Read More
 • "นส.วราภรณ์ สินประมวญ" คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เทเบิลเทนนิส

  นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค2 #‪#สระบุรีเกมส์

  Read More
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาใหม่

  มหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

  Read More
 • ธนบุรี ซิตี้ จับมืออดีตแข้งดังปลาดิบ เปิดคลีนิคสอนเยาวชน

  ธนบุรี ซิตี้ เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษแก่เยาวชนอายุ 6-12 ปี โดยร่วมมือกับ JDFA Football Clinic รร.สอน ฟุตบอลชของญี่ปุ่น ที่นำทัพมาโดย มาซาโอะ คิบะ อดีตกัปตัน กัมบะ โอซาก้า เปิดคลีนิคสอนน้องๆที่สนใจ ที่ธนบุรี สเตเดี้ยม

  Read More

   รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วันเสาร์ที่ 23 ต.ค.2557 ตารางสอบ รายชื่อ เลขที่นั่ง และห้องสอบ...

   ขอเชิญร่วมงานพระกฐินพระราชทาน รายละเอียดกำหนดการ

   รับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

   !! ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสาตร์ จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)

   ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจั...

   สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วันเสาร์ที่ 1...

   ประกาศให้ นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี สามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และปัจจั...

   เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างในตำแหน่ง อาจารย์ประจำ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

   สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วันเสาร์ที่ 2...

   ตารางสอนและห้องเรียน (ติว) สำหรับนักศึกษาเทียบโอนความรู้  CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และ คณ...

   นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สามารถมาติดต่อขอรับใบรายงานผลการ...

   กำหนดการถ่ายบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

   ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล 1 อัตรา (เพศหญิง) หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 ก...

   แจ้งกำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

   ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

   กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา วันที่ 18 พ.ค. 2557 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย  

ReadMore

    ReadMore
 

ประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นศูนย์กลางประสานงาน หรือเป็นกลไกในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการศึกษา และการทำงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์ประกอบในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยธนบุรีได้รวบรวมผลงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของคุณภาพอาจารย์ในสถาบัน ดังนั้นแต่ละสถาบันจึงต่างมุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการให้อาจารย์และนักศึกษาได้สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

 

วารสารวิชาการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นวารสารระดับชาติ ที่เป็นสื่อกลางในการเเลกแปลี่ยนความรู้ทางวิชาการโดยนำเสนอบทความในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

Thai Sim

The Thai Simulation and Gaming Association สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอเเนะในหัวข้อเรื่อง การใช้สถานการณ์จำลองและเกมส์ในการเรียนการสอน ประเมินผลและการวิจัย เพื่อรวบรวมผลการประชุมทางวิชาการและเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

 

CHE QA Online

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่ใช้ในการจัดทำ “รายงานการประเมินตนเอง(SAR)” ในระดับสถาบัน คณะและหน่วยงาน โดยสถาบันและทุกหน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ที่ สกอ. ได้กำหนดไว้ และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะตรวจประเมินฯ ซึ่งภายหลังจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน จะเป็นผู้ออนไลน์ส่งข้อมูล “รายงานการประเมินตนเอง” และ “ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” เฉพาะระดับสถาบันและคณะไปยังฐานข้อมูลกลางของ สกอ.

เบญจมิตร

“เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเบญจมิตร” มีพันธกิจหลักด้านการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ โดยมีความมุ่งหวังที่เป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ นักวิจัย การพัฒนางานวิจัย และที่สำคัญที่สุด คือ เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยในบริบทที่หลากหลายและแตกต่างกัน