• ---------------------------------------------------------------------------


ข่าวด่วน !
15-09-2014

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนาด้านวิชาการ อ่านรายละเอียด

09-09-2014

สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วันเสาร์ที่ 13 ก.ย. 2557 ตารางสอบ รายชื่อ เลขที่นั่ง และห้องสอบ

28-08-2014

ประกาศให้ นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี สามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุนในภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

28-08-2014

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างในตำแหน่ง อาจารย์ประจำ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา


คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

ปฏิทินการศึกษาปี 56


 

About Us

เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นมิติใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ สถาบันที่ให้ความอบอุ่นและสิ่งแวดล้อมอันบริบูรณ์ สมัครทางออนไลน์

Read More
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปัจจุบัน
217
เดือนปัจจุบัน
10,547
เดือนที่ผ่านมา
17,772
ปีปัจจุบัน
164,969
ปีที่ผ่านมา
28,468
Most Popular
Specials

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี

1.บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนสามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองสามารถปฏิบัติงาน และสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้
ใ นระดับสากล
2. บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม

Read More

ข่าวกิจกรรม