• ---------------------------------------------------------------------------


ข่าวด่วน !
17-7-2557

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สามารถมาติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

24-06-2014

กำหนดการถ่ายบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

21-05-2014

แจ้งกำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

16-05-2014

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557


คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

ปฏิทินการศึกษาปี 56


 

About Us

เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นมิติใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ สถาบันที่ให้ความอบอุ่นและสิ่งแวดล้อมอันบริบูรณ์ สมัครทางออนไลน์

Read More
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปัจจุบัน
700
เดือนปัจจุบัน
14,769
เดือนที่ผ่านมา
18,500
ปีปัจจุบัน
130,662
ปีที่ผ่านมา
28,468
Most Popular
Specials

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี

1.บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนสามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองสามารถปฏิบัติงาน และสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้
ใ นระดับสากล
2. บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม

Read More

ข่าวกิจกรรม