• ---------------------------------------------------------------------------


ข่าวด่วน !
28-08-2014

ประกาศให้ นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี สามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุนในภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

28-08-2014

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างในตำแหน่ง อาจารย์ประจำ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

20-08-2014

สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วันเสาร์ที่ 23 ส.ค. 2557 ตารางสอบ รายชื่อ เลขที่นั่ง และห้องสอบ

06-08-2014

ตารางสอนและห้องเรียน (ติว) สำหรับนักศึกษาเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

ปฏิทินการศึกษาปี 56


 

About Us

เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นมิติใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ สถาบันที่ให้ความอบอุ่นและสิ่งแวดล้อมอันบริบูรณ์ สมัครทางออนไลน์

Read More
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปัจจุบัน
267
เดือนปัจจุบัน
0
เดือนที่ผ่านมา
17,772
ปีปัจจุบัน
154,422
ปีที่ผ่านมา
28,468
Most Popular
Specials

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี

1.บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนสามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองสามารถปฏิบัติงาน และสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้
ใ นระดับสากล
2. บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม

Read More

ข่าวกิจกรรม