ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
20-08-2014

สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วันเสาร์ที่ 23 ส.ค. 2557 ตารางสอบ รายชื่อ เลขที่นั่ง และห้องสอบ

06-08-2014

ตารางสอนและห้องเรียน (ติว) สำหรับนักศึกษาเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

17-7-2557

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สามารถมาติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

24-06-2014

กำหนดการถ่ายบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะ/สาขา
คณะบัณฑิตวิทยาลัย

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 

บริการ วิชาการ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 31

บัณฑิตวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับ สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.)
เรื่อง "การพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

ThaiSim : The Thai Simulation and Gaming Association

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า แลกเปลียนความคิดเห็นและข้อเสนอเเนะในหัวข้อเรื่อง การใช้สถานการณ์จำลองและเกมส์ในการเรียนการสอน ประเมินผลและการวิจัย เพื่อรวบรวมผลการประชุมทางวิชาการและเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

แนะนำ บทความวิจัย บทความงานวิชาการ ซึ่งเป็นวารสารด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในองค์ความรู้ใหม่ๆ

01

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นวารสารที่เป็นสื่อกลางในการเเลกแปลี่ยนความรู้ทาวิชาการและเป็นส่วนช่วยเผยแพร่ผลงาน มีทั้ง บทความวิชาการและบทความวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

02

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)
ระบบ NRPM เป็นระบบสารสนเทศการวิจัยเพื่อรองรับการบริหารจัดการผลงานวิจัยของประเทศ โดยสร้างระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สามารถดำเนินงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การทำงานครอบคลุมตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจนจบกระบวนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามความจำเป็นของผู้ดำเนินงาน

03

แบบฟอร์มการเขียน มคอ.
มคอ. เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต และได้มีแบบฟอร์ม สำหรับ การเขียน มคอ. ไว้ให้ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 3
แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 5
แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 7

ระบบเทียบโอนออนไลน์

สาขาการจัดการ ปีการศึกษา 2556

สาขาการจัดการ ปีการศึกษา 2557


สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2556

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2557


สาขาการตลาด ปีการศึกษา 2556

สาขาการตลาด ปีการศึกษา 2557


สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2556

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2557


สาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2556

สาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2557