ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
24-MAR-2014

ประกาศให้ นักศึกษาทุกคน ที่ยังไม่ได้ทำการประเมินการสอนอาจารย์ภาคเรียนที่ 2/2556 ให้เข้าไปทำการประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-15 พฤษภาคม 57

20-MAR-2014

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 และ 1/2557

13-FEB-2014

ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจาคณะบัญชี เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชี จำนวน 2 อัตรา คลิกรายละเีอียดเพิ่มเติม

10-MAR-2014

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556

คณะ/สาขา
คณะบัณฑิตวิทยาลัย

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 

บริการ วิชาการ
การประชุมวิชาการ ระดับชาติ เบญจมิตร วิชาการ ครั้งที่ 2

การพัฒนาองค์ความรู้ ผ่านการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยราชพฤกษ์ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขึ้น คือ “เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เบญจมิตร”

ThaiSim : The Thai Simulation and Gaming Association

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า แลกเปลียนความคิดเห็นและข้อเสนอเเนะในหัวข้อเรื่อง การใช้สถานการณ์จำลองและเกมส์ในการเรียนการสอน ประเมินผลและการวิจัย เพื่อรวบรวมผลการประชุมทางวิชาการและเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

แนะนำ บทความวิจัย บทความงานวิชาการ ซึ่งเป็นวารสารด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในองค์ความรู้ใหม่ๆ

01

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นวารสารที่เป็นสื่อกลางในการเเลกแปลี่ยนความรู้ทาวิชาการและเป็นส่วนช่วยเผยแพร่ผลงาน มีทั้ง บทความวิชาการและบทความวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

02

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)
ระบบ NRPM เป็นระบบสารสนเทศการวิจัยเพื่อรองรับการบริหารจัดการผลงานวิจัยของประเทศ โดยสร้างระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สามารถดำเนินงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การทำงานครอบคลุมตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจนจบกระบวนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามความจำเป็นของผู้ดำเนินงาน

03

แบบฟอร์มการเขียน มคอ.
มคอ. เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต และได้มีแบบฟอร์ม สำหรับ การเขียน มคอ. ไว้ให้ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 3
แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 5
แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 7