ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
15-09-2014

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนาด้านวิชาการ อ่านรายละเอียด

09-09-2014

สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วันเสาร์ที่ 13 ก.ย. 2557 ตารางสอบ รายชื่อ เลขที่นั่ง และห้องสอบ

28-08-2014

ประกาศให้ นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี สามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุนในภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

28-08-2014

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างในตำแหน่ง อาจารย์ประจำ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

คณะ/สาขา
คณะบัณฑิตวิทยาลัย

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 

บริการ วิชาการ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 31

บัณฑิตวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับ สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.)
เรื่อง "การพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

ThaiSim : The Thai Simulation and Gaming Association

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า แลกเปลียนความคิดเห็นและข้อเสนอเเนะในหัวข้อเรื่อง การใช้สถานการณ์จำลองและเกมส์ในการเรียนการสอน ประเมินผลและการวิจัย เพื่อรวบรวมผลการประชุมทางวิชาการและเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

แนะนำ บทความวิจัย บทความงานวิชาการ ซึ่งเป็นวารสารด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในองค์ความรู้ใหม่ๆ

01

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นวารสารที่เป็นสื่อกลางในการเเลกแปลี่ยนความรู้ทาวิชาการและเป็นส่วนช่วยเผยแพร่ผลงาน มีทั้ง บทความวิชาการและบทความวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

02

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)
ระบบ NRPM เป็นระบบสารสนเทศการวิจัยเพื่อรองรับการบริหารจัดการผลงานวิจัยของประเทศ โดยสร้างระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สามารถดำเนินงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การทำงานครอบคลุมตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจนจบกระบวนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามความจำเป็นของผู้ดำเนินงาน

03

แบบฟอร์มการเขียน มคอ.
มคอ. เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต และได้มีแบบฟอร์ม สำหรับ การเขียน มคอ. ไว้ให้ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 3
แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 5
แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 7

ระบบเทียบโอนออนไลน์