เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นมิติใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ สถาบันที่ให้ความอบอุ่นและสิ่งแวดล้อมอันบริบูรณ์ Download ใบสมัคร
สมัครเรียนออนไลน์

 อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน/ภาคการศึกษา
(บาท)
วิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี 27,000 - 30,000
วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี 27,000 - 30,000
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี 27,000 - 30,000
เทียบโอนทุกสาขา 27,000 - 30,000
สำหรับผู้จบ ปวส. (ปกติ)  
เทียบโอนทุกสาขา 25,000 - 28,000
สำหรับผู้จบ ปวส. (สมทบ)  

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 165,000 ถึง 240,000 บาท
กู้ กรอ. และ , กู้ กยศ..

ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาแต่ละท่านอาจมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน/ภาคการศึกษา
(บาท)
การบัญชี ภาคปกติ 18,000 - 22,000
การบัญชี เทียบโอน
16,000 - 20,000
(2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.)  
   
   
   
   

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ของภาคปกติ 135,000 ถึง 140,000 บาท
กู้ กรอ. และ , กู้ กยศ..

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เทียบโอน (2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.) 78,000 ถึง 85,000 บาท กู้ กรอ. และ , กู้ กยศ..

สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน/ภาคการศึกษา
(บาท)
IT ภาคปกติ 20,000 - 24,000
IT เทียบโอน
18,000 - 22,000
(2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.)  
   
   
   
   

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ของภาคปกติ 150,000 ถึง 170,000 บาท
กู้ กรอ. และ , กู้ กยศ..

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เทียบโอน (2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.) 92,000 ถึง 96,000 บาท กู้ กรอ. และ , กู้ กยศ..

 อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน/ภาคการศึกษา
(บาท)
การจัดการ ภาคปกติ 18,000 - 22,000
การจัดการ เทียบโอน
16,000 - 20,000
(2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.)  
   
การตลาด ภาคปกติ 18,000 - 22,000
การตลาด เทียบโอน
16,000 - 20,000
(2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.)  
   
   
   

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ของภาคปกติ 135,000 ถึง 140,000 บาท
กู้ กยศ..

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เทียบโอน (2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.) 78,000 ถึง 85,000 บาท กู้ กยศ..

สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน/ภาคการศึกษา
(บาท)
การจัดการโลจิสติกส์ 18,000 - 22,000
ภาคปกติ  
การจัดการโลจิสติกส์
16,000 - 20,000
เทียบโอน  
(2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.)  
การจัดการธุรกิจ 18,000 - 22,000
ระหว่างประเทศ  
คอมพิวเตอร์ ฯ ภาคปกติ 18,000 - 22,000
คอมพิวเตอร์ ฯ 16,000 - 20,000
(2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.)  

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ของภาคปกติ 135,000 ถึง 140,000 บาท
กู้ กรอ. และ , กู้ กยศ..

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เทียบโอน (2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.) 78,000 ถึง 85,000 บาท กู้ กรอ. และ , กู้ กยศ..

สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน/ภาคการศึกษา
(บาท)
   
การจัดการท่องเที่ยวและ 20,000 - 24,000
อุตสาหกรรมบริการ  
   
การจัดการธรุกิจและ
20,000 - 24,000
ภาษาอังกฤษ  

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ของภาคปกติ 140,000 ถึง 160,000 บาท
กู้ กรอ. และ , กู้ กยศ..

ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาแต่ละท่านอาจมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

 อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย

 ข่าว ทุนการศึกษา

สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน/ภาคการศึกษา
(บาท)
เทคโนโลยีการจัดการ 24,000 - 27,000
อุตสาหกรรม (4 ปี)  
เทียบโอน (ภาคปกติ)
24,000 - 27,000
สำหรับผู้จบ ปวส.  

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ของภาคปกติ 145,000 ถึง 220,000 บาท
กู้ กรอ. และ กู้ กยศ.

ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาแต่ละท่านอาจมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน/ภาคการศึกษา
(บาท)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 30,000 - 40,000
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 30,000 - 40,000

 
   

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 ถึง 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาแต่ละท่านอาจมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน