รายชื่อการส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย

ค้าหาบทความวิชาการและบทความวิจัย โดย :
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย
เรียกดูข้อมูลทั้งหมด(สำหรับผู้ดูแลระบบ)
ออกจากระบบ
ลำดับ
รหัสบทความ ชื่อ-นามสกุล ผู้ส่งบทความ
(ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล ผู้ส่งบทความ
(ภาษาอังกฤษ)
สถานะผู้ส่ง ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งบทความ ไฟล์ที่แนบ
หลักฐาน
การชำระเงิน
สถานะบทความ
25 NLSH025 วรรณวิมล จงจรวยสกุล Vonvimol Charuoysakul อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557- 2558
The employment of the graduated students from Rajapruk University 2014-2015.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2017-12-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
31 NLSH031 เรืองยศ ใจวัง Ruangyot Jaiwang อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การออกแบบและพัฒนารังเลี้ยงผึ้ง “แบบรังยาวแถบบน” เพื่อเป็นรายได้เสริมของชาวสวนลำไย ใน เขตจังหวัดเชียง
The Design and Development beekeeping“Long box and Top Bar Hive” to produce for extra income of long
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-01-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
32 NLSH032 นายพันธ์เทพ กาลลา MR. Phanthep KAlla นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาวุธปืนพกสั้นของผู้บริโภค
THE RELALTIONSHIP BETWEEN INFLUENCE FACTORS AND BUYING DECISION BEHAVIOR ON PISTOLS OF CONSUMER IN
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-01-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
33 NLSH033 นางสาว บุษบา อู่อรุณ Miss Busaba Auaroon อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการร้านกาแฟสด การ์เด้น คอฟฟี่ (Garden Coffee) สาขากรมศุลกากร นิคมอุ
To explore customer satisfaction toward Garden Coffee, the branch of Custom Department in Bang Poo I
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-02-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
34 NLSC034 นายวันชัย เชาว์กำเนิด Mr.Wunchai Chaokumnerd อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร โปรแกรมเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าด้วย Excel
The Productivity Improveement Techniques by Power Factor Correction Program with Excel
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-02-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
35 NLSC035 สมจินต์ อักษรธรรม SOMJIN AKSORNTHAM อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การพยากรณ์โดยใช้เทคนิคอนุกรมเวลาเพื่อหาปริมาณนักศึกษาประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยใช้
Forecasting by time series techniques to estimate a student s number in the Faculty of Engineering.
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-02-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
36 INSC036 อมรวิทย์ วัชรพฤกษาดี Amornvit Vatcharaphrueksadee อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การออกแบบและพัฒนาสื่อเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวสต็อปโมชัน 3 มิติ
The Design and Development of a 3D Stop Motion Animation as an Extra Curriculum Teaching Media in En
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-02-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
37 NLSH037 สกลพร พิบูลย์วงศ์ Sakolpond Piboonvong อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร ความต้องการรับบริการวิชาการทางด้านบัญชีของสถานประกอบการ ในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
The need of accounting academic services for business enterprises in Bangkruai district, Nonthaburi
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-02-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
38 NLSC038 ดุษดี มุกดา Dussadee Mookda อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของศูนย์กลางการกระจายสินค้าโดยใช้ทฤษฎี จุดศูนย์ถ่วงกรณีศึกษาบริษัทรับขนส่ง
Locating sites suitable of distribution centers use by center of gravity theory : A case study of t
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-02-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
39 NLSH039 ภคพร ผงทอง อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ในธุรกิจพาเลทให้เช่า
Efficiency Enhancing of Logistics Customer Service in Pallet Rental Business
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-02-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
40 NLSH040 ฉัตรทอง นกเชิดชู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
The Computer-Assisted Instruction to Develop Achievement Learning Business Computer
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
41 NLSH041 นางสาววิซุตตา ชูศรีวาส visutta chusriwart อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ ในตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Spending Behavior of Elderly People In Bangkhunun Sub-district, Bang Kruay District, Nonthaburi Pro
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
42 INSH042 นายอนุวัฒน์ จันบาน ANUWATCH CHANBAN นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิ
The Relationship between Influence Factors and Purchasing Decision on 7 Seat Car Insurance in Nontha
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
43 NLSH043 อาภรณีน์ อินฟ้าแสง ARPORNRANEE INFAHSAENG อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักศึกษาของสถาบันในเครือข่าย
State and Problems of Student Affairs Administration of the Institute in the BENJAMITRA Academic Coo
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
44 NLSH044 จิรัชยา พานเจริญ JIRASCHAYA PANCHAROEN นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ภายในประเทศทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน กรณีศึกษา บริษัท ระ
IMPORTANT FACTORS FOR SELECTION DICISION MAKING OF THE LOCAL ELECTRICAL INDUSTRY SUPPLIER: A CASE ST
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
45 NLED045 เบญจรัตน์ ราชฉวาง Benjarat Ratchawang อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร เปรียบเทียบความคาดหวังและความเป็นจริงในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรระดับประกาศ
COMPARE STUDENTS’ EXPECTATION AND PERCEPTION TOWARDS ASSESSMENT AND EVALUATION OF GRADUATE DIPLOMA P
บทความด้านการศึกษา 2018-03-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
46 NLSH046 นางสาวพรรณภา พูลมาก MISS. PANNAPA POOLMARK อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร อิทธิพลของภาษีที่ดินต่อการสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้: กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
THE INFLUENCE OF THE LAND TAX TO ENSURE FAIRNESS OF INCOME DISTRIBUTION : A CASE STUDY OF SISAKET PR
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
47 NLSH047 นางสาวดุษณีย์ ยศทอง Miss Dusanee Yosthong ผู้เข้าร่วมงาน ความร่วมมือของสถานศึกษากับองค์กรพยาบาลยุค Thailand 4.0
Collaboration between Educational Institution and Nursing Organization in Thailand 4.0
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
48 NLSH048 ไพสรณ์ สูงสมบัติ Paisorn soongsombat อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Curriculum Assessment of Bachelor of Accounting Program, Rajapruk University
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
49 NLSH049 นางสาวปฐมาภรณ์ คำชื่น M?ss Patamaporn Kumchuen อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร ศักยภาพและการเตรียมความพร้อมของสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี
Potential and Preparation for the ASEAN Economic Community by the Quality Accounting office in Bangk
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
50 NLSH050 นางสาวศรัญญา แจ้งขำ Miss Sarunya Jangchom อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การสำรวจทัศนคติของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สถานีเขตกรุงเพทมหานคร
Survey of Attitudes of BTS SkyTrain Users
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
51 NLSC051 ณรงค์ ล่ำดี NARONG LUMDEE อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้างานวิจัย
Research Progress Tracking System Development
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
52 NLSH052 รองศาสตราจารย์รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ Associate Professor Rattasidhi Kurusuwan อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป แนวทางการปรับใช้หลักธรรมาภิบาลในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
Gีuidlines for the adoption of Good Governance in the arbitration process
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
53 NLSH053 ธนภัทร์ ธนโกเศศ Tanapat Dhanakoses นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร แรงจูงใจต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
Motivation for the Efficient Working Performance of the Employees at Khao Phra Ngam Subdistrict
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
54 NLSH054 นิตย์ระดี วงษ์สวัสดิ์ Nitradee wongsawat อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร ภาวะหนี้ครัวเรือนของผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการที่ดำเนินการโดยภาครัฐ โครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (กันต
Household Debts of the Dwellers Residing at the State Run Low Cost Housing Nonthaburi Project (Kant
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
55 NLSC055 ปรียาภัทร ชัชวาลย์สิน Preyaphat chatchawansin อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชนบางขนุน
Factors Affected to the Awareness of Morality towards Environment of People in Bangkhahun Community
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
56 NLED056 เสกสรรค์ มานวิโรจน์ Sakesun Manawiroj อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ตามความคาดหวังของผู้ในบัณฑิตในโรงพยาบาลส่งเสริ
The Desirable Characteristics of Graduates of the Executives’ expectation in the subdistrict health
บทความด้านการศึกษา 2018-03-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
57 NLED057 อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก Aphaphon Ditlek อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการสอนอ่านสะกดคำภาษาไทยของครู ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอบางกรวย จัง
Problems and Solutions to Teaching Reading and Spelling Thai Words of Teachers in Elementary Schools
บทความด้านการศึกษา 2018-03-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
61 NLED061 นางสาว พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ Miss Phimwalan Sribun อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การธำรงรักษาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
The Retention Lecturer in Private Universities in the Upper Northern Part of Thailand
บทความด้านการศึกษา 2018-03-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
62 NLSC062 วสันต์ ลีละธนาฤกษ์ wasan leelatanaroำา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตถ่านอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
The Designing of Compression Charcoal Biomass Machine
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
63 NLSC063 นายส่งเสริม ชัยเปรม Mr.Songserm Chaiprem อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป การจัดกลุ่มโหลดทางไฟฟ้าโดยใช้วิธีการกลุ่มอนุภาค
Electrical Load Profile Clustering Using Particle Swarm Optimization
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
64 INED064 พิชญ์นันท์ มงคลสุจริตกุล Pichanun Mongkolsucharitkul อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป การพัฒนาเครื่องมือบูรณาการความรู้โภชนาการสำหรับเด็กประถมศึกษาด้วยวิธีการสอนแบบใหม่
Development of the nutrition integration learning tool for Thai primary school children
บทความด้านการศึกษา 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
65 INSH065 ซิหยาง ลู่ Ziyang Liu นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการงบประมาณโดยรวมและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบริษัท ยงเหนียน ฮองดา สแตนดาร์ดพ
The relationship between TBM and KPIs of YONGNIAN HONGDA standard manufacturing company in CHINA
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
65 INSH065 ซิหยาง ลู่ Ziyang Liu นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการงบประมาณโดยรวมและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบริษัท ยงเหนียน ฮองดา สแตนดาร์ดพ
The relationship between TBM and KPIs of YONGNIAN HONGDA standard manufacturing company in CHINA
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
66 INSH066 ยี่หลิน ตู้ Yilin Du นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัท ซี่กง หุยตง จำกัด
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP AND PERFORMANCE OF EMPLOYEES: OF ZIGONG HUIDONG CO., LTD.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
67 INSH067 เกาอี้ จี๋ GaoYi JI นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจต่องานของพนักงานบริษัท เดปปอน จำกัด
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES OF DEPPON COMPA
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
67 INSH067 เกาอี้ จี๋ GaoYi JI นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจต่องานของพนักงานบริษัท เดปปอน จำกัด
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES OF DEPPON COMPA
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
67 INSH067 เกาอี้ จี๋ GaoYi JI นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจต่องานของพนักงานบริษัท เดปปอน จำกัด
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES OF DEPPON COMPA
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
67 INSH067 เกาอี้ จี๋ GaoYi JI นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจต่องานของพนักงานบริษัท เดปปอน จำกัด
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES OF DEPPON COMPA
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
67 INSH067 เกาอี้ จี๋ GaoYi JI นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจต่องานของพนักงานบริษัท เดปปอน จำกัด
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES OF DEPPON COMPA
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
67 INSH067 เกาอี้ จี๋ GaoYi JI นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจต่องานของพนักงานบริษัท เดปปอน จำกัด
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES OF DEPPON COMPA
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
67 INSH067 เกาอี้ จี๋ GaoYi JI นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจต่องานของพนักงานบริษัท เดปปอน จำกัด
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES OF DEPPON COMPA
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
68 NLSH068 ณัฐฐา สุขีโรจน์ Natta Sukerojn นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการฝึกอบรมและสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนา
The Relationship between the training process and the competency of Signalling & Telecommunications
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
69 NLSH069 ชไมภัค สนธิกร chamaipak Sonthikorn นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อสิค้าจากร้านไดโซของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
MARKETING MIX AND CONSUMERS’ BUYING BEHAVIOR AT DAISO IN NONTHABURI
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
70 NLSH070 ทิวาพร ไชยสงค์ Tiwaporn Chaiyasong นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของทีมและประสิทธิภาพในการ ทำงานเป็นทีมของพนักงานเทเลเซล ธนาคารเอกชน เขต
The relationship between team composition and team performance of Telesales Staff, A Bank in Wongsaw
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
71 NLSH071 น.ส.เยียน โม Ms. Yan Mo นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร การสื่อสารทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าไทยของผู้บริโภคชาวจีน : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ นามุไลฟ์ Sna
MARKETING COMMUNICATION AND CHINESE CONSUMERS’ BUYING BEHAVIOR ON THAI BRAND PRODUCTS: A CASE STUDY
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
72 NLSH072 อัมภิกา ณ อุดม Ampika Na U-dom นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร การจัดการความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแผนก วางแผนและพัฒนา ธนาคารเอกชน เขตวงศ์สว่าง
Knowledge management and performance of Plan and develop staff of A Bank in Wongsawang Area
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
73 NLSH073 นายสรธัญ ชลายนนาวิน Sorathun Chalayonnawin นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร แบบจำลอง 7S ของแมคเคนซีย์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัททรัพย์เอกเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
THE 7S MODEL OF MCKINSEY AND THE PERFORMANCE EMPLOYEE OF SUB-AEK TRADING COMPANY (THAILAND) CO.,LTD
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
74 NLSC074 สุรชัย สานติสุขรัตน์ Surachai Santisookrat อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเพื่อลดต้นทุนการผลิตยางรถยก
Application of Material Flow Cost Accounting Technique for Cost Reduction in the Manufacturing of Fo
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
75 NLED075 บงกชพรรษ ปิ่นสวาสดิ์ Bonggochpass Pinsawas อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับแม่ครัวโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Development of course curriculum for foodservice management to train lay-chefs in primary schools in
บทความด้านการศึกษา 2018-03-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
76 INED076 สินีรัตน์ พรเกษมสุข Sineerat Pornkasemsuk อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป การทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน
The validation and reliability test of training program for community health workers preventing maln
บทความด้านการศึกษา 2018-03-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
77 NLSH077 นายณัฐพันธ์ ดู่ขึ่ง Natthaphan Dukhueng อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีข
Public participation in public service provision on arts, customs, local wisdom and the local cultur
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
78 NLSH078 บงกชกร หงษ์สาม ฺBongkotchakon Hongsam อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจออกกำลังกาย กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา
Business strategy and Marketing Strategies of Fitness Business : A Case Study of Sports Science Cent
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
79 NLSH079 ณัฐพล ณ สงขลา NATTAPON NA SONGKHLA นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ปัญหาการดำเนินงานในคลังสินค้า บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด(ศูนย์บางนา)
PROBLEMS OF WAREHOUSE OPERATION INTER EXPRESS LOGISTICS COMPANY LIMITEDAT (BANGNA)
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
80 INSH080 อวยพร พานิช Uayporn Panich อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์กับการนำมาใช้ในการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
Television Program Viewing Behaviors of Communication Arst Lecturers and their Utilization of the
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
81 INSH081 นายชุมพล รอดแจ่ม Mr.chumpon Rodjam อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร ปัจจัยการสร้างความผูกพันต่อองค์กรเพื่อรักษาพนักงานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรม
Factors Affecting The Organization Commitment for Accountants in the Attitude of Chief Accountants i
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
82 NLSH082 สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์ Surasit Udomthanavong อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป การศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าและความไว้วางใจตราสินค้า ในฐานะตัวแปรคั่นกลางของความสัมพันธ์ระหว่างการรับร
The study of brand image and brand trust as the mediator of relationships between perceive of brand
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
83 NLSH083 ธีระพงศ์ บุศรากูล Theerapong Budsarakoon นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร การวิเคราะห์การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจเกสต์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานคร
A Study of Online Marketing Aanlyze for Guesthouse in Bangkok
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
84 INSH084 ดร.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน DR.KITTISAK UNGKANAWIN อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดำเนินธุรกจิของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดชลบุรี
Marketing mix strategies for entrepreneurs. Small and Medium Enterprises in Chonburi Province
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
85 NLSH085 ชนม์ธิดา ยศปัน chontida yodpan อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี พฤติกรรมการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมในเขตกรุงเทพมหานคร
Behavior buying a brand name bag in Bangkok.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
86 NLED086 ปรีชา อินทรสมพันธ์ Preecha Intarasompun อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น รูปแบบการดำเนินงานประกันคุณภาพที่ดีตามโครงการ “1 ช่วย 9”
A Good Quality Assurance Operation Model: A “1 - 4 - 9” Project
บทความด้านการศึกษา 2018-03-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
87 NLSH087 นุชจรี ศรีอุปโย Nutchri Sriupayo อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ธุรกิจผ้าบาติกโอทอปจังหวัดภูเก็ต
The Marketing Mix (4P’s) of OTOP Batik Business in Phuket Province.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
88 NLSH088 นางสาวพัชราภรณ์ ใจบุญมา Miss Phatcharaporn Jaiboonma อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ความแตกต่างด้านการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ระหว่าง Gen X กับ Gen Y
Difference between accounting operations between Gen X and Gen Y
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
88 NLSH088 นางสาวพัชราภรณ์ ใจบุญมา Miss Phatcharaporn Jaiboonma อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ความแตกต่างด้านการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ระหว่าง Gen X กับ Gen Y
Difference between accounting operations between Gen X and Gen Y
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
89 NLSH089 สิริมา ทรายอ่อน Sirima Say-on นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อเลือกวัตถุดิบคอลลาเจนเปรียบเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในเ
THE MARKETING MIX OF COLLAGEN ACCORDANCE FOR BEVERAGE FACTORIES IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
90 NLSH090 นางพิมพา หิรัญกิตติ Mrs.Pimpa Hirankitti อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป กลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวไทย
THE AGRO-TOURISM MARKETING STRATEGY AND THE AGRO-TOURISM BEHAVIOR OF THAI TOURISTS
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
91 NLSH091 ริศภพ ตรีสุวรรณ Rissaphop Treesuwan อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจัยทีมอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิม กรณีศึกษาในตลาด จังหวัดนครนายก
Factors influencing on buying decision at old-retail stores: Case Studyof Market nakornayok
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
91 NLSH091 ริศภพ ตรีสุวรรณ Rissaphop Treesuwan อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจัยทีมอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิม กรณีศึกษาในตลาด จังหวัดนครนายก
Factors influencing on buying decision at old-retail stores: Case Studyof Market nakornayok
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
92 NLSC092 ปฏิญญา มากระจัน Patinya Markrajan นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การประมาณค่าและพยากรณ์อัตรามรณะของผู้สูงอายุ
Estimation and Prediction Thai Elderly Mortality Rate
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
93 NLSH093 นายสุรสิทธิ์ เมืองลี Mr. Surasit Muanglee. นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
The participation of citizens in the process of annual HauyRai subdistrict
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
94 NLSH094 ฉัตยาพร เสมอใจ Chattayaporn Samerjai อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปัจจัยการสร้างตราผลิตภัณฑ์และความภักดีในตราผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง OTOP ตามทัศนะของผู้บริโภคเจนเนอเรชั
Branding factors and Loyalty on OTOP Leather product of Generation Y consumers
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
95 NLSH095 สุภิญญา ภูมิบรรเจิด SUPHINYA PHOOMBUNJERD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พฤติกรรมการใช้บริการและการสื่อสารการตลาดของคลินิกเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
THE BEHAVIOR SERVICE AND MARKETING COMMUNICATION OF PRIVATE CLINIC ( NATIONAL HEALTH SECURITY )
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
96 NLSH096 อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ AMONNUT CHOTKITNUSORN นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการบริหารนักศึกษาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Influential Determinants on Student Relationship Management Adoption of Rajabhat Universities
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
97 NLED097 สุภา-บวรศิรีปรีชากุล Suphar-Phawornsiriprechakul อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การจูงใจและความผูกพันของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ๊กซ์และวายของธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพฯ
Motivation and Commitment of Generation X and Y in Five Stars Hotel in Bangkok Area
บทความด้านการศึกษา 2018-03-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
97 NLED097 สุภา-บวรศิรีปรีชากุล Suphar-Phawornsiriprechakul อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การจูงใจและความผูกพันของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ๊กซ์และวายของธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพฯ
Motivation and Commitment of Generation X and Y in Five Stars Hotel in Bangkok Area
บทความด้านการศึกษา 2018-03-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
97 NLED097 สุภา-บวรศิรีปรีชากุล Suphar-Phawornsiriprechakul อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การจูงใจและความผูกพันของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ๊กซ์และวายของธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพฯ
Motivation and Commitment of Generation X and Y in Five Stars Hotel in Bangkok Area
บทความด้านการศึกษา 2018-03-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
98 NLSH098 ทิวไผ่ มั่นคงดี Tiwphai Munkhongdee นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลเรื่องสั้น “มือผี”
AN ANALYSIS OF TRANSLATION EDITING AND TRANSLATION PROCESS OF THE SHORT STORY “THE GHOST OF A HAND”
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
98 NLSH098 ทิวไผ่ มั่นคงดี Tiwphai Munkhongdee นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลเรื่องสั้น “มือผี”
AN ANALYSIS OF TRANSLATION EDITING AND TRANSLATION PROCESS OF THE SHORT STORY “THE GHOST OF A HAND”
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
99 NLSH099 ศิริมา ศิริทรัพย์สถิตย์ Sirimar Sirisubsatid อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป รถยนต์โฟลคสวาเกน ยานยนต์ขนส่งประวัติศาสตร์เยอรมันในยุคนาซี
Volkswagen and Nazis – Motorization through German History
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
100 NLSC100 ศุภลักษณ์ สุวรรณ supaluck suwan อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การลดความเสี่ยงของท่าทางการทำงานโดยใช้เทคนิค RULA สำหรับสตรีผู้สูงอายุ
Reducing P0sture Risk Factor by Using RULA technique for Elderly Women
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
101 NLED101 วิชญสุดา ภูษณะวิวัฒน์ Wichsuda Phusanawiwat อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กลวิธีการจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
Chinese Vocabulary Memorize Strategies of the Students at the Far Eastern University Majoring in Bus
บทความด้านการศึกษา 2018-03-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
102 NLSH102 นัทธีรา พุมมาพันธุ์ natteera pummapanth อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อเสียงองค์การกับความภักดีลูกค้า
relationship between corporate reputation with customer loyalty
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
103 INSH103 วนิดา วาดีเจริญ WANIDA WADEECHAROEN อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป กลยุทธ์การร่วมทุนระหว่างประเทศ
The Motive Theories behind Thai-Japanese International Joint Venture (IJVs) Formation
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
104 NLSH104 นิพพิชฌน์ กมลธีระวิทย์ ์Nippit Kamonteerawit อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยการควบคุมภายในที่มีผลต่อคุณภาพของงบการเงินในมุมมองของผู้ทำบัญชีใ
A causal relationship model of internal control factors affecting the quality of financial statement
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
105 NLSH105 นายศรุตม์ โกมลเปลิน MR.SARUT GOMONPELIN นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผู้บ
Service Marketing Mix Factors that influencing decision to buy souvenirs of consumers in Phasi Charo
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
105 NLSH105 นายศรุตม์ โกมลเปลิน MR.SARUT GOMONPELIN นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผู้บ
Service Marketing Mix Factors that influencing decision to buy souvenirs of consumers in Phasi Charo
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
106 NLSH106 นางกมลวรรณ ศิริจันทร์ชื่น Mrs.Kamonwan Sirichanchuen อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ความรู้ความเข้าใจการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรผู้มีรายได้น้อย)ของประชาชนในเขต อ.เมือง จ.ลำพูน
Knowledge and Understanding of the Cognitive use of the welfare state. people in Muang Lamphun
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
107 NLSH107 นางสาวรุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล Miss Rujirat Paleephatsakul อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ต้นทุนและผลตอบแทนของผลผลิตการปลูกลำไยนอกฤดูของเกษตรกรอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน
The cost and the return of output to grow off-season Longan Farmers in Lamphun Mea Tha District
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
108 NLSC108 สามชัย จิระภัทรศิลป Samchai Jirapatarasil อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกัน กรณีศึกษา: โรงงานผลิตเบเกอรี่
Preventive Maintenance Planning Case Study of: Bakery Factory
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
109 INED109 ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ Urairat Yamchuti อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี เกมบิงโกประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
Bingo Game as a Learning Tool in the subject English for Undergraduate Students
บทความด้านการศึกษา 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
110 NLSH110 ยุวดี สำราญสุข Yuwadee Samrarnsuk นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงานขนส่งของ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด
Employees’ Satisfaction Toward Transportation Operation of Inter Express Logistics Company Limited
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
111 NLSH111 รัชนีภรณ์ คล่องแคล่ว ratchaneeporn klongklaw อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
THE DEVELOPMENT OF USING CASE BASE LEARNING MODEL TO ENHANCE CRITICAL THINKING ABILITIES OF UNDERGRA
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
112 NLSH112 รัชนีภรณ์ คล่องแคล่ว ratchaneeporn klongklaw อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาเ
THE DEVELOPMENT OF GROUP COUNSELING MODEL FOR ENHANCING HAPPINESS 0F PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTIT
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
113 NLSH113 เกศมณี สิริโรจน์บริรักษ์ ketmanee siriroteborirak นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกในการใช้บริการโรงพยาบาล ศูนย์ภาคตะวันออก ในจังหวัดชลบุรี
THE STUDY OF BEHAVIORAL INTENTIONS AND SATISFACTION AMONG OUT-PATIENT USERS FOR THE SERVICE OF CHON
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
114 NLSH114 พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์ Pichai Liawruangrath อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การลดของเสียในขั้นตอนการผลิตลำไยอบแห้ง
Waste Reduction in a Dried Longan Process
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
115 NLSH115 เบญจวรรณ คงมี Benjawan Kongmee นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปัญหาการดำเนินงานคลังสินค้าของห้างหุ้นส่วนสามัญผ้าเย็นรัชนก
PROBLEMS OF WAREHOUSE MANAGEMENT AT RATCHANOK REFRESHING TOWEL ORDINARY PARTNERSHIP
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
116 NLSH116 ปุณิกา โทพิลา Punniga Topila อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค น้ำผัก/ผลไม้สดของ ผู้บริโภคในเขตพระโขนง
FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ DECISION TO CONSUME FRESH FRUITS AND VEGETABIES INPHRA KHANONG AREA.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
117 NLSH117 วฤดดา พิพัฒนกุล Waridda Piphatanakul อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน-สลากออมทรัพย์ ของประชาชนในเขตลาดกระบัง
Title Factors affecting savings in the form of savings lottery - savings lottery The people in Lat
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
118 NLSH118 ปณียา อินทกาศ paneeya inthakad อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจประมูลสินค้าผ่าน ระบบออนไลน์ (Facebook ) ของประชาชนในเ
The Marketing Mix Factors Affecting Online Auction Decision (Facebook) of People in Phra Khanong Dis
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
119 NLSH119 ภณสิทธ์ อ้นยะ Panasit Onya อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตลาดกระบัง
The Behavior to decision to choose the travel patterns of people in Lat Krabang district.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
120 NLED120 วรรณา ราชเทวินทร์ - 0 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเสรีไทย
The teachers satisfaction toward academic administration of school dircetors in seri thai
บทความด้านการศึกษา 2018-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
121 NLSC121 นาย พิพัฒน์ เลิศโกวิทย์ Mr.Pipat lertkowit อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรสำหรับบรรจุยาเม็ด
Machine Optimization for Tablet Packaging
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
122 NLSH122 มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ Manasnun Pinpitak อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป การศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าถึงสิทธิผู้บริโภค
The Study of Students’ Cognizance on The Consumer Rights Access.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
123 NLSH123 ธนะนนท์ มายขุนทด Tananon Maykuntod นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการพัฒนาวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นแหล่งท่อง
Participation of Local People to Develop Wat Bang Pli Yai Nai in Samut Prakarn Province be the Ecot
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
124 NLSC124 ธนิต แต่งศรี Tanit Tangsri อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี เครื่องปอกกระเทียมระบบนิวแมติกส์
GARLIC PEELING MACHINE FOR PNEUMATIC SYSTEM
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
125 NLSC125 ธีระพงษ์ ทับพร Teerapong Tubpond อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด
ENERGY CONSERVATION IN COMPRESSED AIR SYSTEM
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
126 NLSC126 ธนิต แต่งศรี Tanit Tangsri อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี เครื่องอบสีสายพานลำเลียง
CONVEYOR BELT COLOR DRYING MACHINE
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
127 INSC127 ณดล เชี่ยวโสภณ Nadol Cheawsopon นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย ผลของสีในความทรงจำต่อการรับรู้สีของวัตถุธรรมชาติ
Effect of memory color on color constancy of natural objects
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
127 INSC127 ณดล เชี่ยวโสภณ Nadol Cheawsopon นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย ผลของสีในความทรงจำต่อการรับรู้สีของวัตถุธรรมชาติ
Effect of memory color on color constancy of natural objects
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
128 NLSC128 นายสมบัติ เชียงคำ Sombat Chiangkam อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การพัฒนาเตาเผาสำหรับเครื่องยนต์สเตอร์ลิงที่ใช้กลไกของเลฮ์มาน
Development of a furnace for a Lehmann Stirling engine
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
129 INSH129 หยวนฉี เหมา MAOYUANQI นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมของบริษัท เบจิง นิว สตูดิโอ มีเดีย จำกั
The Relationship Between Knowledge Management and Innovation Performance: A Case Study of Beijing Ne
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
129 INSH129 หยวนฉี เหมา MAOYUANQI นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมของบริษัท เบจิง นิว สตูดิโอ มีเดีย จำกั
The Relationship Between Knowledge Management and Innovation Performance: A Case Study of Beijing Ne
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
130 NLSH130 ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต Thanitsak Pudtipatkosit อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขนส่งเอกสารทางการเงินล่าช้าของพนักงานขนส่งเอกสาร กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์
Factors Affecting Late Transportation of Financial Documents from Messenger. Case Study of S
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
131 NLSH131 อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล Atsareeyaporn Sangaareegul อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจขนส่งภายในประเทศ บริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกั
Customer’s Behavior and Satisfaction of Domestic Transportation Business ;Kerry Express (Thailand) C
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
131 NLSH131 อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล Atsareeyaporn Sangaareegul อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจขนส่งภายในประเทศ บริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกั
Customer’s Behavior and Satisfaction of Domestic Transportation Business ;Kerry Express (Thailand) C
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
132 NLSH132 อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล Atsareeyaporn Sangaareegul อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การจัดตั้งระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ของเครื่องจักรใหญ่เรือขนส่งน้ำมันขนาด
The Setting of Preventive Maintenance System for Improving The Efficiency of Main Engine of Oil Mot
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
132 NLSH132 อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล Atsareeyaporn Sangaareegul อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การจัดตั้งระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ของเครื่องจักรใหญ่เรือขนส่งน้ำมันขนาด
The Setting of Preventive Maintenance System for Improving The Efficiency of Main Engine of Oil Mot
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
133 NLSH133 ไพลิน ท้อเพียร Phailin Thophean นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี กรณีศึกษา บริษัท ดับบลิวที อินเตอร์ ทู พลัส จำกัด
Accounting Information System Case Study WT Inter 2 plus Company Limited
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
134 NLSC134 นางสาวเยาวเรศ วรรณพุก YAOWARES WANNAPUK อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อการบริโภครูปแบบใหม่ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากธัญพื
The Study new product development response to new consumption A case study of cereal snac
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
134 NLSC134 นางสาวเยาวเรศ วรรณพุก YAOWARES WANNAPUK อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อการบริโภครูปแบบใหม่ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากธัญพื
The Study new product development response to new consumption A case study of cereal snac
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
135 NLSH135 บุญสม รัศมีโชติ BOONSOM RATSAMEECHOT อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำศัลยกรรมความงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนเขตฝั่งธนบุรี
Trend Value And Need In Aesthetic Surgery Of Student At
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
136 INSH136 หนาน หนาน หวาง NAN NAN WANG นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของผู้นำแบบความสามารถพิเศษ และการปฏิบัติการของพนักงาน : ศึกษาด้านการ
THE RELATIONSHIP BETWEEN CHARISMATIC LEADERSHIP MANAGEMENT AND EMPLOYEE PERFORMANCE : STUDY OF ENLIG
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
137 INSH137 Janak Nandan Pandey Janak Nandan Pandey อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร Lampang Small and Medium Enterprises (SMEs) Barriers to enter into a Foreign Market
Lampang Small and Medium Enterprises (SMEs) Barriers to enter into a Foreign Market
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
137 INSH137 Janak Nandan Pandey Janak Nandan Pandey อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร Lampang Small and Medium Enterprises (SMEs) Barriers to enter into a Foreign Market
Lampang Small and Medium Enterprises (SMEs) Barriers to enter into a Foreign Market
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
138 NLSH138 พรรัตน์ ทองพูล Pornrat Thongpool อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป คุณค่าทางความคิดตามหลักพุทธศาสนาในบทเพลงของพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
Value of idea by following Drama principle in Buddhism in Pongthep Kradonchamna’s song
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
139 NLSH139 อรรณพ ชัยวุฒิ ีUnnop Chaiwut อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 55-308 การวิจัยตลาด
The Study Process by Problem-based Learning Method in Course 55-308 Marketing Research
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
140 NLSH140 จรัญญา เมฆฉาย JARUNYA MEKCHAY นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปัจจัยสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ
IMPORTANT FACTORS RELATING TO DECISION MAKING ON SELECTION THE INTERNATIONAL SEAFREIGHT TRANSPORTATI
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
141 NLSH141 ศศิพร ชาญศิลป์ SASIPORN CHANSIN อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป ความเป็นมืออาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชี ของสำนักงานสอบบัญชี
The Effect of Professionalism of Auditors Towards the Quality of Audit Reports by Audit Offices
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
142 NLED142 ณัฐสุดา ผาลา ์NUTSUDA PHALA 0 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาโครงงานการท่องเที่ยวและ การบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิ
The usage of Problem-Based Learning on Tourism and Hospitality Project for Business Administration P
บทความด้านการศึกษา 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
143 NLSH143 บุรินทร์ เพชรจำเริญสุข Burin Petjamruensuk นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากเรื่องสั้น “อิไลอัสกับผีทะเล”
Analytical Study of Translation Editing and Translation Process Applied in “Elias and the Draug”
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
145 NLSH145 นางสาวปทุมวัลย์ เตโช Miss Pathumwan Tacho อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
146 NLSH146 นางอโณทัย เทพปัญญา Mrs.Anothai Theppanya อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ นักท่องเที่ยวชาวไทยกาดกองต้า จังหวัดลำปาง
factors Influencing Buying Behavior. Of Visitors Kad Kong Ta Lampang Province
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
147 NLSH147 นางสาวสคราญนิตย์ เล็กสุทธิ์ Miss Sakrannit Leksuit อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ปัจจัยทางการตลาด ที่มีผลต่อการมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
MARKETING FACTORS EFFECTING IN TOURISM OF CULTURAL TOUING IN AMPHOUR MOUANG, LUMPHUN PROVINCE
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
148 NLSH148 นางสัญจิตา พรมโชติ Mrs.Sunjita Promchot อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภค สินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดปทุมธานี
Marketing Mix Factors Affecting the Consumption Decision of Organic Agri Products in Pathum Thani Pr
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
149 NLSH149 อิสราภรณ์ ลาดละคร issaraporn ladlakorn อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้สูงอายุวัยเกษียณ
The influences factor on purchasing Decision Goods and Service of elderly retirees
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
150 NLSC150 นางสาว มนัญญา เอี่ยมโรจน์เมธา Miss Manunya Iamrotmatha นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การเตรียมโลชั่นสารสกัดชะเอมเทศในรูปแบบผลึกเหลว
Preparation of Glycyrrhiza glabra extract lotion in liquid crystal form
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
151 NLSH151 กิตติพงษ์ สันติกิจรุ่งเรือง Kittiphong Suntikitrungruang นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การศึกษาทัศนคติการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
Attitudes towards English Speaking of Fourth-year Undergraduate English Major Students, Rangsit Univ
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
152 NLSH152 อชิรวัชร์ มงคลเกียรตลิาภ Achirawat Mongkonkietilab นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การศึกษาทัศนคติต่อการพูดภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
Attitudes towards English Speaking of Front Office Staff, Siam Kempinski Hotel
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
153 NLSH153 Weifeng Li Weifeng Li นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย A Study of the Motivation for Learning English among Chinese students in Rangsit University
A Study of the Motivation for Learning English among Chinese students in Rangsit University
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
154 INSC154 ชนกรดา วิชิตะกุล Chanokrhada Wichittakul อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเชื่อมั่นต่อการให้บริการธนาคารบนมือถือ
Factors affecting the level of trust in mobile banking: A case study of customer perception toward c
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
155 INSH155 สตีฟ พงศ์วรินทร์ Steve Phongsvarintr อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป กรณีศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของพ่อแม่ที่มีต่อลูก
The relationship between packaging, children’s pester power, branding, and children’s social power t
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
156 INSC156 ประดิษฐ ดีใจ Pradit อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป การจัดการป่าชายเลนโดยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
Mangrove Management Using Geoinformation Technology
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
157 NLED157 กชนิภา มีสวรรค์ Kotchanipha Meesawan นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร
Decision for selection on Audit office of Small and Medium Enterprises in Bangkok.
บทความด้านการศึกษา 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
158 NLSH158 รุ่งอรุณ หน่อคำ Rungaroon Hnorcome อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ความเหมาะสมในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้วิธีการสอนแบบเน้นทักษะกา
The Appropriateness of Learner Center Teaching Method Focusing on Practicing Skills Included the Mo
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
159 NLED159 จู ผิง CHUNPING ZHU นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน
An Administrative Model of Teaching Thai as a Foreign Language for Higher Education Students in Peop
บทความด้านการศึกษา 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
160 NLED160 อรรถวัจน์ ตุยาสัย ATTHAWAT TUYASAI นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การวิเคราะห์การจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำพูน: ข้อเสนอแนะแนวทางการ
Learning Resource Management Analysis of Private Primary Schools in Lamphun Province: Guidelines for
บทความด้านการศึกษา 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
161 NLED161 รพีพัฒน์ โสอินทร์ Rapeepat So-in อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใของผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา
The Empowerment of Reading Comprehension of EFL Learners through CALL
บทความด้านการศึกษา 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
162 NLSH162 วไลพร ฉายา Walaiporn Chaya อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท กรณีศึกษาของนักศึกษาไทยชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Writing Problems in English Paragraph Writing A Case Study of Thai Majoring in Business English
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
163 NLSH163 สุประวิน ณ เชียงใหม่ suprawin nachiangmai อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนธุรกิจผ้าฝ้ายกรณีศึกษาร้านบุญเมืองผ้าฝ้าย
Cost and Benefit of the Cotton Business with a case of Boonmuang Cotton Shop
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
164 NLED164 อรรถวัจน์ ตุยาสัย ATTHAWAT TUYASAI นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การวิเคราะห์การจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำพูน
Learning Resource Management Analysis of Private Primary Schools in Lamphun Province
บทความด้านการศึกษา 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
165 NLSH165 นายพนธ์ พุทธานุกร Mr.Pon Phutthanukorn อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป บทบาทของผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับงานเสริมสร้างสุขภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน จังหวัดพัทลุง
The Roles of Local Leaders on Health Promotion, Tamnan Sub-District Administrative Organization, Pha
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
166 NLED166 นายนิติกานต์ กรรมสิทธิ์ Mr.Nitikan Kammasit อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Teachers’ Participation in Academic Affairs Administration of Schools Affiliated to the Office of th
บทความด้านการศึกษา 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
167 NLSC167 นายเถลิง พลเจริญ Thaloeng Poljaroen อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ลดอัตราการสูญเสียการรั่วไหลของระบบอากาศอัดในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : บริษัทตัวอย่าง
Leakage reduction of compress air system in industrial plants. Case study : A factory
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
168 NLSH168 นายชาติชาย เเสงทับทิม Mr.Chadchay Sangtubtim นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย ความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (วิชาชีพ) กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม อ.บางปะอิ
Happiness in the work of safety officers in work. (Professional) case study of Bang Pa-in Industrial
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
169 NLSH169 นางสาวฐิติรัตน์ ชาริโท Miss.Thitirat Charitho นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย คุณภาพการให้บริการรถยนต์โดยสารประจำทางที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา บริษัทนครชัยแอร์
Service Quality of Intercity Coach Affecting the Behavior of Customers Casestudy : Nakornchai Air C
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
169 NLSH169 นางสาวฐิติรัตน์ ชาริโท Miss.Thitirat Charitho นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย คุณภาพการให้บริการรถยนต์โดยสารประจำทางที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา บริษัทนครชัยแอร์
Service Quality of Intercity Coach Affecting the Behavior of Customers Casestudy : Nakornchai Air C
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
170 NLSH170 นายภาสกร สุนทรจิรวัต Mr.Passakorn Suntornjiawat นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการ สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
Applying Sufficiency Economy Philosophy to the Life of Officials Nongkhaem District Office, Bangkok
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
171 NLSC171 อาทิตยา ชาวเชียงขวาง Artitaya Choawchiangweng อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การออกแบบตัวต้นแบบแอปพลิเคชันสำหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
The Design Application Prototype for Graduate Registration Southeast Bangkok College
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
172 INSH172 ดร.อารีย์ บินประทาน Dr. Aree Binprathan อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป การวิเคราะห์ความไม่พึงพอใจของผู้เข้าพักผ่านความคิดเห็นบน ทริปแอดไวเซอร์ กรณีศึกษาโรงแรมบูติคในประเทศ
The Analysis of Guests’ Dissatisfaction on Reviews on Tripadvisor: A Case Study of Boutique Hotels i
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
173 NLSH173 อภิมุข วันเฟื่องฟู Aphimuk Wanfueangfu อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้านอินเตอร์เน็ตในเขตตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวั
Marketing Factors Affecting Satisfaction of Internet Service Users in Sue Sub-District. Khon Buri Di
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
174 INSH174 ดร.จุฬาลักษณ์ ฟูรูโนะ CHULALAK FURUNO อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
FACTORS AFFECTING TO THE SELECTION OF LOGISTICS SERVICE PROVIDERS IN THE AUTOMOTIVE PARTS INDUSTRY
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
175 INSH175 ดร.ณัฐยาน์ โชคกนกนภา natthaya chokkanoknapha อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป ศักยภาพการบริหารจัดการของโฮมสเตย์ กรณีศึกษา บ้านป่าบงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
DEVELOPMENT POTENTIAL OF HOME STAY CASE STUDY PAPONGPIANG MAEJAM CHIANGMAI
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
176 NLSH176 นางสาวเจนจิรา คัมภิรานนท์ Miss.Janejira Khamphiranon นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าพรีออเดอร์ (Pre-order) ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
Marketing Mix Factors and Buying Behavior of Pre-order Products Among Consumers in Pathumthani Provi
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
177 NLED177 นภาพร ทองคำ Napaporn Thongkham นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอ
Knowledge Management of Schools in Sa La Win Education Quality
บทความด้านการศึกษา 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
178 NLSH178 เดชาพล สวนสุข Dachapon Suansuk นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน แอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเ
Factors Influencing the use of Electronic Payment via MyMo Pay Application
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
179 NLED179 นางสาวพรพิมล พงษ์กลาง Pornpimol Pongklang นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหว
School – Community Relationships Roles of Educational Institute Administrators in Maesamlape
บทความด้านการศึกษา 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
180 INSH180 คมสิงห์ วิวัฒนภูษิต Komsing wiwatanapusit อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป คุณภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
INFORMATION QUALITY OF PUBLIC RELATIONS OF THAI CREDIT GUARANTEE CORPORATIO
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
181 INSH181 ณัฎฐ์ภูอิสร์ ศรีเพชร NUTPHUITS SRIPETCH อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป การปรับตัวของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์)
STAFF ADAPTATION ON WORK PERFORMANCE A CASE STUDY OF HUDSON MANUFACTURE (THAILAND)
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
182 NLED182 จารุณี ปัญควณิช JARUNEE PANKAVANICH อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การศึกษาแนวทางสำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เพื่อพัฒนาท
A Study of Approaches for School Teachers and Executives in the Chiang Mai Primary Educational Servi
บทความด้านการศึกษา 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
183 NLSH183 จรัญ กันทะ Charan Kantha นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงดุสิต
AN EVALUATION OF THE BASIC FIRE FOR COMMUNITY TRAINING, DUSIT FIRE STATION
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
183 NLSH183 จรัญ กันทะ Charan Kantha นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงดุสิต
AN EVALUATION OF THE BASIC FIRE FOR COMMUNITY TRAINING, DUSIT FIRE STATION
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
184 NLED184 อาฟีฟี ลาเต๊ะ Afifi Lateh อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป การเสริมสร้างทักษะการวิจัยในรายวิชาสถิติด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัย เป็นฐานสำหรับนักศึกษ
Enhancing the Research Skills in Statistics Course through Research-based Learning for Undergraduate
บทความด้านการศึกษา 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
185 NLSC185 นเรศ สุยะโรจน์ NARET SUYAROJ อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาในสถานศึกษาในเขตภาคกลางที่มีต่อพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า
The opinions of personnel and students in education institutions where are located in central region
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
186 NLSH186 วชิระพล จินาผล Wachirapon Jinaphon นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การรับรู้ตำแหน่งตราของร้านค้าออนไลน์ Lazada ในมุมมองของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
Brand Perception of Lazada Online Shop among People in Bangkok
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
187 NLSH187 ณัฐกิตติ์ ตรีวิทยากรานต์ ์Natthakit Trivitayakran อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 51-305, 202301การวิเคราะห์และออกแบบ
The development of Problem Solving Ability and Learning Achievement in System analysis and design (5
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-03-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
188 NLSH188 วัฒนศักดิ์ มั่งเงิน Wattanasak Mung-ngoen นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย ภาวะความเครียดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น
Stress and Pressured Symptoms affecting to Employee Performance in Japan Companies
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
189 NLSH189 พัทธนันท์ ตั้งวรรณวิทย์ Patthanan Tangwannawit อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การศึกษาผลกระทบทางการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาร้านอาหารข้างทางในเขตชนะสงคราม และเขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ
The study of the tourism impact: A case study of the Street Food in Chanasongkram District and Samph
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
190 NLSH190 พัทธนันท์ ตั้งวรรณวิทย์ Patthanan Tangwannawit อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
A Study of Tourist Attractions Potential for Preparation of Tourism Routs in Talad Phlu Community,
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
191 NLSH191 ศมิษฐา ทินนาม มณีรัตน์ เกิดมณี ประสงค์ อุทัย samistha thinnam maneerit kerdmanee prasont uthai อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี พฤติกรรมการออมของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
Saving Behavior of Teenagers In Bangkok
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
192 NLSH192 นางสาวธัญชนก ชูกลิ่น Tunchanok Chouklin นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียวของกรมสรรพากรสำหรับผู้ประกอบการ ในเขตหนองแขม กรุงเทพมห
Recognition and Compliance of One book accounting regulations of the Revenue Department for Entrep
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
193 NLSC193 พลวัฒน์ ต่อตระกูล Ponlawat Tortrakul อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการงานกิจกรรมทางวิชาการ
The development Academic Management System.
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
194 NLSH194 พิชัย สารภักดิ์ Pichai Sarapugdi อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาการบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
Desirable Accountants in the Framework of the National Higher Education Commission Accounting Standard of Local of Ministration. Nakhon Ratchasima Province.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
195 NLSH195 ทวีพร ตู้พจ Taveepron Toopoj อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
Marketing Factors Affecting Consumers Decision to Buy Bakery in Municipality Pimai, Pimai District. Nakhon Ratchasima Province.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
196 NLSH196 รวมพล จันทศาสตร์ Ruompol Jantasart อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การลดต้นทุนการถือครองสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัทผู้จัดจำหน่ายตะแกรงเหล็กฉีก
Inventory Holding Cost Reduction in Warehouse Case Study of Expanded Metal Trading Company
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
197 NLED197 อัศวิน เสนีชัย Atsavin Saneechai อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การประยุกต์ใช้สถิตินอนพาราเมตริกในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
APPLICATION OF NONPARAMETRIC STATISTICS IN HEALTH SCIENCES RESEARCH.
บทความด้านการศึกษา 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
198 NLSH198 เกศกนก ปักกระโทก katekanok pakkratok อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การศึกษาการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสของประชากรในเขตลาดกระบัง
A STUDY OF FACTORS AFFECTING DECISION MAKING IN FITNESS REGISTRATION OF POPULATION IN LATKRABANG DISTRICT
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
199 NLSH199 นางสาวปิยาภา พรหมทอง PIYAPA PROMTHONG อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยวที่สถานประกอบการต้องการ
CHARACTERISTICS OF TOURISM GRADUATES AT THE ESTABLISHMENT.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
200 NLED200 นภาภรณ์ ทองลือ napaporn thonglue นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปัจจัยค้ำจุนที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 35 สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
HYGEINE FACTORS TO MOTIVATION TEACHER’S WORK ING IN THE 35 SCHOOL NETWORK, LADKRABANG DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN
บทความด้านการศึกษา 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
201 NLSH201 ศรินญา ชื่นเพ็ง sarinya นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์แม่และเด็กของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
THE SATISFACTION OF MOTHER AND CHILD CENTER SERVICE IN PRIVATE HOSPITAL, SUAN LUANG DISTRICT AT BANGKOK PROVINCE
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
202 NLSH202 โสภณ กุลกะดี sopon นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทแพคเกจจิ้งในนิคมอุสาหกรรม เวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
LEVEL OF JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES WORKING FOR PACKAGING CO.,LTD. IN WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, CHACHOENGSAO PROVINCE
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
203 NLSH203 สุทธิกานต์ ใจธรรม sudtikan jaitum นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายจัดส่ง บริษัทจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING PERFORMANCE OF EMPLOYEES OF SHIPPING DEPARTMENT, ONLINE SALES COMPANY. COMPANIES IN LADKRABANG DISTRICT BANGKOK METROPOLIS.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
204 NLSH204 เกษรินทร์ ทับอินทร์ - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ แรงจูงใจของเกษตรกรที่มีต่อการชำระหนี้ของฝ่ายพัฒนาธุรกิจธนาคารเฉพาะกิจ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
MOTIVATION OF FARMERS ON THE REPAYMENT OF BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALISED FINANCIAL INSTITUTIONS SANAMCHAIKET DISTRICT CHACHOENGSAO
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
205 NLSH205 รัตนาภรณ์ เดชกาญจนา - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ แรงจูงใจของผู้บริจาคเงินในมูลนิธิกลุ่มเด็กยากจนในเขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
THE STUDY OF THE DONOR’S MOTIVATION OF NEEDY CHILDREN FOUNDATION IN PRAWET DISTRICT BONGKOK PROVINCE.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
206 NLSH206 อัครินทร์ ทองลอย - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศึกษาพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชนในการเข้ามาปฏิบัติกิจกรรมภายในวัด เขตวัฒนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
THE STUDY OF THE BEHAVIOR OF BUDDHISTS IN THE ACTIVITIES WITHIN THE TEMPLE IN WATTANA, BANGKOK
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
207 NLSH207 นัฐพงษ์ เอี่ยมพันธ์ - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายงานโครงสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดชลบุรี
THE STUDY OF WORKING MOTIVATION OF STRUCTURAL EMPLOYEES IN BIOMASS POWER PLANT, CHONBURI PROVINCE
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
208 NLSH208 วนิดา จันพราม - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตของโรงพิมพ์หนังสือ ในเขตบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
THE STUDY OF JOB MOTIVATION OF BOOK PRODUCTION EMPLOYEE IN BANGPAKONG , CHACHOENGSAO
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
209 NLSC209 อาจารย์เชาวลิต จันภิรมย์ Chaovalit Janpirom อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ระบบควบคุมความชื้นสัมพันธการปลูกต้นอ่อนข้าวสาลี
Automatic Control System of Relative Humidity Model in Wheatgrass planting
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
210 NLSC210 สันติ โสภาประดิษฐ์ suti sopapradit อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก แบบจำลองคอนโดปลูกผักและระบบควบคุมอัตโนมัติ
Vegetable Garden Automatic Control Systems for Condominium
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
211 NLSC211 สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ sudasawan ngammomhkolwong อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ระบบฝักบัวอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ
Intelligent Shower System for the Handicapped and the Elderly
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
212 NLSC212 เพียงพิชณ์ ตรีศรี Peangpich Treesri นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การหล่อรอยจานท้ายปลอกกระสุนปืนโดยใช้น้ำยางพาราเพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์
Casting Cartridge Case Marks by Using Natural Rubber Latex for Apply in Forensic Science
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
213 NLSC213 เจนจิรา ว่องพรรณงาม Jenjira Wongphanngam นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงด้วยนินไฮดริน/เซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรตบนกระดาษความร้อน
Development of Latent Fingerprints on Thermal Paper with Ninhydrin/Cellulose Acetate Butyrate (CAB)
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
214 INSC214 Chau Thi Da อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร International conference_ English language
Evaluation of locally available feed resources for Tra catfish (Pangasianodon hypopthalmus) feed for
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
215 NLSH215 อาทิตติยา แสงจันทร์ Arthittiya Sangjan อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Stratified of Thai Passengers toward the Services at Suvarnabhumi Airport
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
216 NLED216 อาจารย์สุนันท์ สุ้นโหย Sunun Soonhoey อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การทดสอบหาอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ
The Fuel Consumption Test of Four Stoke Engine Motorcycle on a Test platform
บทความด้านการศึกษา 2018-04-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
217 INSH217 Thai Tran Quang Thai Tran Quang อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป Education and culture
Education and culture
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
218 NLED218 อำพร สุดศรี Aumporn Sudsri นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Administration In Accordance With the Principles of Good Governance of the Municipality of Nonthaburi,Muang,Nonthaburi District, Nonthaburi Province.
บทความด้านการศึกษา 2018-04-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
219 NLED219 นางสาวจิตรา โภคาพานิช Ms. Jitra Pokapanich อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคร่วมเรียน-ร่วมรู้
Developing Science Process Skills of PrathomSuksa 6 Students Through Learning Together Technique
บทความด้านการศึกษา 2018-04-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
220 INSC220 Nguyen Hoang QUAN Nguyen Hoang QUAN อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป The survey of Thermoelectric Generator (TEG) structure for power storage applications
The survey of Thermoelectric Generator (TEG) structure for power storage applications
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
221 INSC221 NGUYEN VAN HIEU NGUYEN VAN HIEU อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป The IoT circuits for hydroponic aquaponics system in the Mekong delta of Vietnam
The IoT circuits for hydroponic aquaponics system in the Mekong delta of Vietnam
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
222 NLSC222 นายธัญญ์พงศ์ อินทรสอน Mr. THANPHONG INTARASORN นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของยีนในนิวเคลียสสำหรับการระบุชนิดของงู 6 วงศ์
Snake DNA Barcode Using Nuclear Gene for Species Identification 6 Families
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
223 NLSC223 พ.ต.ท.หญิง สุภวรรณ พันสิ้ว Supawan Pansiw นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การปรับปรุงอย่างง่ายในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษเทอร์มอล
Facial Improvement in Latent Fingerprint Detection on Thermal Paper
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
224 INSC224 Nguyen Thi Le Linh Nguyen Thi Le Linh อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป Fish fry counting system using image processing
Fish fry counting system using image processing
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
225 NLSH225 พัทธนันท์ ตั้งวรรณวิทย์ Patthanan Tangwannawit อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การเปรียบเทียบผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนคลองบางหลวงระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Research Study Title The Comparative Effects of Cultural Tourism Management between community and tourists for Sustainable Tourism Development: Case Study of Klong Bang Luang, Bangkok
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
226 INSC226 Trung H. HUYNH Trung H. HUYNH อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป Design and simulation electrode shapes for LED and Ultraviolet LEDs using MEM technology
Design and simulation electrode shapes for LED and Ultraviolet LEDs using MEM technology
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
227 NLSH227 ภคพร ผงทอง Pakaporn Phongthong อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การวางแผนเส้นทางการขนส่งโดยใช้เซฟวิ่งอัลกอริทึม กรณีศึกษา เส้นทางการขนส่งขยะ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Wastes Transportation Routing by Using a Saving Algorithm: A case of Bang-Krui District Nonthaburi Province
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
228 NLSC228 สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ SUPATTANAWAREE THIPCHAROEN อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษาตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Database System Development for Local Technology and Local Wisdom to Support Cultural-Tourism in Rurban Area with the Case study in Tambol Nong Phueng, Tambol Yang Noeng, Tambol Saraphi, Saraphi District, Chiang Mai Province
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
229 INSC229 Trung PHAM Trung PHAM อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป Graphene/copper foils/Graphene as a TIM for the application of thermal conductivity
Graphene/copper foils/Graphene as a TIM for the application of thermal conductivity
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
230 NLSC230 ศุภมิตร คูศรีสุวรรณ Suppamit Khusrisuwan อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance Management Information System
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
231 NLSC231 เสฐียรพงษ์ ยอดนิล Satianpong Yodnin อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การประเมินผลการใช้งานระบบแชทบอทปฏิทินการศึกษาด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
The Satisfaction of Machine Leaning Based Academic Calendar Chatbot Faculty of Engineering and Technology North Chiang Mai University
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
232 NLSH232 นินุช บุณยฤทธานนท์ Ninooch Boonyarittanon อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมกับชุมชนลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท:กรณีศึกษาตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Development of public communication tools which is appropriate for semi-urban semi-rural communities: Case study in Sarapee sub-district, Sarapee district, hiang Mai.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
233 INSC233 TRAN Van Man TRAN Van Man อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร Materials for cathode of high voltage lithium-ion battery
Materials for cathode of high voltage lithium-ion battery
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
234 INSC234 TRAN TRAN ผู้เข้าร่วมงาน Upconversion properties of SiO2-SnO2 glass ceramics codoped Er3+ and Yb3+
Upconversion properties of SiO2-SnO2 glass ceramics codoped Er3+ and Yb3+
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
235 NLSH235 ปณียา อินทกาศ paneeya inthakad อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร สไตล์ญี่ปุ่น ของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
SATISFACTION IN RESTAURANTS JAPANESE CONSUMERS IN BANG NA. BANGKOK
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
236 NLSH236 ทิพมาศ รัตนพิทักษ์ - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะในเขตลาดกระบัง
SATISFACTION OF PUBLIC TAXI SERVICE USERS IN LAD KRABANG AREA.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
237 NLSH237 ทิพมาศ รัตนพิทักษ์ - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการโรงพยาบาลรัฐของประชาชนในเขตลาดกระบัง
FACTORS AFFECTING PUBLIC HOSPITALS SERVICE IN LADKRABANG DISTRICT
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
238 NLSH238 ภณสิทธ์ อ้นยะ Panasit Onya อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดคลองสวนร้อยปี
MARKETING MIX THAI TOURIST KLONG SUAN 100 YEAR MARKET
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
239 NLSH239 ภณสิทธ์ อ้นยะ Panasit Onya อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ แนวทางการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชนตลาดหัวตะเข้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
The Development Guidelines of Activities for Tourism of HUA TA KAE Market to The Creative Tourism
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
240 NLSH240 วิชญาดา แก้วโน - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเขตกรุงเทพมหานคร
The study passenger behavior on the use of Suvarnabhumi Airport Rail Link service in Bangkok
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
241 NLSC241 ธนพิชญ์ เป็กเยีย - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการทบทวน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
DEVELOPMENT OF A WEB-BASED INSTRUCTION APPLICATION FOR ANDROID OPERATING SYSTEM OF PROGRAMMING
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
242 NLSC242 ธนพิชญ์ เป็กเยีย - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การพัฒนาระบบควมคุมสวนอัจฉริยะผ่านอุปกรณ์ไร้สาย
DEVELOPMENT OF INTELLIGENT GARDEN MONITORING SYSTEM THROUGH WIRELESS DEVICES
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
243 NLSC243 พรพงศ์ ศิริสุขเจริญพร - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา อ.เมืองฉะเชิงเทรา
DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY TO INTRODUCE TOURIST ATTRACTIONSCASE STUDY MUANG DISTRICT, CHA-CHOENG-SAO PROVINCE
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
244 NLSH244 ปณิตนันท์ ปานพลอย - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธนาคารโรงเรียนยอดดวงใจ
AN INFORMATION SYSTEM PROTOTYPE FOR SCHOOL BANK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM OF YOT DUANG JAI SCHOOL
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
245 NLSC245 สมภาร ปอสูงเนิน - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของประชาชน ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
FACTORS AFFECTING THE DECISION TO BUY A NOTEBOOK COMPUTER IN BANG PHI DISTRICT, SAMUTPRAKARN PROVINCE
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
246 NLSH246 พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์ - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ความสัมพันธ์ข้อมูลทางด้านการเงิน :ราคาตามบัญชี กำไรต่อหุ้น และกระแสเงินสด กับมูลค่าราคาตลาด จากผลการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100
RELATIONSHIP FINANCIAL INFORMATION : BOOK VALUE, EARNINGS PER SHARE AND CASH FLOW WITH MARKET VALUE THE PERFORMANCE OF THE SET 100
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
247 NLSH247 พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์ - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ คุณค่าของข้อมูลรายงานทางการเงิน :ราคาตามบัญชี กำไรต่อหุ้น และกำไรต่อหุ้น กับมูลค่าราคาตลาด จากผลการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจการเงินและธนาคาร
VALUE OF FINANCIAL REPORT DATA. : BOOK VALUE PER SHARE AND EARNINGS PER SHARE WITH MARKET VALUE THE PERFORMANCE OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. (SECTOR OF BANKING AND FINANCE)
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
248 NLED248 จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานสปาในกรุงเทพมหานคร
THE STUDY OF ENGLISH USED BY SPA STAFFS IN BANGKOK
บทความด้านการศึกษา 2018-04-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
249 NLSH249 ธนวรรณ แฉ่งขำโฉม Thanawan Changekomchome 0 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
Model of causal relationship of Human resources management factors affecting the performance efficiency of Accounting staff in Nongkhaem area Bangkok.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
250 INSH250 วนิดา วาดีเจริญ Wanida Wadeecharoen อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย และความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
Thailand Destination Image and Tourist Destination Satisfaction
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
251 NLSH251 ทิพวัลย์ โพธิ์งาม Tippawan Phongam นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น
THE MARKETING MIX (7Ps) FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO STUDY JAPANESE
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
252 NLSH252 วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ Wimonwan Songsiriyot อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอศกรีมในยุคใหม่ กรณีศึกษา โรงงานผลิตไอศกรีม
Optimizing Ice Cream Production in the new era. Case study of Ice cream factory
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
253 NLSH253 นลินทร ทองมณี ์Nalinthorn Tongmanee นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ข้าวหงส์ทอง)
Hierarchy of Needs to Staff Performances that Affect to Employees Loyalty of Chia Meng Marketing Co.,Ltd. (Hongthong Rice).
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
254 NLSH254 สุกานดา โรจนประภายนต์ sukarnda rodjanapraphayond 0 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานใน กรณีศึกษา “บริษัท โตโยต้านครชลบุรี จำกัด
Behavior Affecting Employee Engagement Case study in Toyota Nakorn Chonburi Company
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
255 NLSH255 วิชิต บุญสนอง vichit boonsanong อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
Human Resource Management in the 21st
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
256 NLED256 พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธุ์ Panwadee Lerdloompheephan อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การจัดการความรู้ เครื่องมือเพื่อการปฎิบัติงานในองค์กร
Knowledge Management: Organization Tool
บทความด้านการศึกษา 2018-04-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
257 NLSH257 นางธนวรรณ แฉ่งขำโฉม Thanawan Changekomchome อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีคณะบัญชี
Factors Affecting Stress of Students at Thonburi University Faculty of Accountancy
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
258 NLSH258 นพรัตน์ ทรงสายชลชัย ์Nopparat Songsaichonchai อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: โฮมสเตย์ชุมชนบ้านเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Tourists Attutude Affecting to Marketing Promotion for Sustainable Tourism Case Study : Community Ban Koh Kherd Home Stay Bangphain Distict , Pranakornsriayutthaya
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
259 NLSH259 สิริกร ประทุม Sirikorn Prathum อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความสูญเปล่าของธุรกิจด้วยระบบ ERP
Increasing Efficiency Wastes Management of Business with ERP System
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
260 NLSH260 สุริมาศ นาครอด SURIMART NAKROD อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การตัดสินใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา: ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
The decision to tourists Case study: Klong Lat Mayom Floating Market Taling Chan Bangkok.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
261 INSH261 วนิดา วาดีเจริญ WANIDA WADEECHAROEN อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสุดหมายปลายของนักท่องเที่ยวชางญี่ปุ่น และเกาหลี
Exploring the Factors Affecting Japanese and South Korean (JK) Tourists on Thailand Destination
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
262 NLSC262 สมบูรณ์ สุภัทรกุลชัย Somboon Supattarakulchai อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ การพัฒนาต้นแบบการเช็คชื่อนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด
Prototyping Development of Student name check using Barcode Technology
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
263 NLSH263 นางสาวมนัญชยา ยอแซฟ Miss Mananchaya Joseph นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
Factors affecting the retention of personnel in private higher education institutions.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
263 NLSH263 นางสาวมนัญชยา ยอแซฟ Miss Mananchaya Joseph นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
Factors affecting the retention of personnel in private higher education institutions.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
263 NLSH263 นางสาวมนัญชยา ยอแซฟ Miss Mananchaya Joseph นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
Factors affecting the retention of personnel in private higher education institutions.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
263 NLSH263 นางสาวมนัญชยา ยอแซฟ Miss Mananchaya Joseph นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
Factors affecting the retention of personnel in private higher education institutions.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
264 NLSH264 อังค์วราภัชฑ์ ขำนาค Angwarapat Khamnak อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตามความต้องการของโรงแรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง
The Characteristic Trainees of the hotel and tourism needs in the Hotels Lower Northern
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
265 NLSH265 รัตตา พัฒน์แก้ว Ratta Patkaew อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ การรับรู้ภาพลักษณ์อาหารไทย ในทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวจีน
Image of Thai food, in Perception of Chinese tourists
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
266 NLSH266 จุฑารัตน์ ชุตินันทกุล Jutarat Chutinantakul นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย ประสิทธิภาพสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
PUBLIC RELATIONSHIP MEDIA EFFECTIVENESS OF JAPAN NATIONAL TOURISM ORGANIZATION (JNTO)
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
267 NLSH267 รติรส จันทรคุปต์ Ratiroj Juntarakup นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย คุณภาพการให้บริการสไตล์ ‘โอโมเตะนาชิ’ (Omotenashi) กับความพึงพอใจของลูกค้า และแนวโน้มการกลับมาใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
‘Omotenashi’ Service Quality Affecting on Customer Satisfaction and Repurchase Behavioral of Japanese Restaurant in Bangkok
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
268 INSH268 วนิดา วาดีเจริญ WANIDA WADEECHAROEN อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยประสบความสำเร็จ
Qualitative Study on the Successful Predictors of Japanese Subsidiary in Thailand
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
269 INSH269 ภรณิษฐ์ อุบลนุช Pallanit Ubonnuch อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาจีนในประเทศไทย
Cross-Cultural Adjustment of Chinese students in Thailand
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
270 NLSH270 มะลิวรรณ ช่องงาม Maliwan Chongngam อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการรีสอร์ทในจังหวัดนครนายก
Factors influencing the decision of tourists to choose resort service in Nakhon Nayok province.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
271 NLSC271 นราวดี สมชาติ - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริการ และประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษา : ร้านสะดวกซื้อ
FACTORS AFFECTING SERVICE AND CUSTOMER MANAGEMENT PERFORMANCE CASE STUDY: RETAIL SHOP
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
272 NLSC272 นราวดี สมชาติ - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า โดยใช้เทคนิค SLP
GUIDELINES FOR THE WAREHOUSE MANAGEMENT OPTIMIZATION WITH SLP
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
273 NLSC273 นราวดี สมชาติ - อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป กรณีศึกษา: แนวทางการพัฒนาเส้นทางการขนส่งโดยใช้เทคนิคฮิวริสติกส์
CASE STUDY: GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT ROUTES BY HEURISTIC
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
274 NLSC274 นราวดี สมชาติ - อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป กรณีศึกษา : แนวทางการแก้ปัญหาและการจัดการเดินรถ
CASE STUDY: GUIDELINES FOR THE SOLUTIONS AND MANAGED OPERATIONS.
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
275 NLSH275 วิจิตรา บุญแล Wijitra Boonlae อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อิทธิพลของเพจรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟสบุ๊คที่ส่งผลต่อกระแสนิยมการท่องเที่ยว ทริปกินแหลก ของนักท่องเที่ยวชาวไทยยุควายเจเนอเรชั่นวายและยุคซีเจเนอเรชั่นในกรุงเทพมหานคร
The influence of Facebooks online restaurant review page on the popularity of travelTrip of the crush of Thai tourists generations of Y generations and Z generations in Bangkok
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
276 NLSC276 นราวดี สมชาติ - อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป กรณีศึกษา: แนวทางการเปรียบเทียบเส้นทางการขนส่งเพื่อหาเส้นทางที่ประหยัด
CASE STUDY: GUIDELINES FOR THE APPROACH TO COMPARISON OF TRANSPORT ROUTES.TO FIND AN ECONOMICAL ROUTE.
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
277 NLSH277 ศศิณา สมเดช - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยการสอนวิธีให้ทำ แบบฝึกหัดในชั้นเรียนและการสอนวิธีให้ทำแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียนของวิชาบัญชีการเงิน
THE COMPRISON OF THE EFFECT OF TEAHING APPROACHES BETWEEN USING IN CLASS AND OUTSIDE CLASS EXERCISE OF FINANCIAL ACCOUNTING SUBJECT
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
278 NLSH278 ศศิณา สมเดช - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
FACTORS AFFECTING COGNITION IN ACCOUNTING REPORTING. FINANCIAL STATEMENTS FOR NON-PUBLIC ENTITIES
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
279 NLSH279 ศศิณา สมเดช - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ผลกระทบจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของพนักงานใน บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
IMPACT OF EMPLOYEE SOCIAL MEDIA.IN HIDAKA YOKO ENTERPRISE CO., LTD.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
280 NLSH280 ศศิณา สมเดช - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พฤติกรรมการซื้อสินค้าบริการออนไลน์ของพนักงาน บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด
ONLINE CUSTOMER SERVICE PURCHASING BEHAVIOR BANGKOK STEEL COMPANY LIMITED
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
281 NLSH281 ศศิณา สมเดช - อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของพนักงานในองค์กรบริษัท ทีโมเมนต์ จำกัด และบริษัท ทรัพย์ทิพย จำกัด
CONSUMPTION BEHAVIOR OF INSTANT NOODLES OF EMPLOYEES IN THE ORGANIZATION. TIMES CO., LTDAND DHIPAYA CO., LTD.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
282 NLSC282 ณัฐชฎา พิมพาภรณ์ Natchada Pimpaporn อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การพัฒนาและออกแบบเครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมระบบไฟฟ้า
DEVELOPMENT AND DESIGN OF ALUMINUM COMPRESSION CANS
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
283 NLSH283 นายณัฐกิตติ์ วฤทธิ์ธนาโรจน์ MR. NATTAKIT WARITTANAROJ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Official Volunteer Community Participation in Civil Defense Preventing and Mitigating Disaster (Fire) Phaya Thai District Bangkok
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
284 NLSH284 จุฬาวดี ศุภโชคนิรันดร์ Chulawadee Supachokenirun อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ผลกระทบของนโยบายการควบคุมภายในที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ของกิจการประเภทอุตสาหกรรม ในเขตหนองแขมและปริมณฑล
Impact of Internal Control Policy on Quality of Financial Report of Industrial Businesses in Nong Khaem,and its Vicinily
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
285 NLSH285 อารีรัตน์ จันทรโพธิ์ศรี Areerat Juntaraposri อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี “พลาสติกชีวภาพ”นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียวในอนาคต
“Bioplastics” Innovation for the Green World in the Future
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
286 INSC286 ชุติมา เกตุษา Chutima Ketsa อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
Inspection Board PWB Record Management System
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
287 INSC287 ชุติมา เกตุษา Chutima Ketsa อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การพัฒนาระบบรับแจ้งการซ่อมคอมพิวเตอร์
Notification System Development of Computer Accessories Repairing
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
288 NLSH288 ปณียา อินทกาศ paneeya inthakad อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจประมูลสินค้าผ่าน ระบบออนไลน์ (Facebook ) ของประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร "
The Marketing Mix Factors Affecting Online Auction Decision (Facebook) of People in Phra Khanong District.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
289 NLSH289 ศิริขวัญ ตั้งเวนิชเจริญสุข Sirikhwan Tangwenicharoensuk นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย การวิเคราะห์คุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทโรงพยาบาลจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Analysis of earnings quality and operating efficiency in the stock exchange of Thailand, Health
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
290 NLSC290 สินีภคนัญ จรูญศารทูล Ms.Sineepknan Charoonsaratul อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้คณิตศาสตร์ดีสครีต กรณีการผสานเข้ากับความรู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ในการเรียนรายวิชาปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Achievement Verification of Integrating discrete mathematics related Knowledge in HCI Learning
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
291 NLSH291 นุชจรี ศรีอุปโย ืีืNutchari Sriupayo อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การจัดการตลาดชุมชนแบบมีส่วนร่วมบนพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
Participatory based of Local Market management in the semi-urban, semi-rural society T.Hnongpueng A.Sarapi Chiang Mai province
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
292 NLSC292 HIGH-VOLTAGE Li-ION BATTERIES BASED ON LiNi0.5Mn1.5O4 AS CATHODE AND Li4Ti5O12 AS ANODE TRAN Van Man อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร HIGH-VOLTAGE Li-ION BATTERIES BASED ON LiNi0.5Mn1.5O4 AS CATHODE AND Li4Ti5O12 AS ANODE
HIGH-VOLTAGE Li-ION BATTERIES BASED ON LiNi0.5Mn1.5O4 AS CATHODE AND Li4Ti5O12 AS ANODE
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
293 INED293 พรเทพ พิสุทธิ์วาณิชย์ Pornthep Pisutwanitch นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปัจจัยการคงอยู่ของครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนเอกชน
Existence Factors of Foreign Teachers in Private Schools
บทความด้านการศึกษา 2018-04-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
294 NLSH294 เจนจิรา ถาปินตา Janejira Thapinta อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น นักบัญชียุคดิจิทัล
Digital Accountants
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
295 NLSH295 ผกามาศ แสนยางนอก Pakamas Sanyangnok อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัทเอกชน
Increase Efficiency of Inventory management Case Study Private Companies
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
296 NLSH296 ผกามาศ แสนยางนอก Pakamas Sanyangnok อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทผลิตเลนส์แว่นตา
Performance Efficiency for Warehouse Management: A Eyeglass lenses Manufacturing
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
297 NLED297 สุนิพันธ์ ศรีสุพจนานนท์ SUNIPHAN SRISUPOJNANON อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การพัฒนาเกมจำลองสถานการณ์ ชุด ส่วนประสมทางการตลาด สำหรับนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
The development of the educational game, "The Marketing Mix”, conducted in Principle of Marketing class for business computer students at Sriwattana Business Administration Technological Education Center, Thonburi University
บทความด้านการศึกษา 2018-04-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
298 INED298 กาญจนา วรรณยศ Kanjana Wannayos อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Student’s Satisfaction with Computer Business Curriculum, Faculty of Business Administration, Bangko
บทความด้านการศึกษา 2018-04-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
299 NLSH299 ศศิณา สมเดช Sasina Somdech อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่เพียงพอ(หมู่บ้านไทยประกัน)
Household account in Sufficiency Economy. (Thai Insurance Village)
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
300 INSH300 สมใจหวัง เดชอุดม Somchaivang Dethoudom อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การจัดการน้ำสัหรับเกษตรกรรมในประเทศไทย
Water Management for Agriculture in Thailand
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
301 NLSH301 ปุณิกา โทพิลา Punniga Topila อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปัจจัยด้านต้นทุนต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮาส์ ของประชาชนเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
The Cost Factors Toward Buying a Townhouse Of people in Bang Phli, Samut Prakarn Province
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
302 INSH302 ดร.ณรงค์ โพธิ Dr. Narong Photi อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การยอมรับบรรจุภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภค
Acceptance of The Concept of Green Packaging of Consumer
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
303 INSH303 อัศวิน เสนีชัย Atsawin Saneecha อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การพยากรณ์การส่งออกลิ้นจี่ของประเทศไทย
Forecasting Model for the Value of Lychee’s Export of Thailand
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
304 INSH304 ใหม่ Niu Wu อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธภาพการศึกษาของมณฑลส่านซีในประเทศจีน
THE RELATIONSHIP BETWEEN TL AND EFFECTIVENESS OF ANKANG GUANG HUA EDUCATION COMPANY IN CHINA
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
304 INSH304 ใหม่ Niu Wu อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธภาพการศึกษาของมณฑลส่านซีในประเทศจีน
THE RELATIONSHIP BETWEEN TL AND EFFECTIVENESS OF ANKANG GUANG HUA EDUCATION COMPANY IN CHINA
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
305 INSH305 ณรงค์ โพธิ Narong Photi อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร ทำไมการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงสำคัญ
How is the performance measurement important?
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
306 NLSH306 ไอศวรรย์ พัทยากร Isawan Pattayakorn นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
A Study of Factors Influencing the Travelling Decision of Thai Tourists
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
307 INSH307 วรางคณา ตันสกุล Warangkhana Tansagul อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร -
The Environmental Attitudes Influence Sustainable Development, Equitable Access to Resource, and Con
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
308 NLSH308 ศุภคศรี ศรีคงแก้ว Supakhasri srikhongkaew อาจารย์ นักวิจัยจากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ความพร้อมในการทำการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม
The Readiness for Online Marketing of The Entrepreneurs with OTOP Products in Samut Sakhon & Samut Songkhram Province
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
309 INSH309 นพรัตน์ กันทะพิกุล Nopparat Kantapikul อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ื-
POWTOON: The Utilizing Online Interactive Application in English Language Teaching and Learning
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
310 NLSH310 นุชจรี แก่นละออ Nucharee Kanlaor อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท DDD จำกัด
Increase Efficiency of Warehouse Management: Case study DDD Company Limited.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
311 NLSH311 นายเสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ Mr.Sethawut Numkham อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น บริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยทักษะและความรู้
Managing Labor Relations with Skills and Knowledge
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
312 NLSH312 ศิริอมร กาวีระ Siriamorn Kaweera อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การศึกษาการบริหารจัดการตลาดส่งออกผ้าไหมไทย บริษัท ชินวัตรโฮมสโตร์
A Study of Export Marketing Management for Shinawatra Home Store Co. Ltd.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
313 NLSH313 กมลพร แตงนวลจันทร์ Kamonporn Taengnuanjan อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
Satisfaction of Japanese Language Teachers toward a new Business Japanese Text Book
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
314 NLSH314 สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ Mr.Satchuset Raungdessuwon อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา ศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน
The Development of media for public relations through community participation process. Case Study: Chiangmai-Lumphun City Pillar Shrine
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
315 NLSH315 สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ Mr.Satchuset Raungdessuwon อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
The Development of marketing strategy for Sankampaeng silk products by participation of the community of Sankamphaeng. Sankamphaeng District Chiangmai Province
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
316 NLSH316 กมเลศ ฤทธิ์เดชา Kamares Rithdaychar อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความมั่นใจในตนเอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง (Simulation)
A Study of Activity Achievements for Building Self-Confidence by Using Simulation
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
317 NLSC317 กานต์ คงบรรทัด Karn Khongbanthat อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การสำรวจรวบรวมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบริการวีดิทัศน์ออนไลน์ ของ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
The survey gathers for information system development of the course video online in The Far Eastern
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
318 NLSH318 ดร.นิรัญชา ลิ่วเฉลิมวงศ์ Dr.Nirancha Liwchareomwang อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พฤติกรรมและการออกกำลังกายของคนในอำเภอบางพลี
Behavior And Exercise Of People In Bang Phli District
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
319 NLSH319 ดร.นิรัญชา ลิ่วเฉลิมวงศ์ Dr.Nirancha Liwchareomwang อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชี ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโก
The Need to Develop Professional Skills of Accountants in Wellgrow Industrial Estate, Chachoengsao
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
320 NLSH320 นางสาววิชชุลดา ศรีบุตร Miss Wichchulada Sribut นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ แนวทางการเพ่ิมคุณภาพการจัดการอาคารชุดของบริษัทบริหารส่วนกลางนิติบุคคลในประเทศไทย
THE GUIDELINES FOR INCREASING THE QUALITY OF CONDOMINIUM MANAGEMENT OF ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.IN THAILAND
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
321 INSH321 เมิ่งยู่ กู่ Mengyu Gu อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร อิทธิพลของอาหารจีนปิ้งย่างหม่าล่าต่อวัฒนธรรมอาหารไทย
The Influence of Chinese Food Mala Barbecue on Thai Food Culture
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
322 NLSH322 อมรรัตน์ หงษ์ทอง Amornrat Hongthong อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี Factors Affecting Online Purchasing Behavior of Students at Private University in Thonburi District
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน เขตธนบุรี
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
323 NLED323 นภัค จิวประเสริฐ Napak นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมและ สถานการณ์จำลองมนุษย์ไฟฟ้า
The Results of Ability in Problem Solving and Learning Achievement of Matthayomsuksa 5 Students, Suksanareewittaya School Taught Through Games and Simulation “Electric Man”
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
324 NLED324 ธนิดา จิตรลดาพงศ์ Tanida นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เกมและสถานการณ์จำลองปริศนาสมการเชิงเส้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสกลวิทยา
The Effects of Leaning Management by Using Games and Simulation of Single Variable Linear Equation on Achievement and Attitude Towards Mathematics of Students in Mathayomsuksa 1, Sakolwittaya School
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
325 NLSC325 นพดล สิทธิเลิศ , พรจิรา ผลเหม , สมใจ รอดหลักดี Noppadon Sittilears,Phonjira PhomHam,Somjai Rudlukdee อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การเปรียบเทียบการวัดความคล้ายคลึงของคำอธิบายรายวิชา ในการเทียบโอนรายวิชา ระหว่างการให้น้ำหนักคำ (term weighting) ร่วมกับแบบจำลองเวกเตอร์สเปซและการใช้แนวทางด้านความหมาย
Measurement of the analogy of the course description between Using term weighting and Vector Space Model And Using Semantic Approach to Measure Similarity between Documents
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
326 NLED326 นลินี ศรีสุทธิ์ Nalinee นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองอาหารไทยอร่อยไกลทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หลักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรรดิษฐศึกษา
The Development of Game and Simulation of Thai Food throughout the World for Promoting the Learning of Agricultural the Production for Students of Mathayomsuksa 1, Bauditsuksa school
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
327 NLED327 กัลยกร แสงอรุณ Kanyakorn 0 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ การบวก การลบ โดยการใช้เกมและสถานการณ์จำลองไม่มีลิมิต คณิตเกินร้อย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอันนาลัย
The Study of Learning Achievement and Saticfaction in Mathematics in The Unit of Addition and Substraction of Prathomsuksa 4 Students by Games and Simulations
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
328 NLED328 จักรวี กองวิเชียร Chakrawee นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาแบดมินตันโดยใช้เกมและสถานการณ์จำลอง สุดยอดนักแบดมินตันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
The Development of Learning Activity in Badminton by Using Games and Simulations “The Best Badminton Player” of Mathayomsuksa 3
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
329 NLED329 ณัฐชา นาคใหญ่ Nutcha นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี ผลการเรียนรู้การวาดภาพคนเหมือนโดยใช้เกมและสถานการณ์จำลองจิตรกรน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ของนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ (มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ)
The result of developing portrait drawing skill by games and simulations “Little Artists” in the department of art, visual art, of Mathayomsuksa II students Nakprasith School
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
330 NLED330 ปานชนก พลับจีน Panchanok นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองมาแต่งเพลงกันเถอะ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
The Development of Games and Simulations “Let’s Compose The Song” For Improving Dasic Skills on Music of Mathayomsuksa 1 Students at Kuan Suban Wittraya School
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
331 NLED331 สราวุธ ติ่งคล้าย Sarawut นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนโดยใช้เกมและสถานการณ์จำลองสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
The Effectiveness of Game and Simulation to Create Computer Work in Learning Area of Occupations and Technology of Mathayomsuksa 1 Students in Suphanburi Sports School
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
332 NLED332 วัชรินทร์ สดชื่น Watcharin นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้เกมและสถานการณ์จำลองวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
The Results of Teaching Thai Culture in 4 regions Through Games and Simulations in Social Studies, Religions and Culture of Mathayomsuksa I Students in Prajadhipok School
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
333 NLED333 เกตุดาว สุทธิวรรณ Geddow นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเกมและสถานการณ์จำลองการเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวีรสุนทร
The Development of The Analytical Thinking with Game and Simulations in Mathematical Process of Mathayomsuksa 3 In Weerasoonthon School
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
334 NLED334 สุดารัตน์ เครือเสน Sudarat นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเกมและสถานการณ์จำลองรูปเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวีรสุนทร
The Development of Analyical Thinking by Using Geometric Games and Simulations of Matthayom 1 Students in Weerasoonthon School
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
335 NLED335 รุ่งราตรี อึ้งเจริญ Rungratree นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองว่างไหมถามใจดู ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาอาหารว่าง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
The Development of Game and Simulation“ Wang Mai Tarm Jai Doo ” in Appetizer Course for the First Year of Certificate Students in Nakhonpathom Vocational College
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
336 NLED336 ศักดา ทนเฮือง Sakda นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค่า 1-10 โดยใช้เกมและสถานการณ์จำลองตัวเลขมหาสนุก เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี
Learning Number 1-10 Using the Fun Number Games and Simulations for Preparing in Mathematice for Kindergarten Mooltripakdee International School
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
337 NLED337 สรัญพร ลีละประสพโชค Sarunporn นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี ผลของการใช้เกมอยู่ อยู่ก็หายไป ที่มีต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
The Effects of Games “Yu Yu Ko Hai Pai” Achievement Level of Science Subjects of Prathomsuksa VI Students, Sarsasa Witaed Thonburi School
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
338 NLED338 วิชญาพร แก้วเลาขวัญ Witchayaporn นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้เกมและสถานการณ์จำลองที่นี่ประเทศไทย ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางปลา
The Effect of Teaching the Game and Simulation “ Thailand ” Achievement in Socialstudies, Religion and Culture for Pratomsuksa Five Students at Watbangpla School
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
339 NLED339 ปิยวรรณ เตชะศิรินุกูล Piyawan นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองคู่หูงานครัว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหารของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
The Results of Game and Simulation “KRU HU NGAN KAUN” to Promote Learning about Tools and Equipment for Cooking of Certificate Students in Nakhonpathom Vocational College
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
340 NLED340 รุ่งนภาภรณ์ เลื่อนเพชร Rungnapaporn นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองบัญชีช่วยวิเคราะห์รายการค้า เพื่อพัฒนา การเรียนรู้การวิเคราะห์รายการค้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี
The Game Development and Simulation Merchant Account to Develop Analytical Shopping Lists, High School Diploma (Nonthaburi)
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
341 NLED341 อภิยุธ บุญปก Apiyoot นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การสร้างเกมและสถานการณ์จำลองเย็น เย็น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้งานบริการระบบปรับอากาศรถยนต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
The Creative Games and Simulations "Cool" to Learning Systems, Automotive Air Conditioning Service Diploma students of the 3rd year Siam Technological College (Siamtech)
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
342 NLED342 ระพีพัฒน์ ศรีทะ Rapeepat นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจและอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้เกมและสถานการณ์จำลองกฎหมายคลายเครียดกับการสอนปกติ
A Compare of Learning Achievement on Business and Internet Laws of Vocational Students, Year 1 by Using Games and Simulations of Relaxing Laws with Typical Teaching
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
343 NLED343 ธงชัย จำนงกูล Thongchai นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบ้านครู
Development of Game and Simulated Safety Situation of Second Year Vocational Certificate Students, Mubankru Technological College
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
344 NLED344 สง่า ทองสุระวิโรจน์ Sanga นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างเทคนิคระหว่างการสอนโดยใช้เกมและสถานการณ์จำลอง เครื่องมือช่างกับการสอนตามปกติของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
The Comparison of the Listening to English Ability and the interest in English for Mechanic Technic After Studied through Games and Simulations and an Ordinary Teaching style of the Second Year Vocational Students
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
345 NLED345 วิสาข์ สุขอิ่มเจริญ Wisar นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การสร้างเกมและสถานการณ์จำลองสมุนไพรเพิ่มรสชาติ เพื่อพัฒนาเทคนิคการประกอบอาหารสมุนไพร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี่ที่ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
The Creation of the Game and Simulaion for Adding Flavors to Herbsof Vocational Certificate Students in Year 3 at Samutprakan Polytechnic College
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
346 NLED346 หทัยทิพย์ โนนยะโส Hataithip นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การสร้างเกมและสถานการณ์จำลองนักท่องเที่ยวพาเพลินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวสำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
The creative Games and simulation of Tourists to pr0mote Tourist Behavior for Vocational Students, Year 1 in Chonburi Technological college
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
347 NLSH347 นางสาวศิริวัลย์ จันทร์แก้ว Siriwan Junkeaw อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ความพึงพอใจของผู้มีเงินได้ต่อนโยบายของรัฐบาล “มาตรการช้อปช่วยชาติ” ในจังหวัดชลบุรี
The Satisfaction of Tax deductions for Purchases of goods and services Policies for Taxpayer in Chonburi
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
348 NLED348 ณัฐยา วงษาชัย Nattaya นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
The Effects of Games and Simulation for Development of Learning Outcome on Adding and Subtracting Problems for Prathomsuksa III Student in Sahakornnikomklue School
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
349 NLED349 พณาวรรณ พวงระย้า Panawan นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมและสถานการณ์จำลองภาษีมีเฮเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ
The Effect of Teaching the Game and Simulation “Tax Ha Income Tax Withholding” Have a Duty to Maximize the Achievement of Learning. “Income tax Withholding” of Students Diploma Year 3 of Nakprasith School
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
350 NLED350 รสริน พันธ์แตง Rossarin นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
The Studying Development by Using Kahoot Ashoot Application in Teaching First Year Vocatificate Students, Mubankru Technogical college
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
351 NLSH351 พรพนิต พ่วงภิญโญ PORNPANIT PUANGPINYO อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ศูนย์การค้าและการบริโภคเชิงสัญญะของเจเนอเรชั่นเอ็ม
Shopping Centers and Consumption of Signs of Generation M
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
352 NLSH352 นางธนวรรณ แฉ่งขำโฉม Thanawan Changekomchome อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารในกิจการอุตสาหกรรมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร
The Application of managerial Accounting Information that Effective Decistion making of Industrial administrators in Nongkhaem area Bangkok and Samutsakorn Province.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
353 NLSH353 นางสาวน้ำฝน เจนสมบูรณ์ Miss. Namfon Jensomboon อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การประเมินศักยภาพและส่งเสริมการตลาดของธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา ชุมชนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
The Evaluate of market potential and promotion of the pottery Sanpakwan subdistrict, Hangdong district, Chiang Mai
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
354 NLSH354 นางจุฬาวดี ศุภโชคนิรันดร์ Chulawadee Supachokenirun อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ความพึงพอใจของผู้มีเงินได้ในการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา ระหว่างปี 2559 และ 2560
The Satisfaction of People with Income to Calculate Personal Income Tax in 2016 and 2017
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
355 NLED355 พิมพ์นารา อาจคง PHIMNARA AJKONG อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การพัฒนาเกมสถานการณ์จำลองวิชาบัญชีขั้นต้น สำหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
The Development of the simulation game, Principle of Accounting (EasyAcc) for Accountancy Program students at Sriwattana Business Administration Technological Education Center, Thonburi University.
บทความด้านการศึกษา 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
356 NLSC356 พิมพ์นารา อาจคง PHIMNARA AJKONG อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบัญชีครัวเรือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Development of Household Account Application “InHoEx” for Mobile device
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
357 NLSH357 นางธนวรรณ แฉ่งขำโฉม Thanawan Changekomchome นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเครือข่าย ตัวแบบการจัดการการพัฒนาสมรรถนะของผู้ทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพในสำนักงาน บัญชีคุณภาพในประเทศไทย
The Efficiency Management Model of Accountant Competency Development in The Certified Accounting Practice Firms in Thailand
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
358 INSC358 Nguyen Van TINH Nguyen Van TINH อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร Influence of indium and hydrogen co-doping on optical and electrical properties of zinc oxide thin..
Influence of indium and hydrogen co-doping on optical and electrical properties of zinc oxide thin..
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
359 NLSH359 ณัฐพล เนียมแก้ว Nattapon Neimkeaw อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ศึกษาความพึงพอใจและการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีค่อวัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกล้
A Study of Tourists’ Satisfaction and Decision Making on Tourism towards Wat Chalermprakiat Prajom
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
360 NLSC360 ปิติพัฒน์ เจิมบุญธนะพงศ์ Pitiphat Joembunthanaphong อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้เพื่อปรับปรุงการใช้งานของระบบสารสนเทศห้องพยาบาล ด้วยวิธีแบบจำลองเคแอลเอ็ม
Design and Develop the User Interface of the Information System of the Hospital Room by Improvement the Usability with KLM Model
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
361 INSH361 ดร.พนัส อุณหบัณฑิต Dr.Panus Unhabundit อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่มีประสิทธิภาพ
Differentiation Strategy Efficiently
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
362 INSH362 ดร.วุฒิ วัชรโรดมประเสริฐ Dr.Vutti Watcharodomprasert อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การวิเคราะห์องค์การธุรกิจวัสดุและอุปกรณ์การค้าในประเทศไทย
An Analysis of Scientific Materials and Equipment Trading Business in Thailand
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
363 NLSC363 เขมณัฏฐ์ กลิ่นโมรีย์ Khemmanat Klinmoree อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี เก้าอี้ช่วยพยุงการทรงตัวของผู้พิการทางสมอง
THE SUPPORT CHAIR STABILIZER OF CEREBRAL PALSY
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
364 NLED364 นิพดา พูลสุวรรณ์ Nipada punsuwan นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากรในโรงพยาบาล ประกันสังคม ในจังหวัดนนทบุรี
Relationship between motivation and engagement of personnel in social security hospital in Nonthaburi province.
บทความด้านการศึกษา 2018-04-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
365 NLSC365 สมาน ลาภกระจ่าง samarn larpkrajang อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ การพัฒนาแอพพลิเคชันสื่อการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลสหวิทยาการ โดยการประมวลผลด้วยจักรกลการเรียนรู้
Development of Instructional Media Mobile Application of Interdisciplinary Data Analytic System with Machine Learning
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
366 NLSH366 ลินดา แซ่ตั้น Linda Saetun อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การรับรู้และความตระหนักการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ในบริบทผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร
PERCEPTION AND AWARENESS ON DECISION MAKING TO PURCHASE BIOPLASTICS PACKAGING AS A CONTEXT OF CONSUMERS IN BANGKOK
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
367 NLSH367 นางสาวปิยะณัฐ พ่วงลาภ Piyanut Puanglap อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของการยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Understanding of Corporate Income Tax Filing In Bangna, Bangkok
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-04-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
368 NLSC368 พิมพ์นารา อาจคง PHIMNARA AJKONG อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรี การพัฒนาระบบสหกรณ์โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
Development of Cooperative at Wat Thanon Kraprow School
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-04-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
 
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย    |   เรียกดูข้อมูลทั้งหมด(สำหรับผู้ดูแลระบบ)