รายชื่อการส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย

ค้าหาบทความวิชาการและบทความวิจัย โดย :
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย
เรียกดูข้อมูลทั้งหมด(สำหรับผู้ดูแลระบบ)
ออกจากระบบ
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งบทความ
(ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งบทความ
(ภาษาอังกฤษ)
สถานะผู้ส่ง ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งบทความ ไฟล์ที่แนบ หลักฐานการชำระเงิน สถานะบทความ
อมรวิทย์ วัชรพฤกษาดี Amornvit Vatcharaphrueksadee อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การออกแบบและพัฒนาสื่อเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวสต็อปโมชัน 3 มิติ
The Design and Development of a 3D Stop Motion Animation as an Extra Curriculum Teaching Media in En
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-02-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ยังไม่ได้ชำระเงิน
    ปรับสถานะ
ได้รับเอกสารแล้ว
สมจินต์ อักษรธรรม SOMJIN AKSORNTHAM อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การพยากรณ์โดยใช้เทคนิคอนุกรมเวลาเพื่อหาปริมาณนักศึกษาประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยใช้
Forecasting by time series techniques to estimate a student s number in the Faculty of Engineering.
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-02-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   ยังไม่ได้ชำระเงิน
    ปรับสถานะ
ได้รับเอกสารแล้ว
นายวันชัย เชาว์กำเนิด Mr.Wunchai Chaokumnerd อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร โปรแกรมเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าด้วย Excel
The Productivity Improveement Techniques by Power Factor Correction Program with Excel
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-02-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ยังไม่ได้ชำระเงิน
    ปรับสถานะ
ได้รับเอกสารแล้ว
นางสาว บุษบา อู่อรุณ Miss Busaba Auaroon อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการร้านกาแฟสด การ์เด้น คอฟฟี่ (Garden Coffee) สาขากรมศุลกากร นิคมอุ
To explore customer satisfaction toward Garden Coffee, the branch of Custom Department in Bang Poo I
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-02-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ยังไม่ได้ชำระเงิน
    ปรับสถานะ
ได้รับเอกสารแล้ว
นายพันธ์เทพ กาลลา MR. Phanthep KAlla นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายเบญจมิตร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาวุธปืนพกสั้นของผู้บริโภค
THE RELALTIONSHIP BETWEEN INFLUENCE FACTORS AND BUYING DECISION BEHAVIOR ON PISTOLS OF CONSUMER IN
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-01-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ยังไม่ได้ชำระเงิน
    ปรับสถานะ
ได้รับเอกสารแล้ว
เรืองยศ ใจวัง Ruangyot Jaiwang อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การออกแบบและพัฒนารังเลี้ยงผึ้ง “แบบรังยาวแถบบน” เพื่อเป็นรายได้เสริมของชาวสวนลำไย ใน เขตจังหวัดเชียง
The Design and Development beekeeping“Long box and Top Bar Hive” to produce for extra income of long
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018-01-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ยังไม่ได้ชำระเงิน
    ปรับสถานะ
ได้รับเอกสารแล้ว
สมจินต์ อักษรธรรม somjin aksorntham อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร การพยากรณ์โดยใช้เทคนิคอนุกรมเวลาเพื่อหาปริมาณนักศึกษาประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
Forecasting by time series techniques to estimate a student s number in the Faculty of Engineering.
บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-01-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ยังไม่ได้ชำระเงิน
    ปรับสถานะ
ได้รับเอกสารแล้ว
Maricel Nacpil Paras Maricel Nacpil Paras อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร Developing Business Learners Positive Attitudes and Motivation towards Business English Communicati
Developing Business Learners Positive Attitudes and Motivation towards Business English Communicati
บทความด้านการศึกษา 2017-12-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ยังไม่ได้ชำระเงิน
    ปรับสถานะ
ได้รับเอกสารแล้ว
วรรณวิมล จงจรวยสกุล Vonvimol Charuoysakul อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายเบญจมิตร ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557- 2558
The employment of the graduated students from Rajapruk University 2014-2015.
บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2017-12-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ยังไม่ได้ชำระเงิน
    ปรับสถานะ
ได้รับเอกสารแล้ว
 
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย    |   เรียกดูข้อมูลทั้งหมด(สำหรับผู้ดูแลระบบ)