กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558

คณะบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ