activities
ศึกษาดูงาน Thaibeb

12 กันยายน 2555 ดูงานงานบริษัทเบียร์ช้าง

ค่ายอาสา

20 มกราคม 2554 โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง
จังหวัดนนทบุรี

บริการวิชาการสู่สังคม

โครงการบริการวิชาการ ด้านโซเชียลมีเดีย

โรงเรียนวิสุทธิ์กษัตริย์ตรี จ.สมุทรปราการ

26 สิงหาคม 2554

ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ เที่ยวชมวิถีชีวิตไทย ตลาดน้ำอโยธยา

12 กันยายน 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา

ศิลปวัฒนธรรม

ไหว้พระ วัดเขาบรรไดอิฐ จ.เพชรบุรี

11 กันยายน 2556

Education Institute