ขอแสดงความยินดี
กับว่าที่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560-2561


กรณีที่รายชื่อบัณฑิตไม่แสดงในระบบ บัณฑิตสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 028090823-25 ต่อ 219

สิ่งที่ต้องเตรียม

บัตรประจำตัวประชาชน ***

กรณีบัณฑิตหญิงที่ตั้งครรภ์
เตรียมสมุดฝากครรภ์ (สีชมพู) นำมาลงทะเบียนเป็นบัณฑิตพิเศษในวันซ้อมย่อยของมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ปรับสถานะการตั้งครรภ์

กรณีมีโรคประจำตัว
ต้องเตรียมใบรับรองแพทย์เพื่อนำมายืนยันและมาลงทะเบียนเป็นบัณฑิตพิเศษในวันซ้อมย่อยของมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กรณีน้ำหนักเกิน / กรณีมีความผิดปกติทางร่างกาย
ต้องลงทะเบียนเป็นบัณฑิตพิเศษในวันซ้อมย่อยของมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ได้ โปรดแจ้งข้อมูล ที่ congtru@thonburi-u.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อ