มีคำถามใดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ประสานงาน:

อาจารย์วีรนุช แซ่ฉิน โทรศัพท์ 084-4523153 หรือ 02-8090823 ต่อ 113

ดร.พฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ โทรศัพท์ 089-6785472

อาจารย์วราภรณ์ สุ่มมาตย์ โทรศัพท์ 084-9104722

e-mail: benjamitvichakarn@gmail.com