ระบบฐานข้อมูล มคอ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 
หลักสูตรปรับปรุงปี 2554/2555
หลักสูตรปรับปรุงปี 2559/2560