วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557  
     
  วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  
     
  วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557  
     
  วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557  
     
     
     
  วิชา วิชา
           
00 5000 มนุษยสัมพันธ์ 00 8001 สถิติทั่วไป
           
00 5001 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 00 8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
           
00 6001 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง 00 8003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
           
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 20 1101 หลักการตลาด
           
00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 20 1103 บัญชีการเงิน
           
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 2106 กฎหมายธุรกิจ
           
00 8000 คณิตศาสตร์ทั่วไป 20 3112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
           
00 8004 พีชคณิตเชิงเส้น