วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557  
     
(นักศึกษาที่สอบวิชา 20 2106 กฎหมายธุรกิจ และวิชา 00 8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรดตรวจสอบรายชื่อ เวลาสอบ และเข้าสอบตามเวลาที่ประกาศ)
  วิชา วิชา
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 00 8003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
         
00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 20 1101 หลักการตลาด
         
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 1103 บัญชีการเงิน
         
00 8001 สถิติทั่วไป 20 3112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
         
  20 2106 กฎหมายธุรกิจ เวลา 9.00 - 10.30 น.
  20 2106 กฎหมายธุรกิจ เวลา 10.30 - 12.00 น.
       
  00 8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 9.00 - 10.30 น.
  00 8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 10.30 - 12.00 น.
  00 8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 13.00 - 14.30 น.