ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ประเภททุน

รายละเอียดการรับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน

ยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (จ่ายเฉพาะค่าบำรุงการศึกษา)

ผู้รับทุนชำระเฉพาะค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 7,300 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4,400 บาท

ดูรายชื่อ

ยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (จ่ายเฉพาะค่าบำรุงการศึกษา)

ผู้รับทุนชำระเฉพาะค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 7,300 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4,400 บาท

ดูรายชื่อ
ลดหย่อนค่าเล่าเรียน 50% (ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุงการศึกษา) ดูรายชื่อ