ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ประเภททุน

รายละเอียดการรับทุน

รายชื่อผู้ได้รับทุน
  • ทุนแม่ชีระเอิบ แย้มชุติ

ลดหย่อนค่าเล่าเรียน 50% (ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุงการศึกษา)

ดูรายชื่อ
     
  • ทุนอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ

ลดหย่อนค่าเล่าเรียน 50% (ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุงการศึกษา)

ดูรายชื่อ