• Welcome to Thonburi University

  "สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม"

  "สถาบันที่ให้ความอบอุ่น และสภาพแวดล้อมอันสมบูรณ์"

  Read More
 • พิธีทอดกฐินพระราชทาน

  มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพ-ลำพูน นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง เขตบางแค ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

  Read More
 • พิธีทอดกฐินพระราชทาน

  ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธาน

  Read More
 • ข่าวสาร กยศ

  เกณฑ์ใหม่ กยศ. Read More
 • มหาวิทยาลัยธนบุรี

  "ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม"

  Read More
 • การชี้แจงรายละเอียดการแถลงข่าวของเลขาธิการ สกอ.

  ประเด็นข่าว เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน

  Read More
 • คําแถลงชี้แจงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี

  ประเด็นข่าว เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน

  Read More
 • อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย

  Read More
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  ปฐมนิเทศ และเปิดเรียน วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ห้อง B209

  Read More
 • "นส.วราภรณ์ สินประมวญ" คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เทเบิลเทนนิส

  นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค2 #‪#สระบุรีเกมส์

  Read More
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาใหม่

  มหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

  Read More

   รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วันเสาร์ที่ 23 ต.ค.2557 ตารางสอบ รายชื่อ เลขที่นั่ง และห้องสอบ...

   ขอเชิญร่วมงานพระกฐินพระราชทาน รายละเอียดกำหนดการ

   รับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

   !! ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสาตร์ จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)

   ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจั...

   สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วันเสาร์ที่ 1...

   ประกาศให้ นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี สามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และปัจจั...

   เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างในตำแหน่ง อาจารย์ประจำ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

   สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วันเสาร์ที่ 2...

   ตารางสอนและห้องเรียน (ติว) สำหรับนักศึกษาเทียบโอนความรู้  CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และ คณ...

   นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สามารถมาติดต่อขอรับใบรายงานผลการ...

   กำหนดการถ่ายบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

   ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล 1 อัตรา (เพศหญิง) หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 ก...

   แจ้งกำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

   ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

   กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา วันที่ 18 พ.ค. 2557 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย  

ReadMore

    ReadMore
 

ประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นศูนย์กลางประสานงาน หรือเป็นกลไกในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการศึกษา และการทำงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์ประกอบในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยธนบุรีได้รวบรวมผลงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของคุณภาพอาจารย์ในสถาบัน ดังนั้นแต่ละสถาบันจึงต่างมุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการให้อาจารย์และนักศึกษาได้สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

 

วารสารวิชาการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นวารสารระดับชาติ ที่เป็นสื่อกลางในการเเลกแปลี่ยนความรู้ทางวิชาการโดยนำเสนอบทความในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

Thai Sim

The Thai Simulation and Gaming Association สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอเเนะในหัวข้อเรื่อง การใช้สถานการณ์จำลองและเกมส์ในการเรียนการสอน ประเมินผลและการวิจัย เพื่อรวบรวมผลการประชุมทางวิชาการและเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

 

CHE QA Online

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่ใช้ในการจัดทำ “รายงานการประเมินตนเอง(SAR)” ในระดับสถาบัน คณะและหน่วยงาน โดยสถาบันและทุกหน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ที่ สกอ. ได้กำหนดไว้ และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะตรวจประเมินฯ ซึ่งภายหลังจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน จะเป็นผู้ออนไลน์ส่งข้อมูล “รายงานการประเมินตนเอง” และ “ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” เฉพาะระดับสถาบันและคณะไปยังฐานข้อมูลกลางของ สกอ.

เบญจมิตร

“เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเบญจมิตร” มีพันธกิจหลักด้านการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ โดยมีความมุ่งหวังที่เป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ นักวิจัย การพัฒนางานวิจัย และที่สำคัญที่สุด คือ เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยในบริบทที่หลากหลายและแตกต่างกัน