News

TRU News

ประเมินการสอนของอาจารย์2-2557

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

ประกาศให้ นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี สามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุน

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

เปลี่ยนแปลง กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

เปลียนแปลง กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557 และภาคการศึกษาที่ 1/2558 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

นักศึกษาจบ1-57 สามารถรับ Transcript

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น) สามารถมาติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2558เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษา 2558 ทุนแม่ชีระเอิบ แย้มชุติ และ ทุนอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

กำหนดการซ้อมย่อยพิธีปริญาบัตรฯปี56-57

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

กำหนดการซ้อมย่อยพิธีปริญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556-2557

อ่านเพิ่มเติม

ศุภณัฐ กิตติยะโสธร

คลิก

รัตติกาล กุลน้อย

คลิก

วราภรณ์ สินประมวญ

คลิก

ยุรนันท์ เกตุมีแสง

คลิก

มงคล เสริมทรัพย์

คลิก

พงษ์ศักดิ์ จุฑาธนาศิลป์

คลิก

งานประกวดแข่งขันผลงานวิจัย สมาคมอาชีวศึกษา

คลิกดูรูปภาพ

ผ้ากฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดบุณยประดิษฐ์

คลิกดูรูปภาพ

น้องๆ เรียนรู้ศึกษางานที่ศูนย์วัฒนธรรม ม.ธนบุรี

คลิกดูรูปภาพ

พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

คลิกดูรูปภาพ

รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

คลิกดูรายละเอียด

รับสมัครอาจารย์ประจำด้านภาษาอังกฤษ

คลิกดูรายละเอียด