• ---------------------------------------------------------------------------


ข่าวด่วน !
20-08-2014

สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วันเสาร์ที่ 23 ส.ค. 2557 ตารางสอบ รายชื่อ เลขที่นั่ง และห้องสอบ

06-08-2014

ตารางสอนและห้องเรียน (ติว) สำหรับนักศึกษาเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

17-7-2557

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สามารถมาติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

24-06-2014

กำหนดการถ่ายบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557


คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

ปฏิทินการศึกษาปี 56


 

About Us

เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นมิติใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ สถาบันที่ให้ความอบอุ่นและสิ่งแวดล้อมอันบริบูรณ์ สมัครทางออนไลน์

Read More
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปัจจุบัน
95
เดือนปัจจุบัน
15,853
เดือนที่ผ่านมา
20,757
ปีปัจจุบัน
152,503
ปีที่ผ่านมา
28,468
Most Popular
Specials

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี

1.บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนสามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองสามารถปฏิบัติงาน และสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้
ใ นระดับสากล
2. บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม

Read More

ข่าวกิจกรรม