หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

Master of Accountancy Program (M.Acc.)

สถานการณ์ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางวิทยาการ การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งการขยายตัวของการเปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน มีรูปแบบและเครื่องมือที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่นักบัญชีจะต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งในเรื่องแนวปฏิบัติทางการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี จึงเป็นความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาคนในวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม.

การวางแผนพัฒนาหลักสูตรจะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในยุคโลกาภิวัตน์  และความต้องการของตลาดแรงงานเป็นสำคัญ รวมทั้งการคำนึงถึงขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบการศึกษาของไทยที่มีนโยบายด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม  และวัฒนธรรมในรูปแบบของ ความรับผิดชอบต่อสังคม ในประเทศไทยยังมีความต้องการใช้งานบุคลากร  ที่มีความรู้สมัยใหม่เพื่อจะนำสังคมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการจัดการทางการบัญชีให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทางด้านบัญชี  และการเงิน .

ปรัชญา

"สร้างมหาบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ"

วัตถุประสงค์

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการบัญชีให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

1.2.1 มีความรอบรู้ด้านการบัญชีทั้งด้านทฤษฎี และการประยุกต์ทฤษฎีเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
1.2.2 มีความรอบรู้ควบคู่คุณธรรม และมีสมรรถนะในการบริหารจัดการด้านการบัญชีและการเงินอย่างมืออาชีพ
1.2.3 มีความสามารถแสดงออกอย่างเป็นอิสระ ในเชิงวิชาชีพทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม