กลุ่มวิชาบังคับ

95 0001 การประยุกต์แนวคิดทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
95 0002 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อ การบริหาร
95 0003 การจัดการธุรกิจขั้นสูงสำหรับนักบัญชี
95 0004 ระเบียบวิจัยทางการบัญชี
95 0005 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์
95 0006 การบริหารภาษีอากรเชิงกลยุทธ์
95 0007 การออกแบบระบบสารสนเทศทาง การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ
95 0008 การกำกับดูแลกิจการ การบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
95 0009 สัมมนาการบัญชีบริหารและจริยธรรม วิชาชีพ

กลุ่มวิชาเลือก

95 1001 สัมมนาการสอบบัญชีและการ ตรวจสอบภายใน
95 1002 การอำนวยการทางการบัญชีและ การเงิน
95 1003 การบัญชีสืบสวนและการป้องกัน การทุจริต
95 1004 การจัดการการเงินและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการ
95 1005 ประเด็นศึกษาทางการบัญชีสำหรับ ธุรกิจข้ามชาติ
95 1006 ประเด็นศึกษาร่วมสมัย กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
95 0000 วิทยานิพนธ์
95 1111 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ

95 0000 วิทยานิพนธ์
95 1111 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แผนการศึกษา

* หลักสูตรเฉพาะวันอาทิตย์ เรียน 2 ปี
* จัดการเรียนการสอน แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) และแผน ข ทำการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (IndependentStudy)
* จำนวนหน่วยกิตรวม 39 หน่วยกิต แบ่ง เป็นแผน ก กระบวนวิชาเรียน 27 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต แผน ข กระบวน วิชาเรียน 33 หน่วยกิตและการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต