หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

Master of Accountancy Program (M.Acc.)

"ก้าวสู่ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ"

สถานการณ์ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางวิทยาการ การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งการขยาย

 

ตัวของการเปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน มีรูปแบบและเครื่องมือที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่นักบัญชีจะต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งในเรื่องแนวปฏิบัติทางการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี จึงเป็นความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาคนในวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม.

ระบบการเรียนการสอน

เรียนรู้แบบผสมผสาน บูรณาการองค์ความรู้ หลักการ แนวคิด และการประยุกต์ใช้ รับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิจากวิชาชีพบัญชี ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาจริง จากกรณีศึกษา

การสมัครเข้าเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร
* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี

เอกสารการสมัคร
* รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
* หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ฉบับจริง 1 ชุด)
* สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด
* สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด
* สำเนา Transcript 2 ชุด
* สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( จำนวน 2 ชุด ถ้ามี)

การสมัครเข้าศึกษา
* ภาคการศึกษาที่ 1 พฤษภาคม ถึง สิงหาคม ของทุกปี
* ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม ถึง มกราคม ของทุกปี
* รายงานตัวปฐมนิเทศและเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม
* รายงานตัวปฐมนิเทศและเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2 สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
* ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
* แบ่งชำระ 5 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท