การสมัครเข้าศึกษา

ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

สำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย

ปี

1. รองศาสตราจารย์สุนา  สุทธิเกียรติ

บช.ม. (การบัญชี)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2519

บช.บ. (การบัญชี)  เกียรตินิยม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2513

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

ทบวงมหาวิทยาลัย

2542

CPIA. (Certified Professional Internal Auditor)

The Institute of Internal Auditors of Thailand

2542

CIA. (Certified Internal Auditor)

The Institute of Internal Auditors,USA.

2543

2. รองศาสตราจารย์ อรสา  อร่ามรัตน์ *

บช.ม. (การบัญชี)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2517

บช.บ. (การบัญชี)  เกียรตินิยม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2513

3. รองศาสตราจารย์สุวิมล
เหลืองประเสริฐ *

บช.ม. (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2524

บช.บ. (การบัญชี)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2520

4. อาจารย์ สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2550

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2543

CPA. (Certified Professional Auditor)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2530

ป.บัณฑิต (การสอบบัญชี)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2528

บธ.บ. (การบัญชี)  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2526

5. อาจารย์ สมชาย เลิศภิรมย์สุข

กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2555

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยสยาม

2537

CPA. (Certified Professional Auditor)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2533

ป.บัณฑิต (การสอบบัญชี)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2529

บธ.บ. (การบัญชี)  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2525