Thonburi

University

Faculty Of Accountancy

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี เรียนภาคปกติ ภาคสบทบ และภาคพิเศษ
สาขาวิชาการบัญชี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร-ระยะเวลาศึกษา

- ผู้จบ ม.6, ปวช. ใช้ระยะเวลาเรียน 3-4 ปี
- ผู้จบ ปวส. ,ปวท., เคยศึกษาระดับอุดมศึกษา เทียบโอนรายวิชา ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี

สาขาวิชาการบัญชี เรียนเกี่ยวกับ การบัญชีชั้นกลาง การบัญชีต้นทุน การสอบบัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุม การบัญชีชั้นสูง การภาษีอากร รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

ตารางแสดงรอบที่เปิดสอน สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (ปวส)
หลักสูตร 4 ปี (ปวช.,ม.6)
ปกติ
สมทบ
อาทิตย์
ปกติ
สมทบ
อาทิตย์
 
   

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตร 4 ปี (ปวช , ม.6) 18,000-22,000

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (ปวส) 16,000-20,000

ติดต่อโทร. 02-8090823 ต่อ 210


- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของภาคปกติ135,000 ถึง 140,000 บาทกู้ กรอ. และ กู้ กยศ..

- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เทียบโอน (2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.) 78,000 ถึง 85,000 บาท กู้ กรอ. และ กู้ กยศ.
.