Thonburi

University

Scholarships

ประเภททุนการศึกษา

ทุนอาจารย์ศุภชัย (เงื่อนไข)
ทุนอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ (ประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
• ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 7,300 บาท
• ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 4,400 บาท
• ปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 1 จ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 7,000 บาท
• ปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 4,400 บาท
ทุนแม่ชีระเอิบ (เงื่อนไข)
ทุนแม่ชีระเอิบ แย้มชุติ (ประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
• ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 7,300 บาท
• ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 4,400 บาท
• ปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 1 จ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 7,000 บาท
• ปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 4,400 บาท
ทุนระเอิบชัย (เงื่อนไข)
ทุนระเอิบชัย (ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี) ** ลดหย่อนค่าหน่วยกิต และ ค่าบำรุงการศึกษา 50 %

ติดต่อสอบถาม โทร: 02-809-0823-27 ต่อ 112 (สำนักวิชาการ) มือถือ: 092-023-7831


- ทุนนักกีฬา
- ทุนกิจกรรมและนันทนาการ