ใบสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธนบุรี

ลงทะเบียนเป็นนักเรียน (New Student Registration)

สถานที่สมัครเรียน
สมัครเรียน (** หมายถึง ข้อมูลสำคัญต้องกรอก)
กองทุนเพื่อการศึกษา (** หมายถึง ข้อมูลสำคัญต้องกรอก)
ข้อมูลผู้สมัคร (** หมายถึง ข้อมูลสำคัญต้องกรอก)


ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกทางไปรษณีย์ (** หมายถึง ข้อมูลสำคัญต้องกรอก)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(** หมายถึง ข้อมูลสำคัญต้องกรอก)
ประวัติการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จการศึกษา (** หมายถึง ข้อมูลสำคัญต้องกรอก)

ข้อมูล บิดา
ข้อมูล มารดา
ช่องทางการรับข่าวการสมัคร


Register

หมายเหตุ ** : หมายถึงข้อมูลที่จำเป็น

มหาวิทยาลัยธนบุรี