ชุดครุย และเข็มวิทยฐานะ

 
ครุยบัณฑิตชาย ครุยบัณฑิตหญิง
   

(1) เสื้อคลุมทำด้วยผ้าสีดำ ยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร ตัวเสื้อผ่าอกตลอด แขนเสื้อยาวตกข้อมือ
ที่แขนเสื้อทั้งสองข้างในระดับข้อศอกมีแถบกำมะหยี่สีเหลืองกว้างแถบละ 5 เซนติเมตร จำนวนหนึ่งแถบ

(2) ผ้าคล้องคอทำด้วยผ้าสีดำเช่นเดียวกับสีเสื้อ ด้านนอกมีแถบกำมะหยี่สีเหลืองขลิบขอบล่าง และแถบกำมะหยี่
สีประจำคณะขลิบริมขอบบน

(3) หมวก เป็นหมวกที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 24 เซนติเมตร ทำด้วยผ้าสีดำ มีพู่ห้อยตาม
สีประจำคณะ

   
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธนบุรี

ระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท
ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
การลงทะเบียนออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การเทียบโอนผลการเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ คณะบัญชี คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
และตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษานระบบ คณะการจัดการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ตารางแสดงคณะ หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทุกคณะ) คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต