ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี

ว่าด้วย สโมสรนักศึกษา

 

เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นการส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์ พลานามัย ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพให้นักศึกษามีความเจริญงอกงามทั้งด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนรู้จักการทำงานร่วมกัน เป็นผู้มีระเบียบวินัยและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 สภามหาวิทยาลัยธนบุรี จึงวางระเบียบ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย สโมสรนักศึกษา
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยธนบุรี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี
“รองอธิการบดี” หมายถึง
 
รองอธิการบดีผู้ได้รับมอบหมาย
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
“สโมสรนักศึกษา” หมายถึง
 
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
“ชมรม” หมายถึง ชมรมของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบนี้
 

หมวด 1 ทั่วไป

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัย จัดตั้งสโมสรนักศึกษานั้น โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับตามระเบียบนี้

ข้อ 6 เครื่องหมายสโมสรนักศึกษา เป็นรูปเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ใต้รูปเครื่องหมาย มีตัวอักษรชื่อย่อภาษาไทยว่า “ส.มธร.”

ข้อ 7 วัตถุประสงค์ สโมสรนักศึกษาตามระเบียบนี้ มีดังนี้

7.1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษา

7.2 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา

7.3 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิธีการ ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา

7.4 เพื่อปลูกฝังและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ดีงามของชาติ

7.5 เพื่อส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ

7.6 เพื่อส่งเสริมให ้นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

7.7 เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสถาบันในการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

7.8 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

 

หมวด 2 สมาชิกภาพ

ข้อ 8 นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษา โดยต้องจ่ายเงินค่าบำรุงสโมสรตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ 9 สมาชิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ในสโมสรนักศึกษาจัดขึ้น

ข้อ 10 สมาชิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิที่จะเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสโมสรนักศึกษาได้ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของระเบียบนี้

ข้อ 11 สมาชิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาตามที่ระบุไว้ในระเบียบนี้

 

หมวด 3 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ข้อ 12 สโมสรนักศึกษาประกอบด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการกลาง

ข้อ 13 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไป และด้วยความเห็นชอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมีตำแหน่งดังนี้

นายกสโมสร
อุปนายกสโมสร คนที่ 1
อุปนายกสโมสร คนที่ 2
เหรัญญิก
เลขานุการ
ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ประธานฝ่ายกีฬา
ประธานฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ
ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
ประธานนักศึกษาสัมพันธ์

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ หรือตัวแทนชั้นปีเมื่อเลือกตั้งภายในแต่ละสาขาวิชา หรือแต่ละชั้นปีเสร็จแล้วให้เสนอชี่อผู้ที่ได้รับเลือกให้อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชารับรอง

ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเสนอชื่อบุคคลอื่นที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ให้อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาพิจารณาภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา หากอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาพิจารณา เห็นว่าเหมาะสมให้ประกาศแต่งตั้งได้

13.1 นายกสโมสรนักศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

13.1.1 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสโมสรนักศึกษา

13.1.2 เป็นผู้รับผิดชอบในนโยบายและการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาโดยเด็ดขาด

13.1.3 มีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกตำแหน่ง ยกเว้นตำแหน่ง ประธานนักศึกษาทุกสาขาวิชา

13.1.4 โดยมติของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มีสิทธิเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิดได้ตามมติของคณะกรรมการอย่างน้อย 3 ใน 4 ขององค์ประชุม

13.1.5 มีสิทธิรับรู้เหตุผลในการลงโทษนักศึกษา

13.2 อุปนายก คนที่ 1 เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา ทำการแทนนายกสโมสรนักศึกษาเมื่อได้รับมอบหมายหรือนายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้

13.3 อุปนายก คนที่ 2 เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา ทำการแทนนายกสโมสรนักศึกษาเมื่อได้รับมอบหมาย หรือเมื่อ
นายกสโมสรนักศึกษา และอุปนายก คนที 1 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

13.4 เหรัญญิกจะต้องทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

13.4.1 จัดทำบัญชี-รายจ่ายของสโมสรนักศึกษาตามหลักวิชาบัญชี

13.4.2 ควบคุมเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

13.4.3 เก็บรวบรวมหลักฐานการเงินเพื่อรอการตรวจสอบโดยเรียบร้อย

13.4.4 จัดทำระเบียบและลงบัญชีทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ของสโมสรนักศึกษาให้ถูกต้อง

13.5 เลขานุการ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ทำหน้าที่ควบคุมงานสารบรรณและบันทึก
รายงานการประชุม

13.6 ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ทำหน้าที่ควบคุมดูแล ประสานงาน ซึ่งทำกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม คือ ชมรมศาสนาและประเพณี ชมรมการละครและดนตรี ชมรมวรรณศิลป์ และชมรมเชียร์ เป็นต้น

13.7 ประธานฝ่ายกีฬา ทำหน้าที่ควบคุมดูแลชมรมซึ่งทำกิจกรรมทางด้านกีฬา ชมรมกีฬาในร่มและชมรมกีฬากลางแจ้ง

13.8 ประธานฝ่ายวิชาการและวิชาชีพทำหน้าที่ควบคุมดูแลชมรมนักศึกษาซึ่งทำกิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพคือ ชมรมภาษาต่างประเทศ ชมรมทัศนศึกษา ท่องเที่ยว ชมรมวาทศิลป์ ชมรมถ่ายภาพและศิลปกรรม ชมรมถ่ายทอดวิชาชีพ เป็นต้น

13.9 ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลและประสานงานชมรมนักศึกษา ซึ่งทำกิจกรรมทางด้านบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น คือ ชมรมค่ายอาสาพัฒนา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ชมรมจัดหางานให้นักศึกษาทำเพื่อหารายได้ในเวลาว่างจากการศึกษา เป็นต้น

13.10 ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ทำหน้าที่สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มนักศึกษา และสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้สโมสรนักศึกษาดำเนินงานไปได้ผลดีสมความมุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานสำคัญรวมถึงการจัดทำสิ่งโฆษณากิจกรรมของสโมสรนักศึกษา นอกจากนี้ยังต้องทำหน้าที่ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัย ทั้งในขณะมีกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษาและตลอดปีการศึกษา

13.11 ประธานนักศึกษาสาขาต่างๆ เป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานั้นๆ ในการดำเนินกิจกรรมภายในสาขาวิชา
ข้อ 14 ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามข้อ 13 นี้เว้นแต่นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกคนที่ 1 และอุปนายกคนที่ 2 ขอแต่งตั้งผู้ช่วยของตนขึ้นได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาตามข้อ 13 ทุกข้อย่อย ยกเว้นข้อ 13.11 และเสนอให้อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยซึ่งอาจจะถูกแต่งตั้งขึ้นตามข้อ 14 มีฐานะเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา เมื่อได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรรมการสโมสรนักศึกษาผู้ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยเป็นคราวๆ ไป

ข้อ 15. คณะกรรมการกลางได้มาจากการคัดเลือกเป็นตัวแทนชั้นปี หรือตัวแทนของแต่ละห้อง ทำหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ตลอดจนให้คำปรึกษาและเสนอแนะในเรื่องการดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เห็นสมควร

 

หมวด 4 การดำเนินกิจการสโมสรนักศึกษา

ข้อ 16 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดำเนินกิจการสโมสรนักศึกษาตามนโยบายที่ได้แถลงไว้กับสมาชิกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อ 17 การประชุม ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกครั้งจะต้องทำบันทึกแจ้งให้อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาทราบก่อน ในการประชุมให้นายกสโมสรนักศึกษาทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมอุปนายกคนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นรองประธานคนที่ 1 และอุปนายกคนที่ 2 ทำหน้าที่เป็นรองประธานคนที่ 2 และเลขานุการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของการประชุม กรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานไม่อยู่ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ที่มาประชุมคนหนึ่งคนใดขึ้นไปเป็นประธานเฉพาะชั่วคราว

ข้อ 18 การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นายกสโมสรนักศึกษาในฐานะประธานเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาแล้วนำเสนอต่ออาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา แต่ในกรณีจำเป็นอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาอาจสั่งให้มีหรือให้งดการประชุมได้

ข้อ 19 ในการประชุมต้องมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทั้งหมด แต่ในกรณีพิเศษจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทั้งหมด

ข้อ 20 การลงมติ ถ้าไม่มีข้อใดในระเบียบนี้กำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าในการลงมตินั้นมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 

หมวด 5 ชมรมนักศึกษา

ข้อ 21 ชมรมนักศึกษาตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการของสโมสรนักศึกษาในด้านต่าง ๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสโมสรนักศึกษา

ข้อ 22 ชมรมนักศึกษาแต่ละชมรม จะต้องมีระเบียบข้อบังคับ ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบสโมสรนักศึกษา การก่อตั้งหรือล้มเลิกชมรมนักศึกษาใดๆ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีมติเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากอธิการวิทยาลัยแล้ว

ข้อ 23 คณะกรรมการดำเนินงานของชมรมนักศึกษา ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม และอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษา

ข้อ 24 ประธานแต่ละชมรมต้องเสนอแผนงาน และผลงานต่อประธานฝ่ายที่ชมรมนักศึกษา นั้นๆ สังกัดอยู่

ข้อ 25 ให้มีชมรมนักศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้

25.1 ชมรมศาสนาและวัฒนธรรม
25.2 ชมรมละครและดนตรี
25.3 ชมรมวรรณศิลป์
25.4 ชมรมเชียร์
25.5 ชมรมกีฬาในร่ม
25.6 ชมรมกีฬากลางแจ้ง
25.7 ชมรมภาษาต่างประเทศ
25.8 ชมรมทัศนศึกษา
25.9 ชมรมวาทศิลป์
25.10 ชมรมถ่ายภาพและศิลปกรรม
25.11 ชมรมวิชาการและวิชาชีพ
25.12 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์
25.13 ชมรมจัดหางานให้นักศึกษา ทำเพื่อหารายได้ในเวลาว่างจากการศึกษา
25.14 ชมรมอื่นๆ
25.15 ชมรมอื่นๆที่นักศึกษาจัดตั้ง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยผ่านการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี