โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

 

องค์ประกอบหลักสูตร

1. หมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

       
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
       

2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 99 หน่วยกิต

       
  กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต
       

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

       

รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต

 

หมวดศึกษาทั่วไป (จำนวน 30 หน่วยกิต)

       

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

เลือกเรียน 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
00 5000

มนุษยสัมพันธ์

Human Relations

3(3-0-6) หน่วยกิต
00 5001 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
Information Services and Study Fundamentals
1(1-0-2) หน่วยกิต
00 5002 ศิลปวัฒนธรรม
Art and Culture
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 5003 อารยธรรม
Civilization
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 5004 มนุษย์กับดนตรี
Man and Music
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 5005 มนุษย์กับวรรณกรรม
Man and Literary Works
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 5006 จริยศาสตร์ โลกทัศน์ และการดำรงชีวิต
Moral, Vision and Life Style
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 5007 ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
Study Skills and Self-Development Skills
1(0-3-0) หน่วยกิต
00 5008 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
Physical Education for Quality of Life
1(0-3-0) หน่วยกิต
00 5009 ภูมิปัญญาไทย
Thai Folk Wisdom
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 5010 าสนศึกษาและธรรมปฏิบัติ
Religious Studies and Moral Practice
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 5011 ปรัชญากับชีวิต
Philosophy and Life
3(3-0-6) หน่วยกิต
 

หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 
ลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
00 6000 มนษยกับสังคม
Man and Society
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 6001 สังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
Society, Economy, Politics and Government in Democratic System 3
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 6002 กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Law
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 6003 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for Quality of Life
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 6004 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
Business and Industrial Psychology
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 6005 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resources Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 6006 ธุรกิจชุมชนศึกษา
Community Business Study
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 6007 ศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน
Self-sufficient Economy and Community Business
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 6008 เทคนิคและจิตวิทยาการนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
Technique and Psychology on Computer Graphics Presentation
3(2-2-4) หน่วยกิต
00 6009 จิตวิทยาในสำนักงาน
Office Psychology
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 6010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 6011 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
Introduction to Business
3(3-0-6) หน่วยกิต
       
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
       

กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต

00 7000 ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาไทย
Communication Skill in Thai
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 7001 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
General English 1
3(2-2-4) หน่วยกิต
00 7002 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
General English 2
3(2-2-4) หน่วยกิต
00 7003 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
General English 3
3(2-2-4) หน่วยกิต
00 7004 ภาษาอังกฤษทั่วไป 4
General English 4
3(2-2-4) หน่วยกิต
00 7005 ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม
และการเจรจาต่อรอง
English for Meetings and Negotiation
3(2-2-4) หน่วยกิต
00 7006 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
English for Presentations
3(2-2-4) หน่วยกิต
00 7007 ภาษาอังกฤษด้านการเขียนรายงาน
English for Report Writing
3(2-2-4) หน่วยกิต
00 7008 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
Technical English 1
3(2-2-4) หน่วยกิต
00 7010 ภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese 1
3(2-2-4) หน่วยกิต
00 7011 ภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese 2
3(2-2-4) หน่วยกิต
00 7012 ภาษาจีน 1
Chinese 1
3(2-2-4) หน่วยกิต
00 7013 ภาษาจีน 2
Chinese 2
3(2-2-4) หน่วยกิต
00 7014 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
3(2-2-4) หน่วยกิต
       
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาภาษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
       

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จำนวน 9 หน่วยกิต

00 8000 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 8001 สถิติทั่วไป
General Statistics
3(3-0-6) หน่วยกิต
00 8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิต
Sciences and Technology for Quality
of Life
3(3-0-6) หน่วยกิต
       
       
       
       
       
       
       
       

หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 99 หน่วยกิต

ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
       

1. กลุ่มวิชาแกน จำนวน 42 หน่วยกิต

20 1101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3(3-0-6) หน่วยกิต
20 1102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3(3-0-6) หน่วยกิต
20 1103 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
3(2-2-4) หน่วยกิต
20 2104 เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3(3-0-6) หน่วยกิต
20 2105 หลักการบริหาร
Principle of Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
20 2106 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3(3-0-6) หน่วยกิต
20 2107 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
20 2108 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
3(3-0-6) หน่วยกิต
20 2109 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information Technology
3(2-2-4) หน่วยกิต
20 3110 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3(3-0-6) หน่วยกิต
20 3112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
20 3113 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3(3-0-6) หน่วยกิต
20 3114 การภาษีอากร
Taxation
3(3-0-6) หน่วยกิต
20 4115 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
       
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต
22 3201 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 3202 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
Product and Brand Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 3203 การจัดการด้านราคา
Price Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 3204 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและ
การกระจายสินค้า
Channels and Physical Distribution Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 3205 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 4206 การจัดการการตลาดยุคใหม่
Contemporary Marketing Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 4207 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
E-Marketing
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 4208 การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง
Retailing and Wholesaling Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 4209 การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 4210 สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 4211 การวิจัยการตลาด
Marketing Research
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 4212 การฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ
Business Practicum
3(3-0-6) หน่วยกิต
       

กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท
จำนวน 21 หน่วยกิต

กรณีนักศึกษาเลือกเรียนเฉพาะวิชาเอกเลือกให้เลือกเรียน 7 รายวิชา
จำนวน 21 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
22 3301 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
Industrial Marketing
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 3302 การตลาดสินค้าเกษตร
Agricultural Marketing
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 3303 การตลาดบริการ
Services Marketing
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 3304 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
Marketing for Entrepreneurship
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 3305 การตลาดโดยตรง
Direct Marketing
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 3306 การจัดการสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 4307 การจัดการงานขาย
Sales Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 4308 การตลาดลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Marketing
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 4309 การจัดกิจกรรมทางการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์
Event Marketing and Public Relations
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 4310 การตลาดเพื่อสังคม
Social Marketing
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 4312 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 4213 การพยากรณ์ด้านการตลาด
Marketing Forecasting
3(3-0-6) หน่วยกิต
กรณีที่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเลือกเรียนวิชาโทต่างสาขาวิชา
ให้เลือกเรียนวิชาโทเพิ่มเติมจำนวน 5 รายวิชา (ดูจากโครงสร้างรายวิชาโท
ต่างสาขาวิชา)
       

กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาการตลาด

กรณีนักศึกษาต่างสาขาวิชามีความประสงค์เลือกเรียนกลุ่มวิชาสาขาวิชาการตลาดเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาเพิ่มเติม 5 รายวิชาดังนี้
22 3201 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 3202 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
Product and Brand Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 3203 การจัดการด้านราคา
Price Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 3204 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและ
การกระจายสินค้า
Channels and Physical Distribution Management
3(3-0-6) หน่วยกิต
22 3205 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการIntegrated Marketing Communication 3(3-0-6) หน่วยกิต
       
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนอย่างน้อย 2 รายวิชาจำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรีในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
       

สาขาวิชาการตลาด