หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Logistics Management)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Logistics Management)

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 02-809-0823-27 ต่อ 229

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

ปรัชญาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยธนบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศ รวมไปถึงเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน

2. ให้นักศึกษามีความสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน ประสาน และแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

กำหนดการเปิดสอน

หลักสูตรนี้จะดำเนินการสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาอื่นเพื่อเทียบโอนรายวิชา

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะที่จะเข้าศึกษาได้

4. ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

5. มีผู้รับรอง ซึ่งมีที่อยู่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

 

วิธีการคัดเลือกนักศึกษา

1. สอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยนำหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไปรายงานตัวต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย

4. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด พร้อมทั้งชำระ
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 

ระบบการศึกษา

เปิดดำเนินการสอนภาคปกติ ใช้ระบบการศึกษาทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาเทียบได้กับการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ

 

ระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาระยะเวลาในการศึกษาตามปกติ 4 ปี นักศึกษาอาจจบการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา
(6 ภาคการศึกษาปกติ) แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

 

การลงทะเบียน

1. นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา

ก) นักศึกษาปกติ จะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ข) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจ จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์