สาขาวิชาการจัดการ

 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

     
24 2201 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
24 2201 Organizational Behavior  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร
ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ แนวคิดด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา รวมถึงการรับรู้ กระบวนการติดต่อสื่อสาร การจูงใจต่าง ๆ ภาวะผู้นำ ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม อิทธิพลของกลุ่ม ความสัมพันธ์ การขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงองค์การ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ รูปแบบต่างๆ ขององค์การ วิวัฒนาการขององค์การ อิทธิพลของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อองค์การ
การติดต่อสื่อสาร ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ทัศนคติและการจูงใจ แนวความคิดเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลในองค์การ การแสดงออก ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของกลุ่ม รวมถึงการประสานงาน การตัดสินใจ
และการตรวจสอบควบคุม แนวทางการศึกษานั้นจะใช้ปัญหาเฉพาะกรณี และการมีตัวอย่างประกอบ
     
24 2202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-4)
24 2202 Managerial Accounting  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1103 การบัญชีการเงิน
ข้อมูลทางการบัญชีและกระบวนการเสนอข้อสนเทศทางการบัญชี เพื่อใช้
ในการวางแผนและการควบคุมของฝ่ายบริหารโดยศึกษาถึงการวิเคราะห์
งบการเงินและการจัดทำงบประมาณตามแผนงานความสัมพันธ์ของต้นทุน-จำนวน-กำไร ต้นทุนมาตรฐานและการประเมินผลการทำงาน
การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์รวมถึงการศึกษากระบวนการตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ของฝ่ายบริหาร
     
24 3203 การบริหารความหลากหลาย 3(3-0-6)
24 3203 Diversity Management  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร
พฤติกรรมมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การ ความหมาย วัตถุประสงค์
ขอบเขต กระบวนการ และเทคนิควิธีการใหม่ๆ โดยเฉพาะวิธีการที่อาศัยแนวความคิดทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนแปลงทางการบริหาร ที่ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงในระบบอื่นๆ กำหนดและพัฒนาการของกระบวนการทางด้านพัฒนาองค์การ รวมทั้งการพิจารณาโอกาส ปัญหาอุปสรรค และประสบการณ์การใช้การพัฒนาองค์การ
     
24 3204 การสื่อสารเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
24 3204 Management Communication  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร
ทฤษฎีการสื่อสารในองค์การพฤติกรรมของการสื่อสาร ประเภทของ
การสื่อสารในองค์การ การสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ การสื่อสารต่างวัฒนธรรม จริยธรรมในการสื่อสาร การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร การรายงาน
เพื่อการตัดสินใจ การนำเสนอ การสื่อสารด้วยวาจา รวมทั้งการสื่อสาร
ในระหว่างวิกฤตและการเปลี่ยนแปลง
     
24 3205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
24 3205 Business Management Information System  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ การออกแบบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ นำมาใช้ในการตัดสินใจ การบริหารองค์กร ศึกษาถึงระบบและ
โครงสร้างของระบบข้อมูล การวิเคราะห์ และการพัฒนาระบบข้อมูล
การทดสอบวัดผล รวมทั้งการประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
     
24 4206 การวางแผนและควบคุม 3(3-0-6)
24 4206 Planning and Control  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาหลักการบริหาร
แนวความคิดและนำกระบวนการและเทคนิคต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการควบคุมการจัดการทางธุรกิจ กระบวนการในการวางแผน การวางแผนภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การควบคุมโดยงบประมาณประเภทต่างๆ การควบคุมด้วยโครงข่ายปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการ
ควบคุมการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ
     
24 4207 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)
24 4207 Project Management  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร
วิธีการทำโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ โดยพิจารณาถึงปัจจัยประกอบต่างๆ ที่จะต้องนำเข้ามาประกอบการศึกษา การวางแผนและ
วิเคราะห์ระบบ การดำเนินการและการจัดการโครงการและการประเมินค่าของโครงการ
     
24 4208 การจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
3(3-0-6)
24 4208 Logistics and Supply Chains Management  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร
แนวคิดและหลักการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการกิจกรรม
โลจิสติกส์ วงจรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การบูรณาการโลจิสติกส์
และการประสานงานซัพพลายเชน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โลจิสติกส์ระหว่างประเทศและ
การจัดองค์กร
     
24 4209 การประเมินการปฏิบัติงาน 3(2-2-4)
24 4209 Performance Appraisals  
กระบวนการในการกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายของผลงานให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การ วิธีการประเมินผลงานของบุคลากร การให้ความดีความชอบ การปรับปรุงผลงานในอนาคต
รวมทั้งศึกษาถึงความหมาย หลักการ โครงสร้างหลักเกณฑ์และวิธีจ่าย
ค่าตอบแทนโดยอาศัยการประเมินค่างาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การที่มีผลกระทบต่อการกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนเทคนิคการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล
รูปแบบต่างๆ
     
24 4210 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
24 4210 Small Business Management  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการธุรกิจขนาดย่อม การจัดองค์การ
การวางแผนและควบคุมการก่อตั้งกิจการ ประเภทและลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม สภาพแวดล้อมของสังคม เงื่อนไขทางกฏหมาย ปัญหาการ
ดำเนินงานและวิธีการแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     
24 4211 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)
24 4211 Business Research Methodology  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะขอบเขตและความหมายของวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ปัญหาวิจัย สมมุติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน
การตัดสินใจ เขียนรายงานและหัวข้อโครงงานเพื่อการวิจัย การนำผล
การวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ
     
24 4212 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6)
24 4212 Seminar in Management  
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผ่านวิชาเอกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
กรณีตัวอย่างของปัญหาทางด้านการบริหารการจัดการในธุรกิจ
การประยุกต์ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และการแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจ
 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก

     
24 3301 การจัดการซัพพลาย 3(3-0-6)
24 3301 Supply Management  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเข้าใจ ความสามารถในธุรกิจหลัก (Core Competency)
การตัดสินใจเลือกผลิตหรือจัดซื้อ การเลือกแหล่งซื้อและซัพพลายเออร์ แนวคิดการจัดซื้อสมัยใหม่และความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ บทบาทของซัพพลายเออร์ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบและการผลิตคุณภาพ
     
24 3302 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
24 3302 Leaderships  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร
ศึกษาแบบต่างๆของผู้นำ วิธีบริหารมนุษยสัมพันธ์ การเสริมสร้างบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ การจูงใจและการสร้างความร่วมมือ ศึกษาถึงอิทธิพลของผู้นำที่มีต่อพฤติกรรม และการตัดสินใจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่ม
     
24 3303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
24 3303 International Business Management  
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ศึกษาสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการเข้าสู่ตลาด ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนทางตลาดระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์
การค้าระหว่างประเทศ (WTO) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระบบการเงินระหว่างประเทศ การตลาด การบริหารงานบุคคล การควบคุม
     
24 3305 การเจรจาต่อรอง 3(3-0-6)
24 3305 Negotiation  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง ศิลปะการเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีและการประเมินกลยุทธ์
ในการเจรจาต่อรอง กระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆ
โดยเน้นการใช้หลักการและวิธีการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ การคำนวณ ควบคุมและประเมินผลการตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถเสริมสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจในเชิงบริหาร
     
24 4306 การพยากรณ์ธุรกิจ 3(3-0-6)
24 4306 Business Forecasting  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ความสำคัญของการพยากรณ์ บทบาทและความสำคัญของการพยากรณ์ทางด้านธุรกิจ ประโยชน์ของการพยากรณ์ที่นำมาใช้ในการวางแผนและควบคุมการ
ดำเนินการขององค์กรระบบ และวิธีการพยากรณ์ระยะสั้นและระยะยาว
     
24 4307 การจัดการส่งออกและนำเข้า 3(3-0-6)
24 4307 Export-Import Management  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบและลักษณะของตลาดส่งออกและนำเข้า การติดต่อซื้อขาย เงื่อนไขการค้า (Incoterms) การขนส่ง การชำระเงิน การเสนอราคา การต่อรองราคา การชำเงินและพิธีการศุลกากร
     
24 4308 การบริหารคุณภาพ 3(3-0-6)
24 4308 Quality Management  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร
แนวความคิดด้านการจัดการคุณภาพ วัตถุประสงค์ของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ การนำแนวความคิดรูปแบบการจัดการคุณภาพไปประยุกต์ใช้ ศึกษาแนวคิดด้านการจัดการคุณภาพในงานบริหาร การจัดตั้งกลุ่มควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในงานผลิต เทคนิคการควบคุมคุณภาพในการผลิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การผลิต ตลอดจนการใช้สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ
     
24 4309 การจัดการความรู้ 3(3-0-6)
24 4309 Knowledge Management  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร
ระบบพัฒนาและบริหารองค์ความรู้ โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และชุมชน แนวทางการพัฒนาและจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ การศึกษากรณีตัวอย่างการจัดการความรู้
     
24 4310 การศึกษาเฉพาะบุคคล (3-0-6)
24 4310 Individual Study  
 
ต้องศึกษาวิชาเอกเฉพาะไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต ค้นคว้าหรือทำวิจัยใน
วิชาหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการภายใต้คำปรึกษา แนะนำ และดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา
     
     

คำอธิบายรายวิชา