รายชื่อการส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย

ค้าหาบทความวิชาการและบทความวิจัย โดย :
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย
เรียกดูข้อมูลทั้งหมด(สำหรับผู้ดูแลระบบ)
ออกจากระบบ
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งบทความ
(ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งบทความ
(ภาษาอังกฤษ)
สถานะผู้ส่ง ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งบทความ ไฟล์ที่แนบ สถานะบทความ
อุษณีย์ ผาสุข Usanee Pharsuk อาจารย์ ปัจจัยผลักดันและดึงดูดของนักท่องเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย
The Push and Pull Factors of Japanese elderly tourists affecting to Thailand’s tourism
บทความวิจัย 2019-04-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ Porntida Visaetsilapanonta อาจารย์ การสำรวจสถานการณ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ
SITUATIONAL SURVEY ON QUALITY OF LIFE STANDARD FOR THE DISABLED
บทความวิจัย 2019-03-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ Dr.Saksri Suebsing อาจารย์ การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลดภาวะโลกร้อน
THE DEVELOPMENT MODEL OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION OF POEPLES IN ROI ET PROVINCE BY GLOBAL WARMMING
บทความวิจัย 2019-03-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธุ์ Panwadee Lerdloompheephan อาจารย์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกกาแฟของไทย
International economic and financial factors affect to The Thai coffee exports value.
บทความวิจัย 2019-03-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ปรเมศวร์ เอี่ยมอุไร PORAMET EAMURAI นักศึกษา การพัฒนากรอบแนวคิดของการสนับสนุนโดยองค์การและสนับสนุนโดยตนเองต่อการสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมในอุตสาหก
DEVELOPMENT OF THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF ORGANIZATIONAL SUPPORT AND SELF-SUPPORT FOR INNOVATION CA
บทความวิจัย 2019-03-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
เบญจรัตน์ ราชฉวาง ิBenjarat Ratchawang อาจารย์ การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
A Study desired characteristics of teachers in basic education school in the 21th century
บทความวิจัย 2019-03-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ศาสนีย์ ศรศิลป์ SASANEE SORNSIL อาจารย์ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับมิติของกระบวนการนโยบายแบบปรึกษาหารือ
THAI NATIONAL SECURITY POLICY AND THE DIMENSION OF DELIBERATIVE POLICY
บทความวิชาการ 2019-02-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
สุวรรณ หวังเจริญเดช suwan wangcharoendate อาจารย์ ความชำนาญในการตรวจสอบบัญชีเชิงกลยุทธ์เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จการตรวจสอบอย่างยั่งยืน: การตรวจสอบเชิง
Strategic Internal Audit Proficiency on Sustainable Audit Success: An Empirical Investigation of Lis
บทความวิจัย 2019-02-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
เพชรสุดา เชียรเทียนทอง Petsudac Chianthianthong อาจารย์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
PEOPLE PARTICIPATION IN PUBLIC – PRIVATE COLLABOATIVE PROJECT OF DONMAIDANG VILLAGE, AMPOE THAMUANG,
บทความวิจัย 2019-02-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ธวัชชัย ศรีเทพ Tawatchai Sritep อาจารย์ การพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ(EF)ในศตวรรษที่21ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายในช่วงปฐมวัยผ่านกิจกรรม
The Development of Executive Function (EF) Skills in the 21st Century by Body Movement in Early Chil
บทความวิชาการ 2019-02-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ channarong wisetsat อาจารย์ การศึกษาองค์ประกอบและความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู
The Results of Data Analysis on The Need of Enhancement Pre-Service Teachers’Creative Thinking Skils
บทความวิจัย 2019-01-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ศิริกัญญา เนตรธานนท์ SIRIKANYA NETRTHANON อาจารย์ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น
A DEVELOPMENT OF SKILLS IN USING THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATOR IN LOCAL COMMUNITY
บทความวิชาการ 2019-01-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
นลินี วิทย์ศลาพงษ์ nalinee witsalapong อาจารย์ การพัฒนารูปแบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
Development Pattern of Participating Household Accounting of Community Welfare Fund at Nakhon Ratc
บทความวิจัย 2019-01-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
รุ่งโรจน์ สงสระบุญ Rungroje Songsraboon อาจารย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอริส เวสท์เกต คอนโดมิเนียม นนทบุรี
Factors Affecting Condominium Buying Decisions of IRIS Westgate, Nontaburi
บทความวิจัย 2019-01-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ติดต่อกองบรรณาธิการ
พ.ต.ต.เอกพล ปัญจมานนท์ Pol.Maj.Ekapol Panjamanond นักวิชาการอิสระ อาขญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย: ศึกษากรณีเครือข่ายยาเสพติดชาวแอฟริกัน
Transnational in Thailand: the case ot the African drug syndicates
บทความวิชาการ 2018-12-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นางสาวกนกวรรณ คงพรม Ms.Kanokwan Kongprom นักศึกษา แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา : สวนเกษตรแบบผสมผสาน
Guidelines for the development of agricultural tourism activities Case Study: Integrated Agricultura
บทความวิจัย 2018-12-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
สแกวรรณ พูลเพิ่ม Sakaewan Poolperm นักวิชาการอิสระ การเสนอขอกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยมหิดล
A guideline of rank promotion for supporting staffs of Mahidol University
บทความวิชาการ 2018-12-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ปริญ ลักษิตามาศ Prin Laksitamas อาจารย์ กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเนื้อหาการท่องเที่ยวไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่อ
THE AFFECT OF CREATIVE MARKETING AND CONTENT ADVERTISING STRATEGY OF SPENDING BEHAVIOR OF JAPANESE T
บทความวิจัย 2018-12-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
เมลดา กลิ่นมาลี Merada Klinmalee นักวิชาการอิสระ รูปแบบการคิดของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
THINKING STYLES OF STUDENTS IN THE FACEULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AT KING MOUNGKUT’S UNIVERSITY OF
บทความวิจัย 2018-12-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
นางสาวรสสุคนธ์ ปัญญาทิพย์ Miss Rotsukhon Panyatip นักศึกษา การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา
The Decision Making to Use Service of Private Hospital in Phayao
บทความวิจัย 2018-12-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
พระมหาสุริยา มะสันเทียะ Phramahasuriya masunthia 0 กลยุทธ์ที่ส?งเสริมคุณค?าการท?องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในเกาะรัตนโกสินทร์
Strategy value promotion of Buddhist tourism in Rattanakosin Island
บทความวิชาการ 2018-12-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ธีระ เทิดพุทธธรรม Theera Therdbhuthadham นักศึกษา ตัวกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อผลการดำเนินงานการบริหารด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไ
CORPORATE GOVERNANCE DETERMINANTS OF FINANCIAL MANAGEMENT PERFORMANCE OF LISTED COMPANIES IN THAILAN
บทความวิจัย 2018-11-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
พระมหาสุริยา มะสันเทียะ Phramahasuriya masunthia นักศึกษา กลยุทธ์ที่ส?งเสริมคุณค?าการท?องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในเกาะรัตนโกสินทร์
Strategy value promotion of Buddhist tourism in Rattanakosin Island
บทความวิชาการ 2018-11-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ทรงศรี สรณสถาพร Songsri Soranastaporn อาจารย์ การรับรู้การทำงานเป็นทีมของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติผ่านการเล่นเกม Salad Bowl
Perception of Teamwork of Participants joining International Conference through Salad Bowl
บทความวิจัย 2018-11-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ประดิษฐ ดีใจ Pradit Deejai นักศึกษา การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณป่าชายเลนระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงปากแม่น้ำบางปะกง
MANAGEMENT OF THE MANGROVE BETWEEN CHAO PHRAYA RIVER AND BANG PAKONG RIVER
บทความวิจัย 2018-11-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
บัญชา พจชมานะวงศ์ Buncha Potchamanawong นักศึกษา บทบาทของวัฒนธรรมอาหารการกินกับการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
The Role of Food Culture and Development of Gastronomic City with Creative Economy Concept
บทความวิจัย 2018-11-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธุ์ Panwadee Lerdloompheephan อาจารย์ แพลตฟอร์ม : เปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจ
Platform : Change Business strategy
บทความวิชาการ 2018-11-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
โกสินทร์ชัย แผ่วไธสง Kosinchai Pawthaisong อาจารย์ การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตโดยใช้ระบบลูกกลิ้งตามแรงโน้มถ่วง
Efficiency improvement of production line using gravity roller system
บทความวิจัย 2018-11-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
ผดุงศิลป์ พิทักษ์ Phadungsilp Phitak อาจารย์ การประยุกต์ใช้วิธีการ CPM กับการบริหารโครงการก่อสร้าง: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างโดมหลังคา
An application of CPM to construction project management: a case study of dome building
บทความวิจัย 2018-11-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
เฉลียว พันธุ์สีดา Chaleow Panseeda อาจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พนัส หันนาคินทร์
Professor Emeritus Dr.Panat Hannakin
บทความวิชาการ 2018-11-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
กัญจน์ณิชา อิ่มสมบัติ Kannicha Imsombat นักศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วน
Development of 21st Century Learning of Students in Nong Chumsaeng School by Applying Participatory
บทความวิจัย 2018-11-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ณัฐวงศ์ พูนพล Nuttavong Poonpool อาจารย์ ผลกระทบของประสิทธิผลทางการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อการเป็นผู้นำทางด้านต้นทุนและความมั่งคั่งทางธ
STRATEGIC MANAGERIAL ACCOUNTING EFFECTIVENESS OF THE FIRMS WITHIN THAI LISTED COMPANIES: IMPACTS ON
บทความวิจัย 2018-11-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นางสาวรสริน พันธุ Miss.Rodsarin Pantu นักศึกษา รูปแบบการพัฒนาผู้นำครูสะเต็มศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
THE MODEL OF STEM EDUCATION LEADERSHIP TEACHER DEVELOPMENT FOR THE SCHOOL UNDER CHIANG MAI
บทความวิจัย 2018-11-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล Pattama Roopsuwankun อาจารย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดอยุธยา
Human Resource Management and Work Performance in Rojana Industrial Park, Ayutthaya Province
บทความวิจัย 2018-10-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
นักรบ ระวังการณ์ NUG-ROB RAWANGKARN อาจารย์ การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการกระจายอำนาจทางการศึกษาเพื่อพัฒนาก
A STUDY OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS’ TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND DECENTRALIZATION IN EDUCATION
บทความวิจัย 2018-10-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
อุษา เทวารัตติกาล ีuhsa tevarattikal อาจารย์ ปัจจัยส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ของจังหวัดนครปฐม
FACTORS ENHANCEMENT OF MODERN ORGANIZATION MANAGEMENT OF NAKORN PATHOM PROVINCE
บทความวิจัย 2018-10-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ Saovanard Leklersindhu อาจารย์ การบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลาง
Management of local administrative organizations in central provin
บทความวิจัย 2018-10-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม Piyanat Thunputtadom อาจารย์ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการจัดการกำไรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
A STUDY OF THE FACTORS AFFECTING EARNINGS MANAGEMENT IN THAILAND STOCK EXCHANGE
บทความวิจัย 2018-10-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ฐิตารีย์ ดุรงค์ดำรงชัย Thitaree Durongdumrongchai อาจารย์ คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในบริบทของฟิตเนสเซ็นเตอร์: แบบจำลองแนวคิดและข้อเสนอเบื้องต้น
SERVICE QUALITY INFLUENCING ON LOYALTY IN A FITNESS CENTER CONTEXT: A CONCEPTUAL MODEL AND PROPOSITI
บทความวิจัย 2018-10-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
พนิดา เพชรจวงจันทร์ PANIDA PETJUANGJAN นักศึกษา การบริหารโครงการ “โรงเรียนคุณภาพ 9 ดี” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
THE ADMINISTRATION OF “9DS SCHOOL” SAMUTSAKHON EDUCATIONAL SERVICE AREA
บทความวิจัย 2018-10-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
โอปอ กลับสกุล O-por Klubsakul อาจารย์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการตลาดดิจิทัล
THE DEVELOPMENT A STEAM LEARNING MANAGEMENT MODEL TO PROMOTE THE CREATIVE THINKING SKILLS ON THE DIG
บทความวิจัย 2018-10-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
นางธนวรรณ แฉ่งขำโฉม Thanawan Changekomchome นักศึกษา ตัวแบบการจัดการการพัฒนาสมรรถนะของผู้ทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพในสำนักงาน บัญชีคุณภาพในประเทศไทย
THE EFFICIENCY MANAGEMENT MODEL OF ACCOUNTANT COMPETENCY DEVELOPMENT IN THE CERTIFIED ACCOUNTIN
บทความวิจัย 2018-10-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ Theerasak Piamsuphakpong อาจารย์ เรียนรู้เพื่อรับมือกับการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจในบริบทใหม่ ยุคอุตสาหกรรม 4.0
LEARN TO COPE WITH BUSINESS RISK MANAGEMENT IN THE NEW CONTEXT OF INDUSTRY 4.0
บทความวิชาการ 2018-10-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
สุวรรณ หวังเจริญเดช suwan wangcharoendate อาจารย์ ความคิดสร้างสรรค์ระบบสารสนเทศทางบัญชีสมัยใหม่และการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ: หลักฐานเชิงประจักษ์บริษัท
Creativity of Modern Accounting Information System and Business Goal Achievement: An Empirical Evide
บทความวิจัย 2018-09-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
วันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลิศ Wanpen Sungsinlert อาจารย์ ปัญหาและการดำเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สั
Problems and Implementation of Strategy-Driven Action to Improve Secondary School Education Quality
บทความวิชาการ 2018-09-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
สุมาลี รามนัฏ Sumalee Ramanust อาจารย์ อิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุขนานของภาพลักษณ์องค์การและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่ถ่ายทอดอิทธิพลของคุณ
Multiple-Parallel Mediator Influence of Corporate Image and Customer Satisfaction Transferring Servi
บทความวิจัย 2018-09-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
พระมหาสุริยา มะสันเทียะ Phramahasuriya masunthia นักศึกษา บูรณาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 11
Integration propagation of Buddhism in the Sangha Region 11
บทความวิชาการ 2018-09-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ธนพล นามนวล Thanapol Namnual นักศึกษา การกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถาบันอุดมศึกษา ตามกรอบปฏิบัติ COBIT
IT Governance in Higher Education by COBIT framework
บทความวิชาการ 2018-09-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
สุมาลี รามนัฏ Sumalee Ramanust อาจารย์ อิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุขนานของภาพลักษณ์องค์การและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ถ่ายทอดอิทธิพลของคุณภ
Multiple-Parallel Mediator Influence of Corporate Image and Customer Satisfaction Transferring Servi
บทความวิจัย 2018-08-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นางสาวสุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ MIss Sudarat Pimonratnakan อาจารย์ การพัฒนาทุนมนุษย์ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ความสา
Human Capital Development, Entrepreneurial Orientation, Change Management, Business Partner, Innov
บทความวิจัย 2018-08-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ดร.คัทลียา ฤกษ์พิไชย catthaleeya Rerkpichai อาจารย์ แนวคิดการวิเคราะห์อัตราพัฒนาการแบบมีตัวแปรแฝงในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ การจัดการกรณีข้อมูลที่ขาดหา
.
บทความวิชาการ 2018-08-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ติดต่อกองบรรณาธิการ
ดวงใจ จันทร์ดาแสง DUANGJAI JANDASANG อาจารย์ ความสามารการสร้างเครือข่ายการจัดการโลจิสติกส์
Capacity of the network-oriented management logistics.
บทความวิจัย 2018-08-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
นายวิษฐิต โสมรักษ์ Mr. Witsathit Somrak อาจารย์ การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม: มูลค่าทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมในประ
CULTURAL AND HERITAGE TOURISM MANAGEMENT: THE VALUE OF CULTURAL AND HERITAGE ASSETS IN THAILAND CASE
บทความวิจัย 2018-08-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ว่าที่ร้อยโทศรายุ แสงสุวรรณ์ Acting Lt.Sarayu Sangsuwan นักศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย
THE DEVELOPMENT OF RUBBER WOOD FUNITURE INDUSTRY FOR EXPORT OF THAILAND
บทความวิจัย 2018-08-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ฟ้าวิกร อินลวง Fawikorn Inluang อาจารย์ การจัดการทุนมนุษย์สมัยใหม่ ยุคเจนเนอเรชั่น วาย ระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษา สถานประกอบการในนิคมอุตสาห
MODERN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN OPERATIONAL LEVEL OF GENERRATION Y : A CASE STUDY AT NORTHERN REG
บทความวิจัย 2018-08-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา Panornuang Sudasna Na Ayudhya อาจารย์ การพัฒนาแบบพลว้ตของคลังคำและการนึกรู้คำในพหุภาษาผลจากระยะห่างทางภาษาและการพัฒนาคำศัพท์แสดงผ่านคำในเอ
The Dynamic Development of Multilingual Mental Lexicon and Lexical Access as the Functions of Lingui
บทความวิจัย 2018-07-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
อลงกรณ์ อู่เพ็ชร นักศึกษา ผลการเรียนรู้ร่วมกันแบบผสมผสาน ที่มีต่อความสามารถในการทำงานกลุ่ม วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
EFFECTS OF COLLABORATIVE AND BLENDED LEARNING IN GROUP WORK ABILITY CAREER AND TECHNOLOGY 4
บทความวิจัย 2018-07-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ว่าที่รต.ดร.กมลภพ แก้วศรี Acting.Sub.Lt.Dr.Kamonrapob Kaewsri อาจารย์ การได้รับการสร้างเสริมพลังอำนาจของครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนตามการรับรู้ของครูผ
Teacher Empowerment by Directors of Government and Private Vocational Colleges
บทความวิจัย 2018-07-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ภัทราวดี มากมี Pattrawadee Makmee อาจารย์ การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบผ
Development of Life Skills Assessment Criteria for Upper Secondary School Students: A Multilevel Mod
บทความวิจัย 2018-07-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ชัยวิชญ์ ม่วงหมี Chaiyawit Muangmee อาจารย์ รูปแบบความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
TOURIST DESTINATION LOYALTY MODEL FOR SAMUTSONGKHRAM PROVINCE
บทความวิจัย 2018-07-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
วสพร นิชรัตน์ Wasaporn Nicharat นักศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในด้านอาชีพของนักเรียนระดับประถมศึ
LEARNING ACTIVITIES WITH ELECTRONICS MEDIA FOR PROMOTING CAREER AWARENESS OF ELEMENTARY LEVEL STUDEN
บทความวิจัย 2018-07-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
นางนีรนาท เสนาจันทร์ mrs.neeranart sanachan อาจารย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาค
The Factors influencing the Decision making regarding higher education for Children in
บทความวิจัย 2018-07-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
เกศินี ไกรครุฑรี Kasinee Kraikrutree นักศึกษา แผนภาพหน้าที่และมาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก)
Functional Analysis and Occupational Standard for Veterinary Assistant (Small Animal)
บทความวิจัย 2018-06-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
นายเวโรจน์ รัตนกิตติโรจน์ Mr. Weroj Rattanakittiroj นักศึกษา รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน
THE LEADERSHIP FOR LOCAL DEVELOPMENT OF STUDENT LEADERSHIP IN RAJABHAT UNIVERSITY UPPER NORTHERN REG
บทความวิจัย 2018-06-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธุ์ Panwadee Lerdloompheephan อาจารย์ ขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกมะม่วงของไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินเดีย
The Competitiveness of Thailand’s Export in Mangoes Compared to Philiphin and India
บทความวิจัย 2018-06-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นิศาชล รัตนมณี ์NISACHON RATTANAMANEE นักศึกษา อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามในงานวิจัยเชิงปริมาณ
Response Rate in Quantitative Research
บทความวิชาการ 2018-06-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ติดต่อกองบรรณาธิการ
ดร.เบญจรัตน์ ไชยมั่นคง อาจารย์ What Do Businesses Need to Know Before Engaging in Green Marketing Strategy
What Do Businesses Need to Know Before Engaging in Green Marketing Strategy
บทความวิชาการ 2018-06-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ดร.เบญจรัตน์ ไชยมั่นคง Dr. Benjarut Chaimankong อาจารย์ THE MEDIATING ROLE OF TRUST IN THE RELATIONSHIPS BETWEEN CSR AND CUSTOMER BEHAVIOR: AN EMPIRICAL STU
THE MEDIATING ROLE OF TRUST IN THE RELATIONSHIPS BETWEEN CSR AND CUSTOMER BEHAVIOR: AN EMPIRICAL STU
บทความวิชาการ 2018-06-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
เกียรติคุณ จินตวร kiattikun chintawon นักวิชาการอิสระ การบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแบบครบวงจรในประเทศไทย
TOTAL RISK MANAGEMENT for HIGHER EDUCATION INSTITUTE in THAILAND
บทความวิจัย 2018-06-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
อัฏฐวัณณ์ จันทสุทโธ ATTAWAN JUNTASUTHO อาจารย์ การประเมินความต้องการจำเป็นของทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในประเทศไทย
NEED ASSESSMENT OF PROFESSIONAL SKILLS OF ACCOUNTANTS IN THAILAND
บทความวิจัย 2018-06-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายนริศ มหาพรหมวัน Mr. Naris Mahaphromwan นักศึกษา รูปแบบสมรรถนะผู้นำโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล
The Model of Competency for Private School Leader Towards the International Standard.
บทความวิจัย 2018-06-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นิโลบล ทองวิเศษ NILOBON THONGWISED นักวิชาการอิสระ การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส
THE DEVELOPMENT OF LEARNING PROCESS MODEL FOR IMPROVING PHATOMSUKSA I STUDENT’S LITERACY UNDER MUKDA
บทความวิจัย 2018-06-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธุ์ Panwadee Lerdloompheephan อาจารย์ ขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกมะม่วงของไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินเดีย
The Competitiveness of Thailand’s Export in Mangoes Compared to Philiphin and India
บทความวิจัย 2018-05-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ชลิตา ขำหาญ CHALITA KHAMHARN อาจารย์ การศึกษาการตั้งราคาแบบเลือกปฏิบัติที่มีผลต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ในเ
A study of Price Discrimination effect to the tourist’s attitude Case Study : Entrance Fee at the mu
บทความวิจัย 2018-05-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
พันเอก (พิเศษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พินัย วิถีสวัสดิ์ Spec.Col.Asst.Proff.Dr.Pinai Vitheesawat อาจารย์ การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
Participation in Garbage Separation of Community in Ladsawai Town Municipality, Lumlukka,Pathumthani
บทความวิจัย 2018-05-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
กนกพรรณ ภัทรปริญสิริ Kanokpun Phattraprinsiri นักศึกษา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจด้วยการยกระดับคุณภาพบริการ
ENCHANCING THAILAND BUSINESS CAPABILITY ADHERE TO IMPORVEMENT OF SERVICE QUALITY
บทความวิจัย 2018-05-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
รองศาสตราจารย์ดร.ไกร โพธิ์งาม Dr.Grai Phongam อาจารย์ -
Macroeconomic Trilemma
บทความวิชาการ 2018-05-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
รองศาสตราจารย์ดร.ไกร โพธิ์งาม Dr.Grai Phongam อาจารย์ -
Comparison between Cournot and Bertrand Equilibrium
บทความวิชาการ 2018-05-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา Paisan Sukjairungwattana อาจารย์ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน วิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
Factors Contributing to Learning Behaviors of Chinese Language of Mahidol University Stud
บทความวิจัย 2018-05-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ดวงใจ จันทร์ดาแสง DUANGJAI JANDASANG อาจารย์ วิธีการวิจัยผสมผสานสำหรับความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโลจิสติกส์
Research methods for incorporating the competitiveness of enterprises logistics.
บทความวิชาการ 2018-05-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน Asst. Prof. Dr. Karansupamas Engchuan อาจารย์ จริยธรรมของแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย
ETHICS OF THE PHYSICIANS WORKING AT THE GOVERNMENT HOSPITALS IN THAILAND
บทความวิจัย 2018-05-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
พัชรวดี เพ็งสระเกตุ phatcharawadee phengsrakate อาจารย์ การสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
Production of Space for Productive Ageing’s economic and social benefits.
บทความวิชาการ 2018-05-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นรชัย ณ วิเชียร Norachai Na Wichian อาจารย์ อริยสัจ 4 กับการพัฒนาองค์การ
The Four Noble Truths and Organization Development
บทความวิชาการ 2018-05-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายอนุวัฒน์ พลทิพย์ MR Anuwat Pontip อาจารย์ คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพน
Social quality and participation in community development A case study : Na Rat District Muang Nakho
บทความวิจัย 2018-05-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ลตวรรณ์ ชยมงคล Latawan Chayamongkon นักศึกษา การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
Managing Competitive Advantages of Thai Air Asia
บทความวิจัย 2018-05-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
เศรษฐชัย ชัยสนิท Settachai Chaisanit อาจารย์ A Review of Educational Communication Model: a practical teaching in the Thai classroom guide
A Review of Educational Communication Model: a practical teaching in the Thai classroom guide
บทความวิชาการ 2018-05-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายเมธา อึ่งทอง Mr.Metha Ounethong อาจารย์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักวิช
A Development of Flipped Classroom Instruction Model to Enhance Learning Achievement in the Principl
บทความวิจัย 2018-05-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
เรืออากาศตรี ดร.พันธุ์ศักดิ์ ไทยสิทธิ Pansak Thaisit Ph.D อาจารย์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Administration in Accordance with Good Governance of Ayotaya Municipality, Ayutthaya Province
บทความวิจัย 2018-04-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุวิน ศรีเมือง Suwin Srimuang อาจารย์ ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแขวงหนอ
PARENTAL INVOLVEMENT FACTORS IN PRESCHOOL CHILDREN DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF THE PRE-SCHOOL CHILD
บทความวิจัย 2018-04-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
นางฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ Shuttawwee Sitsira-at อาจารย์ ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดเชิงบวกในนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
The Effects of Positive Thinking Enhancing Activities in Graduate Diploma Program in Teaching Profes
บทความวิจัย 2018-04-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
กนกพร กระจ่างแสง KANOKPORN KRAJANGSAENG นักวิชาการอิสระ การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์อาหารไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
Perceived image and identity of Thai food affects the behavior of teenagers in Bangkok.
บทความวิจัย 2018-04-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
กนกพร กระจ่างแสง KANOKPORN KRAJANGSAENG นักวิชาการอิสระ แนวทางการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานในงานวิจัยทางการจัดการ
The research methodology convergent parallel design in Menagement research.
บทความวิชาการ 2018-04-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
สุรพงศ์ งามสม SURAPONG NGAMSOM นักวิชาการอิสระ การพัฒนาระบบโปรแกรมทางเลือกพัฒนาครูไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน
DEVELOPMENT OF AN ALTERNATIVE SYSTEM FOR THAI INSTRUCTORS USING ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION
บทความวิจัย 2018-04-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายวสันต์ กานต์วรรัตน์ MR. WASAN KANTVORARAT อาจารย์ การเปรียบเทียบความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว
COMPARISON OF OPERATIONAL SUCCESS FOR ROOM ATTENDANTS IN 5-STAR-HOTEL
บทความวิจัย 2018-04-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
เรณุกา มีสุข Renuka Meesuk อาจารย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอำนาจการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก
The Relationship Between The Principle Of Good Governance And Decentralization Of The School Adminis
บทความวิจัย 2018-04-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สีหเดช สระกอบแก้ว Seehadeat Sakobkaew นักศึกษา การนำนโยบายไตรภาคีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปปฏิบัติ
THE ROYAL THAI POLICE’S TRIPARTITE POLICY IMPLEMENTATION
บทความวิจัย 2018-04-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
Chanmeardey Chiv Chanmeardey Chiv นักศึกษา การพัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวั
DEVELOPMENT OF A PERSONALITY SCALE FOR UPPER SECONDARY STUDENTS IN AN EASTERN ECONOMIC CORRIDOR SCHO
บทความวิจัย 2018-04-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
สุนทรา โตบัว SUNTARA TOBUA อาจารย์ ประเมินการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการประเมินแบบตอบสนอง
EVALUATION COMMUNITIES DEVELOPMENT STRATEGY PLAN TO PRACTICE WITH RESPONSIVE EVALUATION MODEL APPROA
บทความวิจัย 2018-04-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นางอัจฉรา ฉัตรเฉลิมพล Mrs. Achara Chatchalermpol นักศึกษา ประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในเชิงภาพลักษณ์และธุรกิจการค้า
The Efficiency of Social Media of PTT Public Company Limited in The Image and Business Aspects
บทความวิจัย 2018-04-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
วรกมล บุณยโยธิน Vorakamol Boonyayothin อาจารย์ ความแตกต่างของระบบการรับเข้าศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
Different Grounds for Admission: Its effect on Learning Achievement of Occupational Health and Safet
บทความวิจัย 2018-04-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุรศักดิ์ จำรัสการ Surasak Chumraskarn นักศึกษา การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานและแก่งกระจานในเชิงยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ
A strategy and execution for Conflict of interest management in Thaplan National Park Thailand Headq
บทความวิจัย 2018-04-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
สรินยา สุภัทรานนท์ Sarinya Suphatranon นักศึกษา ศักยภาพการบัญชีต้นทุนห่วงโซ่คุณค่าและผลการดำเนินงาน: งานวิจัยเชิงประจักษ์ธุรกิจอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์แ
Value chain costing capability and firm performance: An empirical investigation of electronic and el
บทความวิจัย 2018-04-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
คัทลียา ฤกษ์พิไชย catthaleeya อาจารย์ แนวคิดการวิเคราะห์อัตราพัฒนาการแบบมีตัวแปรแฝงในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์การจัดการกรณีข้อมูลที่ขาดหาย
บทความวิชาการ 2018-04-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ติดต่อกองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์ Prof.Dr.Supanee Injun อาจารย์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติทางการบัญชีกับความเข้มแข็งทางการเงิน
THE RELATIONSHIPS BETWEEN ACCOUNTING PRACTICES AND FINANCIAL STRENGTH OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTE
บทความวิจัย 2018-03-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ภัทรสิร ทิพย์ธนมณี pattarasiri thiptanamanee นักศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้การบัญชีเพื่อทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่: การศึกษาเชิงประจักษ์ของบริษั
The Effects of Antecedents on Modern Human Resource Accounting Implementation: Empirical Study of In
บทความวิจัย 2018-03-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
วารุณี มิลินทปัญญา warunee milinthapunya อาจารย์ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
Factors Related to Retention of Employees at a University Hospital
บทความวิจัย 2018-03-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สุธี หล่อวาเหล็ก suthee lovalek นักศึกษา การพัฒนาแบบจำลองในการบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
THE DEVELOPMENT OF E-BANKING SERVICE MODEL IN THAILAND
บทความวิจัย 2018-03-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นางสาวอนุสรา มีเรือง Anusara Meeruang นักศึกษา อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อการใช้งาน ความพึงพอใจ และประโยชน์สุทธิของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการลาน
THE INFLUENCE OF THE SERVICE QUALITY ON SYSTEM USE, USER SATISFACTION, AND USER NET BENEFITS OF THE
บทความวิจัย 2018-02-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ธนพัฒน์ อินมวี Tanapat Intawee 0 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกสถาบันศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
Factors in Affecting Decision Making in Selecting Educational Institutions for Higher Education.
บทความวิจัย 2018-02-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ติดต่อกองบรรณาธิการ
นางสาวประกายทิพย์ . พิชัย Miss Prakaithip Pichai อาจารย์ การส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน
Boosting Moral for Youth using Cooperative and Team Based Learning
บทความวิจัย 2018-02-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายสุวิทย์ สลามเต๊ะ Mr.Suwit Salamteh นักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน ของศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อการป้องกันยาเสพติด
THE DEVELOPMENT OF JUVENILE LEADERSHIP TRAINING CURRICULUM OF THE JUVENILE AND FAMILY COURT FOR CHIL
บทความวิจัย 2018-02-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ดวงดาว โยชิดะ Duangdao Yoshida นักศึกษา ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น
Expectation and Satisfaction towards the Travel in Thailand of Japanese Elderly Tourists
บทความวิจัย 2018-02-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
อุษณีย์ ผาสุข Usanee Pharsuk นักศึกษา แนวทางการพัฒนาเมืองสมุนไพรในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Guidelines for the development of Herbal City Tourism in Prachinburi to attract Wellness Tourism
บทความวิจัย 2018-02-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ Mr.Kamolbhibhat Chanasith อาจารย์ การสุ่มตัวอย่างและการผสานข้อมูลตามแบบแผนการวิจัยแบบผสมวิธี
Sampling and Integration based on pattern mixed methods research
บทความวิชาการ 2018-02-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
อรทัย เถาจู นักวิชาการอิสระ การจัดการการเงินส่วนบุคคลกับความสุขด้านการเงิน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT AND HAPPY MONEY OF PERASONNEL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA
บทความวิจัย 2018-02-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
สรียา ศศรมย์ SAREEYA SASAROM อาจารย์ อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อปลาสลิดแปรรูปของผู้บริโภคในตลาดวัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพล
THE EFFECT OF PACKAGING ON THE DECISION OF BUYING THE PROCESSED SNAKE-SKINNED FISH PRODUCT IN BANGPL
บทความวิจัย 2018-02-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ผศ.ดร.ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร Asst.Prof.Dr.Rachen Noppanatwongsakorn อาจารย์ ภาวะผู้นำในการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหว
Leadership in Local Government Administration of the Presidential Bang Phlee Yai Subdistrict Admini
บทความวิจัย 2018-02-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ติดต่อกองบรรณาธิการ
สุเทพ คำเมฆ Suthep Khammek อาจารย์ แนวทางการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
Guidelines for the using utilization of Social Capital and the Development of Sustainable Community
บทความวิจัย 2018-01-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ Supaporn Srisattarat อาจารย์ การประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ
EVALUATION OF COMMUNICATION THE PROJECT DEVELOPMENT AND NETWORKOF WOMEN WITH DISABILITY TO STRENGTHE
บทความวิจัย 2018-01-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
พิมพ์ชนก สุวรรณศรี Pimchanok Suwannasri อาจารย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย)
APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY TO CONSERVATION OF LANNA’S LOCAL WISDOM ON HANDICRAFT IN THE
บทความวิจัย 2018-01-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นาย กัลย์ ปิ่นเกษร Mr.Kal Pinkesorn นักศึกษา การแบ่งปันความรู้เชิงปรนัยและการแบ่งปันความรู้ที่ชัดแจ้ง : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์
TACIT KNOWLEDGE SHARING AND EXPLICIT KNOWLEDGE SHARING : ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES
บทความปริทัศน์ 2018-01-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ Polwat Lerskullawat อาจารย์ Earnings management and seasoned equity offerings in an emerging market: Evidence from Thailand
Earnings management and seasoned equity offerings in an emerging market: Evidence from Thailand
บทความวิจัย 2018-01-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ Tipat Sottiwan อาจารย์ การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลคุณภาพชีวิตการทำงานของครูกรุงเทพและปริมณฑล
A STUDY OF THE INVARIANCE OF THE QUALITY OF WORK LIFE MODEL OF THE TEACHERS IN BANGKOK AND ITS SUBUR
บทความวิจัย 2018-01-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
เปรมศักดิ์ แก้วมรกฎ PREMSAK KAEWMORAGOT นักศึกษา วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
POLITICAL PARTICIPATION CULTURE OF YOUTHS IN MULTICULTURAL SOCIETY : A CASE STUDY OF THEPHA DISTRICT
บทความวิจัย 2018-01-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นางสาวนิภารัตน์ นักตรีพงศ์ MissNiparat Nuktreepong อาจารย์ เปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน กรณีศึกษา ต.ทะเลน้อย จ.พัทลุง
A case study comparing the spread of household income both of Talay Noi Sub-District
บทความวิจัย 2018-01-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ผศ.ดร.ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร Asst.Prof.Dr.Rachen Noppanatwongsakorn อาจารย์ ภาวะผู้นำในการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหว
) Leadership in Local Government Administration of the Presidential Bang Phlee Yai
บทความวิจัย 2018-01-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ Sudarat Pimonratnakan อาจารย์ ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งทฤษฎีวิทยาการการจัดการ
An Ethnography of Management science
บทความวิชาการ 2018-01-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง Rittinan Chuatong นักศึกษา ค่านิยม มายาคติ และอุดมการณ์ที่ปรากฏในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”: การวิเคราะห์ตัวบทแนวค่านิยม...
Values, Myths and Ideologies Appearing in the Book “Wakthong Nai Wannakadee Thai”: Value-Mythic...
บทความวิจัย 2017-12-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ติดต่อกองบรรณาธิการ
ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ Chatchai Laoketkarn นักศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุของการบูรณาการโซ่อุปทาน ที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวง
CAUSAL FACTORS AFFECTING SUPPLY CHAIN INTEGRATION ON HOSPITAL SERVICE QUALITY. UNDER THE OFFICE OF
บทความวิจัย 2017-12-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ดร.วิชชาญ จุลหริก Dr.witchan Junlarick อาจารย์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยวิวัฒนาการผลิตภัณฑ์ข้าวหยอด ด้วยภูมิปัญญาไทย เพื่อการ พัฒนาเ
Development of tourism is also filed with the evolution of wisdom Thailand rice products. To the sus
บทความวิชาการ 2017-12-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
สภาพร ทองคำ Sapaporn Thongkham นักศึกษา ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Consumers’ Decision Making to Buy Personal Truck in Bangkok Metropolitan
บทความวิจัย 2017-12-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นายนิติพันธุ์ ชื่นชอบ Mr.Nitipan Chuenchob นักศึกษา ชุดทดลองกระบวนการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Production Planning and Control Laboratory Set
บทความวิชาการ 2017-12-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
โสรยา สุภาผล อาจารย์ การส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
PROMOTING CAREER ADVANCEMENT AND CAREER STABILITY FOR THE CAREGIVER
บทความวิจัย 2017-12-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
กฤช จรินโท Krit Jarinto อาจารย์ คนเก่งและคนดี: สิ่งที่ขับเคลื่อนไปสู่องค์กรที่มีสมรถนะสูง
TALENTED AND VIRTUOUS PEOPLE: THE DRIVING ORGANIZATION TOWARDS HIGH-PERFORMANCE ORGANIZATION
บทความวิจัย 2017-12-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
วนิดา ธนากรกุล Wanida Thanakornkul นักวิชาการอิสระ การประเมินผลการดำเนินการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Evaluation of Academic Service Provision for Internship Students at Golden Jubilee Medical Center
บทความวิจัย 2017-12-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ Saksri Suebsing อาจารย์ การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ กรณีศึกษา : ป่าดงหันบ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ก
THE DEVELOPMENT MODEL OF FOREST CONVERSATOIN : A CASE STUDY IN DONGHUN FOREST BAN THA MUANG SELAPHUM
บทความวิจัย 2017-12-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
รอยจู ฮามาดะ Ryoju HAMADA 0 การพัฒนาเกมกระดานทางการจัดการธุรกิจ supply chain
Development of Supply Chain Management Business Board Game applying Jewelry business customs
2017-12-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ปฤณพร บุญรังษี Prinnaporn Bunrangsee นักศึกษา ป?จจัยที่ส?งผลต?อการเลือกใช?บริการโรงแรมของนักท?องเที่ยวชาวไทย
Factors affecting hotel selection of Thai tourists.
บทความวิจัย 2017-11-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายสุรเชษฐ์ จันทร์งาม Mr.Surachet Channgam อาจารย์ รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านผสานด้วยความจริงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาร
Learning Model via Flipped Classroom merge with Augmented Reality for Analytical Thinking of Undergr
บทความวิจัย 2017-11-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ทรงศรี สรณสถาพร Songsri Soranastaporn อาจารย์ ผลของการเรียนรู้และกลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะภ
Effects of English learning and Communication Strategies by Project-based Learning for Developing En
บทความวิจัย 2017-11-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
เทพไท นวลนุช TEPTAI NUANNUCH นักศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเงินปันผลกับความผันผวนของราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Relationship Between Dividend Policy and Stock Price Volatility in the Stock Exchange of Thailand
บทความวิจัย 2017-11-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย Kridsanapong Lertbumroongchai อาจารย์ รูปแบบการเรียนรู้ดิจิทัลตามแนวคิดคอนเน็กติวิสต์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสื่อส
Connectivist Digital Learning Model via Cloud Technology to Enhance Creative Media Innovation Constr
บทความวิจัย 2017-11-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายสงกรานต์ ปาลพันธ์ Mr. Songkran Panlaphan นักศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกศึกษากรณี: เทศบาล
FACTORS AFFECTING THE ROLE OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN AVIAN INFLUENZA SURVEILLANCE: A CASE STUD
บทความวิจัย 2017-11-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นางสาวสคราญนิตย์ เล็กสุทธิ์ Miss Sakrannit Leksuit อาจารย์ การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายทอมือที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมของกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก ตำ
LOCAL WISDOM OF HAND-WOVEN TEXTITLE CONSERVATION IN ACCORDANCE WITH DHARMA PRINCIPLES OF BANN NONGN
บทความวิจัย 2017-11-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นางสาวอุทัยวรรณ หวังโสม MissUtaiwan Wangsom นักศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตามขั้นตอน การสอนของแวนฮีลี โดยใช้โ
EFFECTS OF LEARNING ACTIVITIES ON CONGRUENCE, BASED ON TEACHING PROCEDURE OF VAN HIELE BY USING THE
บทความวิจัย 2017-11-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นฤมล ศิระวงษ์ ์Naruemon Sirawong อาจารย์ การศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Information Literacy Skill for student teachers at Srinakharinwirot University
บทความวิจัย 2017-11-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย Kittisak Klinmuenwai อาจารย์ การศึกษาศักยภาพและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลฯ
A STUDY THE POTENTIALITY AND CREATE A MODEL PROGRAM OF COMMUNITY-BASED TOURISM ROUTE AND LOCAL ฯ
บทความวิจัย 2017-11-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
สายพิณ ปั้นทอง Saiphin Panthong นักศึกษา ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
An Efficiency Management Model of Environmentally Friendly Dyeing Industry in Thailand.
บทความวิจัย 2017-11-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
พสชนันท์ บุญช่วย Poschanan Boonchuai อาจารย์ การวิเคราะห์ปัจจัยและจัดกลุ่มการเลือกบริโภคผักปลอดสารพิษ ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม
FACTORS ANALYSIS AND GROUPING CONSUMPTION OF ORGANIC VEGETABLE IN NAKHONPATHOM
บทความวิจัย 2017-11-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
วิภาวรรณ จันทร์ประชุม Wipawan Janprachom อาจารย์ การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารงานของสมาคมการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามหลักระบบ
FACTORS AFFECTING SUCCESS IN THE MANAGEMENT OF TRADE ASSOCIATIONS MINISIRY OF COMMERCE BY BALANCED S
บทความวิจัย 2017-11-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สำราญ ผลดี samran phondee อาจารย์ มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง
Muslim Bangkok Noi: Historical development, identity, local wisdom and ways of Muslim culture in a c
บทความวิจัย 2017-10-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
วณิฎา ศิริวรสกุล Wanida Siriworasakul อาจารย์ รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้ประสบความสำเร็จ
MODEL-DRIVEN FIVE PRECEPTS IN VILLAGES POLICY TO SUCCESSED
บทความวิจัย 2017-10-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
เสาวภา เมืองแก่น Saowapha Muangkaen นักศึกษา องค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
็High Performance on Organizational Management of Private Universities in Thailand
บทความวิจัย 2017-10-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
คณบดี แย้มชุติ Kanabuadee Yamchuti นักศึกษา ผลกระทบของการสร้างพันธมิตรในการจัดซื้อต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในการจัดซื้อของวิสาหกิจขนาดกลางแล
Effects of strategic alliance in purchasing on competitive advantage in purchasing of small and medi
บทความวิจัย 2017-10-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน likita chalermpolyothin อาจารย์ อิทธิพลของคุณลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อการบริการที่เป็นเลิศผ่านความผูกพันในอาชีพของพน
THE INFLUENCES OF JOB CHARACTERISTICS AND QUALITY OF WORKING LIFE TO SERVICE EXCELLENCE BY CAREER CO
บทความวิจัย 2017-09-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ Saovanard Leklersindhu อาจารย์ ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี
MANAGEMENT EFFICIENCY OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF NONTHABURI PROVINCE
บทความวิจัย 2017-09-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุพัตรา คำแหง Supatra Khumhaeng นักศึกษา การตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่บนพื้นฐานประเทศไทย 4.0
The Modern Marketing Based of New Startup Thailand 4.0
บทความวิจัย 2017-09-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
อิมธิรา อ่อนคำ Imthira Onkam นักศึกษา มอญ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี : วิถีและพลัง
MON IN BANMUANG SUBDISTRICT BANPONG DISTRICT RATCHABURI PROVINCE : WAY OF LIFE AND POWER.
บทความวิจัย 2017-09-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
Pissamai Loathai นักศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นำ บุคลากร คุณภาพ การกำหนดกลยุทธ์ และนวัตกรรมต่อประสิทธิภาพของอุ
RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP QUALITY AND HUMAN FACTORS TO PERFORMANCE OF PAPER PACKAGING INDUSTRY
บทความวิจัย 2017-09-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
อาคีรา ราชเวียง Akera Ratchavieng อาจารย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำท่าจีน
The development of geographic information system for Tourism Industry in Tha Chin River
บทความวิจัย 2017-09-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ลัดดาวัลย์ ยอดบัว นักศึกษา อิทธิพลของการควบคุมการสอบบัญชีและความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีมีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี ของสำนักงาน
THE INFLUENCE OF AUDIT CONTROL AND PROFESSIONALISM OF AUDITORS AFFECT ON AUDIT QUALITY THE AUDIT
บทความวิจัย 2017-09-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สิบเอกหญิง อรอุษา ด้วงช้าง SERGEANT ORNUSA DUNGCHANG นักศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทำบัญชี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
FACTORS INFLUENCING ACCOUNTING OPERATIONAL POTENTIAL OF ACCOUNTANTS IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZ
บทความวิจัย 2017-09-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ Theerasak Piamsuphakpong อาจารย์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคในตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
THE MARKETING MIX FACTORS IN BUYING SEAFOOD OF CONSUMERS AT MAHACHAI MARKET SAMUT SAKHON PROVINCE
บทความวิจัย 2017-09-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ธนพัฒน์ อินมวี Tanapat Intawee อาจารย์ ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในการเรียนแบบ active learning ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในการเรียนแบบ active learning ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
บทความวิจัย 2017-09-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ติดต่อกองบรรณาธิการ
ธนพัฒน์ อินมวี Tanapat Intawee อาจารย์ บทความปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกสถาบันศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
Factors in Affecting Decision Making in Selecting Educational Institutions for Higher Education.
บทความวิจัย 2017-09-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
ธนพัฒน์ อินทวี Tanapat Intawee อาจารย์ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการกำกับผู้นำเพื่อการพัฒนาองค์การ
The influence of external environment affecting corporate leadership for organizational development
บทความวิชาการ 2017-09-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ติดต่อกองบรรณาธิการ
ธนพัฒน์ อินทวี Tanapat Intawee อาจารย์ เพ่ือศึกษาสาเหตุและผลกระทบของความเครียด
To study the causes and effects of stress
บทความวิจัย 2017-09-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
ภูธิป มีถาวรกุล Phurip Meethavornkul นักศึกษา เรื่องเล่าการจัดการการสินค้าเกษตรผ่านประวัติของพระยาแรกนาขวัญ
The narrative of the Permanent Secretary of Thailand Ministry of Agriculture and Cooperatives in agr
บทความวิจัย 2017-09-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
สุคนธา ฟูสุวรรณ SUKONTHA FOOSUWAN นักศึกษา ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของพนักงานธนาคารไทยและ ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจของธนาคาร
English Writing Errors in the Written Tasks of Thai Employees Working in a Thai Bank and the Impact
บทความวิจัย 2017-08-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ติดต่อกองบรรณาธิการ
กนกพร กระจ่างแสง KANOKPORN KRAJANGSAENG นักวิชาการอิสระ การดำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืด อำเภอไทรน้อย ตำบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : ภาค
Maintenance of ethnic identity and cultural of Mon krathum mund . Amphoe Sai Noi. District Sai Yai.
บทความวิจัย 2017-08-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ธาดา จันตะคุณ Thada Jantakoon การยอมรับการใช้โมบายเซอร์วิสเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา
ACCEPTANCE AND USAGE OF A MOBILE SERVICE IN HIGHER EDUCATION
บทความวิชาการ 2017-08-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายภีม พรประเสริฐ Mr.Peema Pornprasert พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยของผู้บริโภคจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
PURCHASING BEHAVIORS TOWARD THAI PRODUCTS OF CONSUMERS FROM LAO PDR
บทความวิจัย 2017-08-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายภีม พรประเสริฐ Mr. Peema Pornprasert การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการประยุกต์ใช้คำศัพท์ที่สำคัญตามแนวคิดพาเรโต
THE STUDY OF COMMUNICATIVE ENGLISH ACHIEVMENT AND ATTITUDE BY BASIC VOCABULARIES OF PARETO’S CONCEPT
บทความวิจัย 2017-08-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายสุรเดช สุเมธาภิวัฒน์ Mr.Suradats Sumatapiwat ประสิทธิผลในการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคของสถานีบริการน้ำมันประเภท (ก) ในภาคตะวันออกเฉียงเหน
The effectiveness consumer promotion of gas stations type (A) in the Northeastern.
บทความวิจัย 2017-08-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ศิรินันท์ นุยภูเขียว Sirinan Nuypukiaw ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของน.ศ.ปี1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
FACTORS AFFECTING ENGLISH LANGUAGE ANXIETY OF 1ST YEAR STUDENTS IN AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY
บทความวิจัย 2017-08-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ Mr. Kamolbhibhat Chanasith แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
Guidelines for The Development of Tourism Culture Klong Dan Floating Market Ra-nod District, Songkhl
บทความวิจัย 2017-08-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นางสาวสุภาพร เจริญสุข Miss Supaphon Charoensuk ปัญหาและความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานขายทัวร์ในจังหวัดตรัง
Problems and Needs of English Usage for Tour Agent in Trang Province
บทความวิจัย 2017-07-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
เอกรัฐ อยู่สวัสดิ์ Eakkarat Yoosawat ผลกระทบด้านสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคไทยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
The Affects of Thai Consumer Rights Protection Marketing Communication for Life Insurance Behavioral
บทความวิจัย 2017-07-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สุพัตรา อภิชัยมงคล supattra apichaimongkol สหกรณ์ : สถาบันการเงินของสมาชิก
COOPERATIVE : FINANCIAL INSTITUTIONS OF MEMBER
บทความวิชาการ 2017-07-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นิศาชล รัตนมณี ์NISACHON RATTANAMANEE ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
FACTORS INFLUENCING ALCOHOL DRINKING OF THE ROYAL THAI NAVY OFFICIALS IN SATTAHIP CHONBURI PROVINCE
บทความวิจัย 2017-07-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ Nuttavut Wiset ทัศนคติและความพร้อมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการส่งออกจังหวัดนนทบุรีฯ
Attitude and Readiness of SME Entrepreneurs in Nonthaburi Province for Exporting towards ASEANMarket
บทความวิจัย 2017-07-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน likita chalermpolyothin องค์ประกอบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงแรมอำเภอหัวหิน
THE MORALE FOR JOB PERFORMANCE OF EMPLOYEES AT OPERATIONAL LEVEL IN HUA HIN HOTELS
บทความวิจัย 2017-07-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
วารุณี กันทากาศ Warunee Kuntakat การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมาย สำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
THE DEVELOPMENT OF INTERPRETATIVE MOBILE APPLICATION FOR NATURE TRAIL, WANG NAM KHIAO FORESTRY RESE
บทความวิจัย 2017-07-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ชิน จินตประยูร Shin Jindhaprayoon รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
Model of Technology Management in Health Tourism Industry for Elderly
บทความวิจัย 2017-06-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
กนกพร กระจ่างแสง KANOKPORN KRAJANGSAENG การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเลือกศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors analysis to decision Making of beauty surgery behavior of working women in Bangkok.
บทความวิจัย 2017-06-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สุกัญยา แก้วขาว Sukanya Kaewkhao ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
FACTORS INFLUENCING HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF THE DEPARTMENT OF AGRICULTURAL EXTENSION, MINISTR
บทความวิจัย 2017-06-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ Kamolbhibhat Chanasith การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ของนักศึกษามหาวิทยา
Analysis of behavior and factors that the choice to purchase ready-to-eat frozen food of Students of
บทความวิจัย 2017-06-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน Natpipat Doktean การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงประเมินของวิทยานิพนธ์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
An Evaluation Research Synthesis of Thesis Relate to Research and Evaluation in Education Program
บทความวิจัย 2017-06-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ชนากานต์ อินทรสร Chanakarn Intrasorn การสร้างรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมสำหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
THE MODEL DEVELOPMENT OF APPROPRIATE ENERGY MANAGEMETN TECHNOLOGY IN THE ELECTRONICS INDUSTRY
บทความวิจัย 2017-06-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
เบญจรัตน์ ไชยมั่นคง ฺBenjarut Chaimankong โมเดลเชิงบูรณาการของกระบวนการผูกพันของลูกค้า
AN INTEGRATIVE MODEL OF CUSTOMER ENGAGEMENT PROCESS
บทความวิจัย 2017-06-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สาวิตรี รุ่งศิริ Sawitree Rungsiri การพัฒนาแบบประเมินการปฏิบัติการเป่าขลุ่ยไทยพื้นฐาน
The Development of Evaluation Form Basic Skill Thai Flute Performance
บทความวิจัย 2017-06-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นายสำราญ ผลดี Mr.SAMRAN PHONDEE พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อย
Historical development of the Muslim community in Bangkok Noi
บทความวิจัย 2017-06-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ผศ.สายสมร วงศ์สวัสดิ์ saisamorn wongsawas ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติของประเทศไทย
Factors Influencing National Income of Thailand
บทความวิจัย 2017-06-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ทรงศรี สรณสถาพร Songsri Soranastaporn กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยในยุคประเทศไทย 4.0
LANGUAGE LEARNING STRATEGIES OF THAI LEARNERS IN THAILAND 4.
บทความวิจัย 2017-06-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นิศาชล รัตนมณี ์Nisachon Rattanamanee การพัฒนาองค์การด้วยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
Organizational Development through Strategic Alliance
บทความวิชาการ 2017-06-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ศุภกฤต พริ้วไธสง MR. SUPAGRID PREWTHAISONG การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
A Survey of Satisfaction towards Students on Learning facilities in the Microprocessor Application C
บทความวิจัย 2017-06-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
กนกพร กระจ่างแสง KANOKPORN KRAJANGSAENG ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นของวัยรุ่นตอนกลาง
Causal factors affecting the use of violence against others of middle adolescents.
บทความวิจัย 2017-05-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ศาสนีย์ ศรศิลป์ SASANEE SORNSIL การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยเพื่อป้องกันภัยคุกคาม ด้านการก่อการร้ายสากล
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS (IGR) AMONG THAI’S SECURITY AGENCIES TO COUNTER-TERRORISM
บทความวิชาการ 2017-05-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สุณัฐวีย์ น้อยโสภา Sunuttavee Noisopha ความแตกต่างทางวัฒนธรรมโจทย์สำคัญในการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก
The difference of culture is the important factor for expanding into global market
บทความวิชาการ 2017-05-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายชินกฤต วงศ์รักษ์ Mr.Chinagrit Wongrak การวิเคราะห์ผลตอบแทนตามแบบจำลองประเมินราคาสินทรัพย์ทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร
An analysis of return on capital asset pricing model in the banking industry
บทความวิจัย 2017-05-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ผศ.สายสมร วงศ์สวัสดิ์ Saisamorn Wongsawas ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
Factors Affecting the Deposit Volumes in the Commercial Banking System in Thailand
บทความวิจัย 2017-05-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นาย ธนภัทร มีนา Thanapat Meena การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2555) มหาวิ
An Evaluation of the Bachelor of Education Program in Educational Technology and Communications Curr
บทความวิจัย 2017-05-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นางสาวชุติมา วัฒนชัยสิทธิ์ Miss. Chutima Wattanachaisit สมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์
Competencies and the Guidelines for Developing the Ink Product on Packaging Researcher and Develop
บทความวิจัย 2017-05-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
อนุพงษ์ อินฟ้าแสง Anupong Infahsaeng ศักยภาพการปรับตัวเข้าสู่ตลาดโลกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย
THE POTENTIAL FOR ADAPING TO THE GLOBAL MARKET OF THE THAI TEXTILE AND GARMENT INDUSTRIES
บทความวิจัย 2017-05-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ประครองขวัญ สังจะโป๊ะ Prakrongkwan Sungjapo เปิดประตูเศรษฐกิจ การค้าจังหวัดนครพนมสู่สปป.ลาว
Gateway for Economic Trade in Nakhon Phanom Province to Laos
บทความวิชาการ 2017-04-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ Saksri Suebsing การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
THE DEVELOPMENT CRITICAL THINKING OF STUDENTS GENERAL SCIENCE FACULTY OF EDUCATION ROI ET RAJABHAT UNIVERSITY
บทความวิจัย 2017-04-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
มยุรี เกื้อสกุล Mayuree Kuesakul การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ ระหว่างวิธีสอนแบบเอสทีเอดี(STAD) กับแบบเอ็มไอเอพี(
Comparison on Learning Achievement and Attitude through STAD and MIAP knowledge management in the fi
บทความวิจัย 2017-03-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ธนวรรณ แฉ่งขำโฉม Thanawan Changkomchome มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม แนวปฏิบัติที่แตกต่างกับมาตรฐานการรายงานทาง
THE DIFFERENT PRACTICE BETWEEN TFRS FOR SMEs TFRS FOR NPAEs AND CORPORATE TAXES
บทความวิชาการ 2017-02-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
กนกพร กระจ่างแสง kanokporn krajangsaeng อิทธิพลของแรงจูงใจในการทํางานและการสนับสนุนจากองค์กรที่ส?งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานผ่านความผูกพันต่
THE INFLUENCE OF THE MOTIVATION TO WORK AND ORGANIZATION SUPPORT THAT AFFECT THE QUALITY OF PERFOR
บทความวิจัย 2017-02-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายอุทิศ ดวงผาสุข Uthid Duangphasuk การบริหารงานด้วยการโค้ชชิ่งเพื่อการพัฒนาองค์การ
Executive with Coaching for Development Organization
บทความวิชาการ 2017-02-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
กรกฎ จำเนียร Korrakot Chamnian การออกแบบกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและการประเมินผลการจัดกิจกรรมอบรมผลิตสื่อ วีดีทัศน์สารคดีทางวัฒนธรรมแก่น
PARTICIPATORY DESIGN AND EVALUATION OF TRAINING ON DOCUMENTARY VIDEO PRODUCTION FOR STUDENTS IN SCHO
บทความวิจัย 2017-02-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุรชัย ธรรมทวีธิกุล Surachai Tumtavitikul วิธีวิทยาสำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพลวัตรกลุ่ม --กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Roy Adaptation Model
The Methodology for Conflict Resolution in Group Dynamics. --Case Study of one Applying Roy Adaptati
บทความวิจัย 2017-02-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ Chatchai Laoketkarn การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้การให้บริการการรับซื้ออ้อยของบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหก
The comparison between expectations and perceptions service for
บทความวิจัย 2017-02-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นางสาวลิขิตา เฉลิมพลโยธิน Ms.Likita Chalermpolyothin ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4
LEADERSHIP ORGANIZATION DEVELOPMENT BY PRINCIPLES OF FOUR BRAHMAVIHARA
บทความวิชาการ 2017-01-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล ้Nutkijphut Homvijitkul ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์จากการรับรู้ค่าและความคุ้นเคยที่ส่งผ่านความเชื่อมั่นและยึดติดกับผลิตภ
The Intention to Purchase Organic Products Through Perception and Familiarity Transmitting Trust and
บทความวิจัย 2017-01-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สุชารัช ริมกีรติกุล Sucharat Rimkeeratikul ความประหม่าในการสื่อสารของพระสงฆ์ในกรุงเทพฯ
COMMUNICATION APPREHENSION AMONG THAI MONKS IN BANGKOK
บทความวิจัย 2017-01-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ Mr.Kamolbhibhat Chanasith จริยธรรมในการตัดสินใจกับการพัฒนาองค์การ
Ethical Decision Making and Organizational Development
บทความวิชาการ 2017-01-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
กนกพร กระจ่างแสง kanokporn krajangsaeng บทบาทของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานในการพัฒนาองค์การ
The role of administrators and team building for the organization development.
บทความวิชาการ 2017-01-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นิติพล ภูตะโชติ Nitipon Putachote ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
The customer’s satisfaction towards Khon Kaen University Post Office
บทความวิจัย 2017-01-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายสำราญ ผลดี Mr.SAMRAN PHONDEE บางกอกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์: วิถีริมน้ำของชาวสยามจากมุมมองของชาวตะวันตก
Bangkok in the early Rattanakosin period: the Waterfront Route of Siamese lifestyle from the western
บทความวิชาการ 2017-01-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์ Chattharn Limoubpratum โมเดลห่วงโซ่อุปทานการร่วมมือกันในการกระจายสินค้าของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทย
A SUPPLY CHAIN MODEL FOR ENABLING COLLABORATIVE FREIGHT DISTRIBUTION IN THAILAND’S NEWSPAPER INDUSTR
บทความวิจัย 2016-12-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายธรรศ ศรีรัตนบัลล์ Mr. That Sriratanaban การสร้างความเป้นไทใหญ่แม่ฮ่องสอนผ่านความเชื่อโหราศาสตร์
CONSTRUCTING MAEHONGSON TAIYAINESS THROUGH ASTROLOGICAL BELIEFS
บทความวิจัย 2016-12-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
รศ.วรารัตน์ เขียวไพรี Asso.Prof.Vararat Khewpairee การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร
Risk Assessment Compatible with Sufficiency Economy Philosophy of Community Enterprise in Bangkok
บทความวิจัย 2016-12-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายประทีป รักธรรม Mr.Prateep Rukthom การบริหารงานประชาสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภาคกลางตอนล่าง เขตกรุงเทพมหานคร
Public relations administration of private higher education institutions located in lower central,
บทความวิจัย 2016-11-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
อรุโณทัย พยัคฆพงษ์ Aroonothai Payakkapong แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีในการแข่งขันทางการตลาด
Technology Acceptance Model (TAM) for Marketing Competitive
บทความวิชาการ 2016-11-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ saovanard leklersindhu ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
Knowledge Understanding and the Application the Philosophy of Sufficiency Economy of Economic Devel
บทความวิจัย 2016-11-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นางสาวสุนิสา ทรงอยู่ MISS SUNISA THRONGYU ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคม ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
EFFECT OF THE VOLUNTEER SPIRIT DEVELOPMENT PPOGRAM BASED ON SERVICE LEARNING BY TEACHING PROFESSION
บทความวิจัย 2016-11-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
กรกฎ ทองขะโชค korakod tongkachok การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Public Participation to Manage the River Source Forests on Thale Sap Songkhla Basin
บทความวิชาการ 2016-11-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ดร. ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา Dr. Nattakarn Suwantara ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องสำอางตราสินค้าไทยของผู้บริโภ
THE STUDY OF THE MARKETING MIX FACTORS THAT AFFECT THE SATISFACTION OF PURCHASING COSMETICS THAI BRA
บทความวิจัย 2016-10-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์ Phatteera Jiraudomsaroj ความสัมพันธ์ราคาตามบัญชี กำไรต่อหุ้น และเงินปันผล ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
RELATIONSHIP BOOK VALUE, EARNING AND DIVIDENDS OF LISTED COMPANIES ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND
บทความวิจัย 2016-10-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ณัฐพร ฉายประเสริฐ Natthaphorn Chaiprasert ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี
THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND THE JOB PERFORMANCE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL EMPLOYEE, PATHUMTHANI PROVINCE
บทความวิจัย 2016-10-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นางสาวพนิดา หนูทวี MISS PANIDA NOOTAWEE ความต้องการในการใช้งาน e-learning ในการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย
Wants of employing e-learning for learning and teaching of students and teachers at the university l
บทความวิจัย 2016-09-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ณัฐวุฒิ วิเศษ Nuttavut Wiset ความสัมพันธ์ของแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
THE RELATIONSHIPS OF LEARNING ORGANIZATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT
บทความวิชาการ 2016-09-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นางสาวโสรยา สุภาผล Miss Soraya Supaphol ความมุ่งมั่นในการพัฒนาสายอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
THE COMMITMENT TO DEVELOP A CAREER PATH OF ACADEMICS STAFFS AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
บทความวิชาการ 2016-09-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายวีระพงศ์ เชาวลิต Werapong Choavalit แนวทางการจัดตั้งกลุ่มการเมืองและที่มาของนายกรัฐมนตรี ที่ส่งผลต
The Guidelines of Political Group Formation and the Prime Minister Selection that effected to the st
บทความวิจัย 2016-08-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
รุ่งโรจน์ สงสระบุญ Rungroje Songsraboon ความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานนทบุรี
Satisfaction on the Service of Islamic Bank of Thailand, Nontaburi Branch
บทความวิจัย 2016-08-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายวีระพงศ์ เชาวลืต Werapong Chaivalit แนวทางการจัดตั้งกลุ่มการเมืองและที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ส่งผลต่อเสถียรภาพพรรคการเมือง: กรณีศีกษาร่างร
The Guidelines of Political Group Formation and the Prime Minister Selection that effected
บทความวิจัย 2016-08-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ Sudasawan Ngammongkolwong สภาพและความต้องการระบบสารสนเทศสำหรับการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
Current situation and demands of information system for giving advice to undergraduate students of p
บทความวิจัย 2016-08-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ศศิธร ปั้นก้อง Sasithorn Pankong ความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Satisfaction Of Nakhon Pathom Rajabhat University’s Staffs Toward Project Provident Fund
บทความวิจัย 2016-08-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นุชนารถ วงศ์ปู่เจริญ Nuchanat Wongpucharoen ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัด
THE STATE ON ACADEMIC LEADERSHIP OF CHILD DEVELOPMENT CENTER UNDER BANKAENG SUB DISTRICT ADMINISTRAT
บทความวิจัย 2016-08-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
บุญชัย เฟื่องวรธรรม Boonchai Fuangworatham กลยุทธ์การบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ SME ร้านอาหารจีนในกรุงเทพฯ ย่านการค้าสีลม
Strategies for management of migrant entrepreneurs,SME Chinese restaurant in Bangkok silom
บทความวิจัย 2016-08-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ฐิติกา เสนาจิตต์ Thitika Senachit การดำเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น ภาษาอังกฤษ (Mini English Pro
An Implementation of the Teaching English Program (Mini English Program : MEP) : A Case Study of Pri
บทความวิจัย 2016-07-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายพิสิษฐ์ พงศาปรมัตถ์ Mr.Bhisit Pongsaporamut การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิผล
Effectiveness of Knowledge Management
บทความวิชาการ 2016-07-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
มกรพ์พล พันสวัสดิวง Makornpon Panswatdiwong การพัฒนาการปฏิบัติงานและทักษะการบริหารตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจอุตสาหกรรม
The Development, Implementation and Management Skills by The Performance Management Process of The F
บทความวิจัย 2016-07-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์ Churairat Srisattarat ปัจจัยเชิงสาเหตุของนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสำเร็่จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรม
A CAUSAL FACTOR OF ACCOUNTANT AFFECTING THE SUCCESS ACCOUNTANT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF CE
บทความวิจัย 2016-07-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
พัฒน์วิทย์ แสงมุกดา Pattawit Saengmookda การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมผ่านสื่อวิทยุจราจรเพื่อสังคม กรณีศึกษา:กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ในกทม.
PARTICIPATION IN CRIME PREVENTION THROUGH SOCIAL MEDIA TO RADIO TRAFFIC CASE STUDY:TAXI DRIVER Bkk
บทความวิจัย 2016-07-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุพิน ฉายศิริไพบูลย์ Supin Chaisiripaibool การบริหารสินเชื่อโครงการพัฒนาการประมง
Credit Management of Fishery Development Project
บทความวิชาการ 2016-06-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ประกายทิพย์ พิชัย Prakaithip Pichai ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความรู้สึกอ่อนไหวต่อการแพร่ระบาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND SUSCEPTIBILITY TO EMOTIONAL CONTAGION OF UNDERGRADUATE STE
บทความวิจัย 2016-06-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
พัฒน์วิทย์ แสงมุกดา pattawit saengmookda การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมผ่านสื่อวิทยุจราจรเพื่อสังคม กรณีศึกษา : กลุ่มผู้ขับแท็กซีใน กทม.
PARTICIPTION IN CRIME PREVENTION THROUGH SOCIAL MEDIA TO RADIO TRAFFIC CASE STUDY:TAXIDRIVERS IN BKK
บทความวิจัย 2016-06-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์
Human resource management and demographic changes
บทความวิชาการ 2016-05-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุพัตรา อภิชัยมงคล supattra apichaimongkol การประมาณกำไรสุทธิสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
ESTIMATE NET PROFIT FOR CALCULATE THE CORPORATE INCOME TAX ON HALF YEAR
บทความวิชาการ 2016-05-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม Thanoot Iam-aram การสำรวจพื้นฐานทรัพยากรภายในองค์การ: การประเมินคุณค่าของธุรกิจของผู้ประกอบการ
The Resource-Based View within Organization: Evaluating Value Firm of Micro and Small Enterprises
บทความวิชาการ 2016-05-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ธชา รุญเจริญ Thacha Runcharoen ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
EFFECTS OF RECREATION PROGRAM TOWARD QUALITY OF LIFE AND PHYSICAL FITNESS OF ELDERLY, NORTH EAST TH
บทความวิจัย 2016-05-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร Yannavut Supichayanggoon การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลของศุนย์บริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
THE DEVELOPMENT OF CASUAL RELATIONSHIP MODEL EFFECTIVENESS OF ACADEMIC SERVICE CENTER
บทความวิจัย 2016-04-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุนิสา รักษาศักดิ์ sunisa raksasak แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ
The Relationship between Work Performance Motivation and Organizational Commitment of Suvarnabhumi
บทความวิชาการ 2016-02-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุรชัย ธรรมทวีธิกุล Surachai Tumtavitikul แนววิธีการพยากรณ์พฤติกรรมของมนุษย์ใน “พลวัตรกลุ่ม” (Group Dynamics) ของ Kurt Lewin แห่ง M
The effort toward anticipating the behavior of a man for “Group Dynamics” of Kurt Lewin at M.I.T
บทความวิชาการ 2016-02-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
อารี ผสานสินธุวงส์ AREE PHASANSINTHUWONG ความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Readiness for Career of Students in Faculty of Humanities and Social Science Bansomdejchaopraya Raja
บทความวิจัย 2016-02-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นางสาวเกศินี ครุณาสวัสดิ์ Miss Kasinee Karunasawat การแก้ปัญหาแบบทีโอทีอาร์ : การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
THE OTHER 3 RS PROBLEM SOLVING MODEL (TOTRs) : LEARNING MANAGEMENT WITH PROBLEM SOLVING MODEL FOR TH
บทความวิชาการ 2016-01-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล SANIT SIRIVISITKUL ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
Causal Factors Influencing Research Management Effective in Thai Private Higher Education Institutio
บทความวิจัย 2016-01-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สำราญ ผลดี Samran Phondee ประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน : ศึกษาพื้นที่บางกอก
HISTORY OF MUSLIM COMMUNITIES OF BANGKOK NOI AND BANGKOK YAI AREAS ON THE WEST BANK OF CHAO PHRAYA R
บทความวิจัย 2016-01-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายสำราญ ผลดี Samran Phondee จุฬาราชมนตรี : บทบาทและความสำคัญของผู้นำมุสลิมในประวัติศาสตร์สยาม
HISTORICAL
บทความวิชาการ 2016-01-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นางธนวรรณ แฉ่งขำโฉม Mrs. Thanawan Shangkomshome ผลกระทบของการใช้ นโยบายการเงิน และนโยบายการคลังของรัฐบาลในการสนับสนุนแก่อุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
THE IMPACTS OF MONETARY AND FISCAL POLICY OF THE GOVERNMENT TO SUPPORT THE REALESTATE DEVELOPMENT IN
บทความวิชาการ 2016-01-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ Chatchai Laoketkarn การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
THE COMPARISON BETWEEN SATISFACTION AND EXPECTATION OF GRADUATES USERS CASE STUDY OF LOGISTICS
บทความวิจัย 2015-12-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นิภาพร ทรัพย์ศรีศุภชัย Niphaporn Supsrisupachai ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้องค์กร ของการประปาส่วนภูมิภาค
KNOWLDGE MANAGEMENT SYSTEM FOR PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY
บทความวิชาการ 2015-12-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
อัญชิษฐา โพธิประสิทธิ์ Aunchittha Potiprasit ระบบแจ้งปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการประปาส่วนภูมิภาค
HELPDESK SYSTEM FOR PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY
บทความวิชาการ 2015-12-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
รุ่งโรจน์ สงสระบุญ RUNGROJE SONGSRABOON ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
FACTORS INFLUENCING PERFORMANCE OF PRIVATE HOSPITALS IN THAILAND
2015-11-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายกันตภณ พริ้วไธสง Mr. Kataphon Prewthaisong การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ผ่านบทเรียนอิเ
Comparison of Learning Achievement of Undergraduate Mechatronics Engineering Students by Learning On
2015-11-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ณัฏฐณิชา พรรณรัตน์ NATTHANICHA PHANNARAT การสร้างความหมายเกี่ยวกับ“แม่ย่านางเรือ”ของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา
THE MEANING OF THE BOAT NYMPH OF LOCAL FISHERMEN,SONGKHLA PROVINCE.
2015-10-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุรศักดิ์ ปาเฮ Surasak Paje การพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเหนือตอนบน
Development of a Ubiquitous Instructional System for the Upper Secondary Students in Upper Northern
2015-10-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ sirinan tipcharoen ธรรมาภิบาลในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
Good Governance in the Offices of RajabhatRajanagarindra University
2015-10-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
เอนกชัย เรืองรัตนากร Anekchai Rueangrattanakorn ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแอฟริกา: กรณีศึกษาการค้าอาวุธและน้ำมันระหว่างจีนกับซูดาน
China-Africa Relations: The Case of China’s Arms-for-Oil and Sudan’s Oil-for-Arms
2015-09-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุวรรณ หวังเจริญเดช Suwan Wangcharoendate การเรียนรู้อย่างมืออาชีพในการสอบบัญชีกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุและผล:การตรวจสอบเชิงประจักษ์ผู้สอบบัญชี
AUDIT PROFESSIONAL LEARNING AND THE ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES: AN EMPIRICAL STUDY OF TAX AUDITORS
2015-06-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล manyad Limoransuksakul ปัญหาของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
Problems Accontants in Bangkok Encountered
2015-05-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุปราณี ปัญญา Supranee Punya การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
The Development of Social Capital to Build up a Strong Community
2015-05-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
วิทูลย์ แก้วสุวรรณ Vitoon Kaewsuwan ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
The philosophy of community economic development strategy Sufficiency in the lower central provinces
2015-05-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
พัชรา ปราชญ์เวทย์ Patchara Pratwet ความหลากหลายทางภาษาของชนเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ
Language Diversity of Tribes in Sisaket Province
2015-05-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สายสมร วงศ์สวัสดิ์ saisamorn wongsawas ผลกระทบของปริมาณเงินที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
The Effect of Money Supply on Economic Growth Rate of Thailand
2015-05-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ศศวรรณธร วงษ์ประดิษฐ์ SASAWANTHORN WONGPRADID การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของเดวีส์
TYPING SKILLS DEVELOPMENT 6TH GRADE STUDENTS WITH TEACHING MODEL BASED ON THE CONCEPT OF DAVIES.
2015-05-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นิธินพ ทองวาสนาส่ง Nitinop Tongwassanasong กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
BUYING DECISION PROCESS OF NON-ALCOHOLIC BEVERAGES IN MODERN TRADE STORE OF CONSUMERS IN NONTHABURI
2015-05-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ Pornhathai Tanjitanont การบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม
THE PARTICIPATORY-INTERGRATED CURRICULUM MANAGEMENT FOR CREATING THE ENVIRONMENT: A CASE STUDY OF RA
2015-05-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร Dr. Ratthanan Pongwiritthon ความรู้และการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจขนาดกลาง
KNOWLEDGE AND AWARENESS OF THE PERSON IN CHARGE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF SMALL AND MED
2015-05-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร Dr. Ratthanan Pongwiritthon พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาสักการะวัดที่สำคัญ ในจังหวัดเชียงใหม่
Thai Tourists’ Behaviors and Needs Visiting Well Known Temples in Chiang Mai
2015-05-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
กรรณิการ์ ตันติวณิชพันธุ์ Kannikar Tuntivanitchapun ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อพฤติกรรมการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไทย
EFFECTS OF ECONOMIC SITUATION ON THE BEHAVIOR OF COMMERCIAL BANK’S CAPITAL FUND OF THAILAND
2015-01-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
จินดา ธำรงอาจริยกุล Jinda Thomrongajariyakul บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการผลักดันวาระนโยบายด้านปัญหาแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาเทศบาลนครสม
THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT FOR AGENDA SETTING IN FOREIGN WORKER’S PROBLEM: A CASE STUSY OF SAMUTSA
2015-01-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ฌิฌาสินีย์ เมืองวงษ์ Chichasinee Mueangwong บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม
THE ROLE OF PUBLIC SECTOR IN COSMETIC SURGERY INDUSTRY’S DEVELOPMENT
2015-01-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ธีรพงศ์ จุลสายพันธ์ Theerapong Junsaipan การพัฒนารูปแบบการประเมินอภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนป
AN EVALUATIVE MODEL DEVELOPMENT OF THE METACOGNITION IN SCIENCES LEARNING FOR UPPER SECONDARY STUDEN
2015-01-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สำราญ ผลดี Samran Phondee การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยธนบุรี
THE PRATICIPATION OF STUDENTS IN ACTIVITIES TO MAINTAINING ART AND CULTURE IN THONBURI UNIVERSITY
2015-01-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ Tassaneenart Limsuthiwanpum ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนของผู้บริหารกับการจัดการกำไร:กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค
The relationship between compensation and earnings management: energy and utility sector case
2015-01-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
 
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย    |   เรียกดูข้อมูลทั้งหมด(สำหรับผู้ดูแลระบบ)