รายชื่อการส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย

ค้าหาบทความวิชาการและบทความวิจัย โดย :
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย
เรียกดูข้อมูลทั้งหมด(สำหรับผู้ดูแลระบบ)
ออกจากระบบ
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งบทความ
(ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งบทความ
(ภาษาอังกฤษ)
สถานะผู้ส่ง ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งบทความ ไฟล์ที่แนบ สถานะบทความ
นาย กัลย์ ปิ่นเกษร Mr.Kal Pinkesorn นักศึกษา การแบ่งปันความรู้เชิงปรนัยและการแบ่งปันความรู้ที่ชัดแจ้ง : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์
TACIT KNOWLEDGE SHARING AND EXPLICIT KNOWLEDGE SHARING : ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES
บทความปริทัศน์ 2018-01-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ Tipat Sottiwan อาจารย์ การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลคุณภาพชีวิตการทำงานของครูกรุงเทพและปริมณฑล
A STUDY OF THE INVARIANCE OF THE QUALITY OF WORK LIFE MODEL OF THE TEACHERS IN BANGKOK AND ITS SUBUR
บทความวิจัย 2018-01-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
เปรมศักดิ์ แก้วมรกฎ PREMSAK KAEWMORAGOT นักศึกษา วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
POLITICAL PARTICIPATION CULTURE OF YOUTHS IN MULTICULTURAL SOCIETY : A CASE STUDY OF THEPHA DISTRICT
บทความวิจัย 2018-01-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
นายทองชัย กอแก้ว Mr.Thongchai Kokaew นักวิชาการอิสระ "ครอบครัวมีสุขได้อย่างไร"
How are you happy family?
บทความวิชาการ 2018-01-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
นางสาวนิภารัตน์ นักตรีพงศ์ MissNiparat Nuktreepong อาจารย์ เปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน กรณีศึกษา ต.ทะเลน้อย จ.พัทลุง
A case study comparing the spread of household income both of Talay Noi Sub-District
บทความวิจัย 2018-01-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ผศ.ดร.ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร Asst.Prof.Dr.Rachen Noppanatwongsakorn อาจารย์ ภาวะผู้นำในการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหว
) Leadership in Local Government Administration of the Presidential Bang Phlee Yai
บทความวิจัย 2018-01-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ Sudarat Pimonratnakan อาจารย์ ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งทฤษฎีวิทยาการการจัดการ
An Ethnography of Management science
บทความวิชาการ 2018-01-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง Rittinan Chuatong นักศึกษา ค่านิยม มายาคติ และอุดมการณ์ที่ปรากฏในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”: การวิเคราะห์ตัวบทแนวค่านิยม...
Values, Myths and Ideologies Appearing in the Book “Wakthong Nai Wannakadee Thai”: Value-Mythic...
บทความวิจัย 2017-12-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ Chatchai Laoketkarn นักศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุของการบูรณาการโซ่อุปทาน ที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวง
CAUSAL FACTORS AFFECTING SUPPLY CHAIN INTEGRATION ON HOSPITAL SERVICE QUALITY. UNDER THE OFFICE OF
บทความวิจัย 2017-12-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สภาพร ทองคำ Sapaporn Thongkham นักศึกษา ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Consumers’ Decision Making to Buy Personal Truck in Bangkok Metropolitan
บทความวิจัย 2017-12-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ดร.วิชชาญ จุลหริก Dr.witchan Junlarick อาจารย์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยวิวัฒนาการผลิตภัณฑ์ข้าวหยอด ด้วยภูมิปัญญาไทย เพื่อการ พัฒนาเ
Development of tourism is also filed with the evolution of wisdom Thailand rice products. To the sus
บทความวิชาการ 2017-12-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นายนิติพันธุ์ ชื่นชอบ Mr.Nitipan Chuenchob นักศึกษา ชุดทดลองกระบวนการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Production Planning and Control Laboratory Set
บทความวิชาการ 2017-12-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
โสรยา สุภาผล อาจารย์ การส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
PROMOTING CAREER ADVANCEMENT AND CAREER STABILITY FOR THE CAREGIVER
บทความวิจัย 2017-12-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
กฤช จรินโท Krit Jarinto อาจารย์ คนเก่งและคนดี: สิ่งที่ขับเคลื่อนไปสู่องค์กรที่มีสมรถนะสูง
TALENTED AND VIRTUOUS PEOPLE: THE DRIVING ORGANIZATION TOWARDS HIGH-PERFORMANCE ORGANIZATION
บทความวิจัย 2017-12-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
วนิดา ธนากรกุล Wanida Thanakornkul นักวิชาการอิสระ การประเมินผลการดำเนินการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Evaluation of Academic Service Provision for Internship Students at Golden Jubilee Medical Center
บทความวิจัย 2017-12-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ Saksri Suebsing อาจารย์ การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ กรณีศึกษา : ป่าดงหันบ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ก
THE DEVELOPMENT MODEL OF FOREST CONVERSATOIN : A CASE STUDY IN DONGHUN FOREST BAN THA MUANG SELAPHUM
บทความวิจัย 2017-12-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
รอยจู ฮามาดะ Ryoju HAMADA 0 การพัฒนาเกมกระดานทางการจัดการธุรกิจ supply chain
Development of Supply Chain Management Business Board Game applying Jewelry business customs
2017-12-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ปฤณพร บุญรังษี Prinnaporn Bunrangsee นักศึกษา ป?จจัยที่ส?งผลต?อการเลือกใช?บริการโรงแรมของนักท?องเที่ยวชาวไทย
Factors affecting hotel selection of Thai tourists.
บทความวิจัย 2017-11-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ทรงศรี สรณสถาพร Songsri Soranastaporn อาจารย์ ผลของการเรียนรู้และกลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะภ
Effects of English learning and Communication Strategies by Project-based Learning for Developing En
บทความวิจัย 2017-11-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
นายสุรเชษฐ์ จันทร์งาม Mr.Surachet Channgam อาจารย์ รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านผสานด้วยความจริงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาร
Learning Model via Flipped Classroom merge with Augmented Reality for Analytical Thinking of Undergr
บทความวิจัย 2017-11-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย Kridsanapong Lertbumroongchai อาจารย์ รูปแบบการเรียนรู้ดิจิทัลตามแนวคิดคอนเน็กติวิสต์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสื่อส
Connectivist Digital Learning Model via Cloud Technology to Enhance Creative Media Innovation Constr
บทความวิจัย 2017-11-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
เทพไท นวลนุช TEPTAI NUANNUCH นักศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเงินปันผลกับความผันผวนของราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Relationship Between Dividend Policy and Stock Price Volatility in the Stock Exchange of Thailand
บทความวิจัย 2017-11-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
นายสงกรานต์ ปาลพันธ์ Mr. Songkran Panlaphan นักศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกศึกษากรณี: เทศบาล
FACTORS AFFECTING THE ROLE OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN AVIAN INFLUENZA SURVEILLANCE: A CASE STUD
บทความวิจัย 2017-11-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นายสิงหา พยาบาล Mr. Singha Payaban นักศึกษา บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษา ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จั
ROLES OF LOCAL LEADERS IN PLANNING TO DEVELOP SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION: CASE STUDY T
บทความวิจัย 2017-11-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
นางสาวสคราญนิตย์ เล็กสุทธิ์ Miss Sakrannit Leksuit อาจารย์ การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายทอมือที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมของกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก ตำ
LOCAL WISDOM OF HAND-WOVEN TEXTITLE CONSERVATION IN ACCORDANCE WITH DHARMA PRINCIPLES OF BANN NONGN
บทความวิจัย 2017-11-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
นางสาวอุทัยวรรณ หวังโสม MissUtaiwan Wangsom นักศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตามขั้นตอน การสอนของแวนฮีลี โดยใช้โ
EFFECTS OF LEARNING ACTIVITIES ON CONGRUENCE, BASED ON TEACHING PROCEDURE OF VAN HIELE BY USING THE
บทความวิจัย 2017-11-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นฤมล ศิระวงษ์ ์Naruemon Sirawong อาจารย์ การศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Information Literacy Skill for student teachers at Srinakharinwirot University
บทความวิจัย 2017-11-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย Kittisak Klinmuenwai อาจารย์ การศึกษาศักยภาพและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลฯ
A STUDY THE POTENTIALITY AND CREATE A MODEL PROGRAM OF COMMUNITY-BASED TOURISM ROUTE AND LOCAL ฯ
บทความวิจัย 2017-11-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
สายพิณ ปั้นทอง Saiphin Panthong นักศึกษา ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
An Efficiency Management Model of Environmentally Friendly Dyeing Industry in Thailand.
บทความวิจัย 2017-11-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
พสชนันท์ บุญช่วย Poschanan Boonchuai อาจารย์ การวิเคราะห์ปัจจัยและจัดกลุ่มการเลือกบริโภคผักปลอดสารพิษ ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม
FACTORS ANALYSIS AND GROUPING CONSUMPTION OF ORGANIC VEGETABLE IN NAKHONPATHOM
บทความวิจัย 2017-11-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
วิภาวรรณ จันทร์ประชุม Wipawan Janprachom อาจารย์ การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารงานของสมาคมการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามหลักระบบ
FACTORS AFFECTING SUCCESS IN THE MANAGEMENT OF TRADE ASSOCIATIONS MINISIRY OF COMMERCE BY BALANCED S
บทความวิจัย 2017-11-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
สำราญ ผลดี samran phondee อาจารย์ มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง
Muslim Bangkok Noi: Historical development, identity, local wisdom and ways of Muslim culture in a c
บทความวิจัย 2017-10-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
วณิฎา ศิริวรสกุล Wanida Siriworasakul อาจารย์ รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้ประสบความสำเร็จ
MODEL-DRIVEN FIVE PRECEPTS IN VILLAGES POLICY TO SUCCESSED
บทความวิจัย 2017-10-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
เสาวภา เมืองแก่น Saowapha Muangkaen นักศึกษา องค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
็High Performance on Organizational Management of Private Universities in Thailand
บทความวิจัย 2017-10-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
คณบดี แย้มชุติ Kanabuadee Yamchuti นักศึกษา ผลกระทบของการสร้างพันธมิตรในการจัดซื้อต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในการจัดซื้อของวิสาหกิจขนาดกลางแล
Effects of strategic alliance in purchasing on competitive advantage in purchasing of small and medi
บทความวิจัย 2017-10-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน likita chalermpolyothin อาจารย์ อิทธิพลของคุณลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อการบริการที่เป็นเลิศผ่านความผูกพันในอาชีพของพน
THE INFLUENCES OF JOB CHARACTERISTICS AND QUALITY OF WORKING LIFE TO SERVICE EXCELLENCE BY CAREER CO
บทความวิจัย 2017-09-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ Saovanard Leklersindhu อาจารย์ ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี
MANAGEMENT EFFICIENCY OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF NONTHABURI PROVINCE
บทความวิจัย 2017-09-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุพัตรา คำแหง Supatra Khumhaeng นักศึกษา การตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่บนพื้นฐานประเทศไทย 4.0
The Modern Marketing Based of New Startup Thailand 4.0
บทความวิจัย 2017-09-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
อิมธิรา อ่อนคำ Imthira Onkam นักศึกษา มอญ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี : วิถีและพลัง
MON IN BANMUANG SUBDISTRICT BANPONG DISTRICT RATCHABURI PROVINCE : WAY OF LIFE AND POWER.
บทความวิจัย 2017-09-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
Pissamai Loathai นักศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นำ บุคลากร คุณภาพ การกำหนดกลยุทธ์ และนวัตกรรมต่อประสิทธิภาพของอุ
RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP QUALITY AND HUMAN FACTORS TO PERFORMANCE OF PAPER PACKAGING INDUSTRY
บทความวิจัย 2017-09-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
อาคีรา ราชเวียง Akera Ratchavieng อาจารย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำท่าจีน
The development of geographic information system for Tourism Industry in Tha Chin River
บทความวิจัย 2017-09-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ลัดดาวัลย์ ยอดบัว นักศึกษา อิทธิพลของการควบคุมการสอบบัญชีและความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีมีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี ของสำนักงาน
THE INFLUENCE OF AUDIT CONTROL AND PROFESSIONALISM OF AUDITORS AFFECT ON AUDIT QUALITY THE AUDIT
บทความวิจัย 2017-09-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สิบเอกหญิง อรอุษา ด้วงช้าง SERGEANT ORNUSA DUNGCHANG นักศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทำบัญชี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
FACTORS INFLUENCING ACCOUNTING OPERATIONAL POTENTIAL OF ACCOUNTANTS IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZ
บทความวิจัย 2017-09-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ Theerasak Piamsuphakpong อาจารย์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคในตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
THE MARKETING MIX FACTORS IN BUYING SEAFOOD OF CONSUMERS AT MAHACHAI MARKET SAMUT SAKHON PROVINCE
บทความวิจัย 2017-09-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ธนพัฒน์ อินมวี Tanapat Intawee อาจารย์ บทความปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกสถาบันศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
Factors in Affecting Decision Making in Selecting Educational Institutions for Higher Education.
บทความวิจัย 2017-09-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
ธนพัฒน์ อินทวี Tanapat Intawee อาจารย์ เพ่ือศึกษาสาเหตุและผลกระทบของความเครียด
To study the causes and effects of stress
บทความวิจัย 2017-09-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
ธนพัฒน์ อินทวี Tanapat Intawee อาจารย์ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการกำกับผู้นำเพื่อการพัฒนาองค์การ
The influence of external environment affecting corporate leadership for organizational development
บทความวิชาการ 2017-09-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ติดต่อกองบรรณาธิการ
ธนพัฒน์ อินมวี Tanapat Intawee อาจารย์ ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในการเรียนแบบ active learning ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในการเรียนแบบ active learning ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
บทความวิจัย 2017-09-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ติดต่อกองบรรณาธิการ
ภูธิป มีถาวรกุล Phurip Meethavornkul นักศึกษา เรื่องเล่าการจัดการการสินค้าเกษตรผ่านประวัติของพระยาแรกนาขวัญ
The narrative of the Permanent Secretary of Thailand Ministry of Agriculture and Cooperatives in agr
บทความวิจัย 2017-09-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
กนกพร กระจ่างแสง KANOKPORN KRAJANGSAENG นักวิชาการอิสระ การดำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืด อำเภอไทรน้อย ตำบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : ภาค
Maintenance of ethnic identity and cultural of Mon krathum mund . Amphoe Sai Noi. District Sai Yai.
บทความวิจัย 2017-08-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
สุคนธา ฟูสุวรรณ SUKONTHA FOOSUWAN นักศึกษา ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของพนักงานธนาคารไทยและ ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจของธนาคาร
English Writing Errors in the Written Tasks of Thai Employees Working in a Thai Bank and the Impact
บทความวิจัย 2017-08-31   แนบไฟล์เรียบร้อย   ติดต่อกองบรรณาธิการ
นายภีม พรประเสริฐ Mr. Peema Pornprasert การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการประยุกต์ใช้คำศัพท์ที่สำคัญตามแนวคิดพาเรโต
THE STUDY OF COMMUNICATIVE ENGLISH ACHIEVMENT AND ATTITUDE BY BASIC VOCABULARIES OF PARETO’S CONCEPT
บทความวิจัย 2017-08-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นายภีม พรประเสริฐ Mr.Peema Pornprasert พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยของผู้บริโภคจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
PURCHASING BEHAVIORS TOWARD THAI PRODUCTS OF CONSUMERS FROM LAO PDR
บทความวิจัย 2017-08-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ธาดา จันตะคุณ Thada Jantakoon การยอมรับการใช้โมบายเซอร์วิสเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา
ACCEPTANCE AND USAGE OF A MOBILE SERVICE IN HIGHER EDUCATION
บทความวิชาการ 2017-08-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นายสุรเดช สุเมธาภิวัฒน์ Mr.Suradats Sumatapiwat ประสิทธิผลในการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคของสถานีบริการน้ำมันประเภท (ก) ในภาคตะวันออกเฉียงเหน
The effectiveness consumer promotion of gas stations type (A) in the Northeastern.
บทความวิจัย 2017-08-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ศิรินันท์ นุยภูเขียว Sirinan Nuypukiaw ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของน.ศ.ปี1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
FACTORS AFFECTING ENGLISH LANGUAGE ANXIETY OF 1ST YEAR STUDENTS IN AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY
บทความวิจัย 2017-08-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นายกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ Mr. Kamolbhibhat Chanasith แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
Guidelines for The Development of Tourism Culture Klong Dan Floating Market Ra-nod District, Songkhl
บทความวิจัย 2017-08-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นางสาวสุภาพร เจริญสุข Miss Supaphon Charoensuk ปัญหาและความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานขายทัวร์ในจังหวัดตรัง
Problems and Needs of English Usage for Tour Agent in Trang Province
บทความวิจัย 2017-07-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
เอกรัฐ อยู่สวัสดิ์ Eakkarat Yoosawat ผลกระทบด้านสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคไทยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
The Affects of Thai Consumer Rights Protection Marketing Communication for Life Insurance Behavioral
บทความวิจัย 2017-07-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สุพัตรา อภิชัยมงคล supattra apichaimongkol สหกรณ์ : สถาบันการเงินของสมาชิก
COOPERATIVE : FINANCIAL INSTITUTIONS OF MEMBER
บทความวิชาการ 2017-07-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นิศาชล รัตนมณี ์NISACHON RATTANAMANEE ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
FACTORS INFLUENCING ALCOHOL DRINKING OF THE ROYAL THAI NAVY OFFICIALS IN SATTAHIP CHONBURI PROVINCE
บทความวิจัย 2017-07-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ Nuttavut Wiset ทัศนคติและความพร้อมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการส่งออกจังหวัดนนทบุรีฯ
Attitude and Readiness of SME Entrepreneurs in Nonthaburi Province for Exporting towards ASEANMarket
บทความวิจัย 2017-07-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ธีรารัตน์ ปิ่นมี Teerarat Pinmee การศึกษาผลกระทบระหว่างคณะกรรมการที่มีต่ออัตราการเวียนการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านการเปิดเผยข้อมูล
THE EFFECTS OF BOARD OF DIRECTOR ON STOCK TURNOVER THROUGH VOLUNTARY DISCLOSURE OF THAI LISTED COMPA
บทความวิจัย 2017-07-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน likita chalermpolyothin องค์ประกอบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงแรมอำเภอหัวหิน
THE MORALE FOR JOB PERFORMANCE OF EMPLOYEES AT OPERATIONAL LEVEL IN HUA HIN HOTELS
บทความวิจัย 2017-07-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
วารุณี กันทากาศ Warunee Kuntakat การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมาย สำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
THE DEVELOPMENT OF INTERPRETATIVE MOBILE APPLICATION FOR NATURE TRAIL, WANG NAM KHIAO FORESTRY RESE
บทความวิจัย 2017-07-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ชิน จินตประยูร Shin Jindhaprayoon รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
Model of Technology Management in Health Tourism Industry for Elderly
บทความวิจัย 2017-06-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
กนกพร กระจ่างแสง KANOKPORN KRAJANGSAENG การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเลือกศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors analysis to decision Making of beauty surgery behavior of working women in Bangkok.
บทความวิจัย 2017-06-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุกัญยา แก้วขาว Sukanya Kaewkhao ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
FACTORS INFLUENCING HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF THE DEPARTMENT OF AGRICULTURAL EXTENSION, MINISTR
บทความวิจัย 2017-06-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ Kamolbhibhat Chanasith การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ของนักศึกษามหาวิทยา
Analysis of behavior and factors that the choice to purchase ready-to-eat frozen food of Students of
บทความวิจัย 2017-06-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน Natpipat Doktean การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงประเมินของวิทยานิพนธ์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
An Evaluation Research Synthesis of Thesis Relate to Research and Evaluation in Education Program
บทความวิจัย 2017-06-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ชนากานต์ อินทรสร Chanakarn Intrasorn การสร้างรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมสำหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
THE MODEL DEVELOPMENT OF APPROPRIATE ENERGY MANAGEMETN TECHNOLOGY IN THE ELECTRONICS INDUSTRY
บทความวิจัย 2017-06-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ราตรี บุญโท Ratree Boontho การสะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
REFLECTION BY JOURNAL WRITING TO ENHANCING THE LEARNING ABILITY IN MATHEMATICS.
บทความวิจัย 2017-06-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
เบญจรัตน์ ไชยมั่นคง ฺBenjarut Chaimankong โมเดลเชิงบูรณาการของกระบวนการผูกพันของลูกค้า
AN INTEGRATIVE MODEL OF CUSTOMER ENGAGEMENT PROCESS
บทความวิจัย 2017-06-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สาวิตรี รุ่งศิริ Sawitree Rungsiri การพัฒนาแบบประเมินการปฏิบัติการเป่าขลุ่ยไทยพื้นฐาน
The Development of Evaluation Form Basic Skill Thai Flute Performance
บทความวิจัย 2017-06-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นายสำราญ ผลดี Mr.SAMRAN PHONDEE พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อย
Historical development of the Muslim community in Bangkok Noi
บทความวิจัย 2017-06-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ผศ.สายสมร วงศ์สวัสดิ์ saisamorn wongsawas ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติของประเทศไทย
Factors Influencing National Income of Thailand
บทความวิจัย 2017-06-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ทรงศรี สรณสถาพร Songsri Soranastaporn กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยในยุคประเทศไทย 4.0
LANGUAGE LEARNING STRATEGIES OF THAI LEARNERS IN THAILAND 4.
บทความวิจัย 2017-06-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นิศาชล รัตนมณี ์Nisachon Rattanamanee การพัฒนาองค์การด้วยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
Organizational Development through Strategic Alliance
บทความวิชาการ 2017-06-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ศุภกฤต พริ้วไธสง MR. SUPAGRID PREWTHAISONG การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
A Survey of Satisfaction towards Students on Learning facilities in the Microprocessor Application C
บทความวิจัย 2017-06-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
กนกพร กระจ่างแสง KANOKPORN KRAJANGSAENG ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นของวัยรุ่นตอนกลาง
Causal factors affecting the use of violence against others of middle adolescents.
บทความวิจัย 2017-05-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ศาสนีย์ ศรศิลป์ SASANEE SORNSIL การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยเพื่อป้องกันภัยคุกคาม ด้านการก่อการร้ายสากล
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS (IGR) AMONG THAI’S SECURITY AGENCIES TO COUNTER-TERRORISM
บทความวิชาการ 2017-05-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สุณัฐวีย์ น้อยโสภา Sunuttavee Noisopha ความแตกต่างทางวัฒนธรรมโจทย์สำคัญในการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก
The difference of culture is the important factor for expanding into global market
บทความวิชาการ 2017-05-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายชินกฤต วงศ์รักษ์ Mr.Chinagrit Wongrak การวิเคราะห์ผลตอบแทนตามแบบจำลองประเมินราคาสินทรัพย์ทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร
An analysis of return on capital asset pricing model in the banking industry
บทความวิจัย 2017-05-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ผศ.สายสมร วงศ์สวัสดิ์ Saisamorn Wongsawas ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
Factors Affecting the Deposit Volumes in the Commercial Banking System in Thailand
บทความวิจัย 2017-05-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นาย ธนภัทร มีนา Thanapat Meena การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2555) มหาวิ
An Evaluation of the Bachelor of Education Program in Educational Technology and Communications Curr
บทความวิจัย 2017-05-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นางสาวชุติมา วัฒนชัยสิทธิ์ Miss. Chutima Wattanachaisit สมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์
Competencies and the Guidelines for Developing the Ink Product on Packaging Researcher and Develop
บทความวิจัย 2017-05-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
อนุพงษ์ อินฟ้าแสง Anupong Infahsaeng ศักยภาพการปรับตัวเข้าสู่ตลาดโลกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย
THE POTENTIAL FOR ADAPING TO THE GLOBAL MARKET OF THE THAI TEXTILE AND GARMENT INDUSTRIES
บทความวิจัย 2017-05-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ประครองขวัญ สังจะโป๊ะ Prakrongkwan Sungjapo เปิดประตูเศรษฐกิจ การค้าจังหวัดนครพนมสู่สปป.ลาว
Gateway for Economic Trade in Nakhon Phanom Province to Laos
บทความวิชาการ 2017-04-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ Saksri Suebsing การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
THE DEVELOPMENT CRITICAL THINKING OF STUDENTS GENERAL SCIENCE FACULTY OF EDUCATION ROI ET RAJABHAT UNIVERSITY
บทความวิจัย 2017-04-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
มยุรี เกื้อสกุล Mayuree Kuesakul การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ ระหว่างวิธีสอนแบบเอสทีเอดี(STAD) กับแบบเอ็มไอเอพี(
Comparison on Learning Achievement and Attitude through STAD and MIAP knowledge management in the fi
บทความวิจัย 2017-03-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ธนวรรณ แฉ่งขำโฉม Thanawan Changkomchome มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม แนวปฏิบัติที่แตกต่างกับมาตรฐานการรายงานทาง
THE DIFFERENT PRACTICE BETWEEN TFRS FOR SMEs TFRS FOR NPAEs AND CORPORATE TAXES
บทความวิชาการ 2017-02-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
กนกพร กระจ่างแสง kanokporn krajangsaeng อิทธิพลของแรงจูงใจในการทํางานและการสนับสนุนจากองค์กรที่ส?งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานผ่านความผูกพันต่
THE INFLUENCE OF THE MOTIVATION TO WORK AND ORGANIZATION SUPPORT THAT AFFECT THE QUALITY OF PERFOR
บทความวิจัย 2017-02-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายอุทิศ ดวงผาสุข Uthid Duangphasuk การบริหารงานด้วยการโค้ชชิ่งเพื่อการพัฒนาองค์การ
Executive with Coaching for Development Organization
บทความวิชาการ 2017-02-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
กรกฎ จำเนียร Korrakot Chamnian การออกแบบกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและการประเมินผลการจัดกิจกรรมอบรมผลิตสื่อ วีดีทัศน์สารคดีทางวัฒนธรรมแก่น
PARTICIPATORY DESIGN AND EVALUATION OF TRAINING ON DOCUMENTARY VIDEO PRODUCTION FOR STUDENTS IN SCHO
บทความวิจัย 2017-02-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุรชัย ธรรมทวีธิกุล Surachai Tumtavitikul วิธีวิทยาสำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพลวัตรกลุ่ม --กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Roy Adaptation Model
The Methodology for Conflict Resolution in Group Dynamics. --Case Study of one Applying Roy Adaptati
บทความวิจัย 2017-02-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ Chatchai Laoketkarn การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้การให้บริการการรับซื้ออ้อยของบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหก
The comparison between expectations and perceptions service for
บทความวิจัย 2017-02-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นางสาวลิขิตา เฉลิมพลโยธิน Ms.Likita Chalermpolyothin ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4
LEADERSHIP ORGANIZATION DEVELOPMENT BY PRINCIPLES OF FOUR BRAHMAVIHARA
บทความวิชาการ 2017-01-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล ้Nutkijphut Homvijitkul ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์จากการรับรู้ค่าและความคุ้นเคยที่ส่งผ่านความเชื่อมั่นและยึดติดกับผลิตภ
The Intention to Purchase Organic Products Through Perception and Familiarity Transmitting Trust and
บทความวิจัย 2017-01-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สุชารัช ริมกีรติกุล Sucharat Rimkeeratikul ความประหม่าในการสื่อสารของพระสงฆ์ในกรุงเทพฯ
COMMUNICATION APPREHENSION AMONG THAI MONKS IN BANGKOK
บทความวิจัย 2017-01-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ Mr.Kamolbhibhat Chanasith จริยธรรมในการตัดสินใจกับการพัฒนาองค์การ
Ethical Decision Making and Organizational Development
บทความวิชาการ 2017-01-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
กนกพร กระจ่างแสง kanokporn krajangsaeng บทบาทของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานในการพัฒนาองค์การ
The role of administrators and team building for the organization development.
บทความวิชาการ 2017-01-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นิติพล ภูตะโชติ Nitipon Putachote ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
The customer’s satisfaction towards Khon Kaen University Post Office
บทความวิจัย 2017-01-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายสำราญ ผลดี Mr.SAMRAN PHONDEE บางกอกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์: วิถีริมน้ำของชาวสยามจากมุมมองของชาวตะวันตก
Bangkok in the early Rattanakosin period: the Waterfront Route of Siamese lifestyle from the western
บทความวิชาการ 2017-01-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์ Chattharn Limoubpratum โมเดลห่วงโซ่อุปทานการร่วมมือกันในการกระจายสินค้าของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทย
A SUPPLY CHAIN MODEL FOR ENABLING COLLABORATIVE FREIGHT DISTRIBUTION IN THAILAND’S NEWSPAPER INDUSTR
บทความวิจัย 2016-12-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายธรรศ ศรีรัตนบัลล์ Mr. That Sriratanaban การสร้างความเป้นไทใหญ่แม่ฮ่องสอนผ่านความเชื่อโหราศาสตร์
CONSTRUCTING MAEHONGSON TAIYAINESS THROUGH ASTROLOGICAL BELIEFS
บทความวิจัย 2016-12-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
รศ.วรารัตน์ เขียวไพรี Asso.Prof.Vararat Khewpairee การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร
Risk Assessment Compatible with Sufficiency Economy Philosophy of Community Enterprise in Bangkok
บทความวิจัย 2016-12-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายประทีป รักธรรม Mr.Prateep Rukthom การบริหารงานประชาสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภาคกลางตอนล่าง เขตกรุงเทพมหานคร
Public relations administration of private higher education institutions located in lower central,
บทความวิจัย 2016-11-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
อรุโณทัย พยัคฆพงษ์ Aroonothai Payakkapong แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีในการแข่งขันทางการตลาด
Technology Acceptance Model (TAM) for Marketing Competitive
บทความวิชาการ 2016-11-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ saovanard leklersindhu ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
Knowledge Understanding and the Application the Philosophy of Sufficiency Economy of Economic Devel
บทความวิจัย 2016-11-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
กรกฎ ทองขะโชค korakod tongkachok การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Public Participation to Manage the River Source Forests on Thale Sap Songkhla Basin
บทความวิชาการ 2016-11-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นางสาวสุนิสา ทรงอยู่ MISS SUNISA THRONGYU ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคม ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
EFFECT OF THE VOLUNTEER SPIRIT DEVELOPMENT PPOGRAM BASED ON SERVICE LEARNING BY TEACHING PROFESSION
บทความวิจัย 2016-11-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ดร. ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา Dr. Nattakarn Suwantara ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องสำอางตราสินค้าไทยของผู้บริโภ
THE STUDY OF THE MARKETING MIX FACTORS THAT AFFECT THE SATISFACTION OF PURCHASING COSMETICS THAI BRA
บทความวิจัย 2016-10-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์ Phatteera Jiraudomsaroj ความสัมพันธ์ราคาตามบัญชี กำไรต่อหุ้น และเงินปันผล ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
RELATIONSHIP BOOK VALUE, EARNING AND DIVIDENDS OF LISTED COMPANIES ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND
บทความวิจัย 2016-10-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ณัฐพร ฉายประเสริฐ Natthaphorn Chaiprasert ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี
THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND THE JOB PERFORMANCE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL EMPLOYEE, PATHUMTHANI PROVINCE
บทความวิจัย 2016-10-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นางสาวพนิดา หนูทวี MISS PANIDA NOOTAWEE ความต้องการในการใช้งาน e-learning ในการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย
Wants of employing e-learning for learning and teaching of students and teachers at the university l
บทความวิจัย 2016-09-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ณัฐวุฒิ วิเศษ Nuttavut Wiset ความสัมพันธ์ของแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
THE RELATIONSHIPS OF LEARNING ORGANIZATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT
บทความวิชาการ 2016-09-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นางสาวโสรยา สุภาผล Miss Soraya Supaphol ความมุ่งมั่นในการพัฒนาสายอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
THE COMMITMENT TO DEVELOP A CAREER PATH OF ACADEMICS STAFFS AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
บทความวิชาการ 2016-09-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายวีระพงศ์ เชาวลิต Werapong Choavalit แนวทางการจัดตั้งกลุ่มการเมืองและที่มาของนายกรัฐมนตรี ที่ส่งผลต
The Guidelines of Political Group Formation and the Prime Minister Selection that effected to the st
บทความวิจัย 2016-08-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
รุ่งโรจน์ สงสระบุญ Rungroje Songsraboon ความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานนทบุรี
Satisfaction on the Service of Islamic Bank of Thailand, Nontaburi Branch
บทความวิจัย 2016-08-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายวีระพงศ์ เชาวลืต Werapong Chaivalit แนวทางการจัดตั้งกลุ่มการเมืองและที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ส่งผลต่อเสถียรภาพพรรคการเมือง: กรณีศีกษาร่างร
The Guidelines of Political Group Formation and the Prime Minister Selection that effected
บทความวิจัย 2016-08-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ Sudasawan Ngammongkolwong สภาพและความต้องการระบบสารสนเทศสำหรับการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
Current situation and demands of information system for giving advice to undergraduate students of p
บทความวิจัย 2016-08-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ศศิธร ปั้นก้อง Sasithorn Pankong ความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Satisfaction Of Nakhon Pathom Rajabhat University’s Staffs Toward Project Provident Fund
บทความวิจัย 2016-08-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นุชนารถ วงศ์ปู่เจริญ Nuchanat Wongpucharoen ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัด
THE STATE ON ACADEMIC LEADERSHIP OF CHILD DEVELOPMENT CENTER UNDER BANKAENG SUB DISTRICT ADMINISTRAT
บทความวิจัย 2016-08-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
บุญชัย เฟื่องวรธรรม Boonchai Fuangworatham กลยุทธ์การบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ SME ร้านอาหารจีนในกรุงเทพฯ ย่านการค้าสีลม
Strategies for management of migrant entrepreneurs,SME Chinese restaurant in Bangkok silom
บทความวิจัย 2016-08-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ฐิติกา เสนาจิตต์ Thitika Senachit การดำเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น ภาษาอังกฤษ (Mini English Pro
An Implementation of the Teaching English Program (Mini English Program : MEP) : A Case Study of Pri
บทความวิจัย 2016-07-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นายพิสิษฐ์ พงศาปรมัตถ์ Mr.Bhisit Pongsaporamut การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิผล
Effectiveness of Knowledge Management
บทความวิชาการ 2016-07-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์ Churairat Srisattarat ปัจจัยเชิงสาเหตุของนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสำเร็่จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรม
A CAUSAL FACTOR OF ACCOUNTANT AFFECTING THE SUCCESS ACCOUNTANT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF CE
บทความวิจัย 2016-07-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
มกรพ์พล พันสวัสดิวง Makornpon Panswatdiwong การพัฒนาการปฏิบัติงานและทักษะการบริหารตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจอุตสาหกรรม
The Development, Implementation and Management Skills by The Performance Management Process of The F
บทความวิจัย 2016-07-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
พัฒน์วิทย์ แสงมุกดา Pattawit Saengmookda การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมผ่านสื่อวิทยุจราจรเพื่อสังคม กรณีศึกษา:กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ในกทม.
PARTICIPATION IN CRIME PREVENTION THROUGH SOCIAL MEDIA TO RADIO TRAFFIC CASE STUDY:TAXI DRIVER Bkk
บทความวิจัย 2016-07-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุพิน ฉายศิริไพบูลย์ Supin Chaisiripaibool การบริหารสินเชื่อโครงการพัฒนาการประมง
Credit Management of Fishery Development Project
บทความวิชาการ 2016-06-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ประกายทิพย์ พิชัย Prakaithip Pichai ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความรู้สึกอ่อนไหวต่อการแพร่ระบาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND SUSCEPTIBILITY TO EMOTIONAL CONTAGION OF UNDERGRADUATE STE
บทความวิจัย 2016-06-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
พัฒน์วิทย์ แสงมุกดา pattawit saengmookda การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมผ่านสื่อวิทยุจราจรเพื่อสังคม กรณีศึกษา : กลุ่มผู้ขับแท็กซีใน กทม.
PARTICIPTION IN CRIME PREVENTION THROUGH SOCIAL MEDIA TO RADIO TRAFFIC CASE STUDY:TAXIDRIVERS IN BKK
บทความวิจัย 2016-06-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์
Human resource management and demographic changes
บทความวิชาการ 2016-05-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุพัตรา อภิชัยมงคล supattra apichaimongkol การประมาณกำไรสุทธิสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
ESTIMATE NET PROFIT FOR CALCULATE THE CORPORATE INCOME TAX ON HALF YEAR
บทความวิชาการ 2016-05-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม Thanoot Iam-aram การสำรวจพื้นฐานทรัพยากรภายในองค์การ: การประเมินคุณค่าของธุรกิจของผู้ประกอบการ
The Resource-Based View within Organization: Evaluating Value Firm of Micro and Small Enterprises
บทความวิชาการ 2016-05-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ธชา รุญเจริญ Thacha Runcharoen ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
EFFECTS OF RECREATION PROGRAM TOWARD QUALITY OF LIFE AND PHYSICAL FITNESS OF ELDERLY, NORTH EAST TH
บทความวิจัย 2016-05-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร Yannavut Supichayanggoon การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลของศุนย์บริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
THE DEVELOPMENT OF CASUAL RELATIONSHIP MODEL EFFECTIVENESS OF ACADEMIC SERVICE CENTER
บทความวิจัย 2016-04-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุนิสา รักษาศักดิ์ sunisa raksasak แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ
The Relationship between Work Performance Motivation and Organizational Commitment of Suvarnabhumi
บทความวิชาการ 2016-02-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุรชัย ธรรมทวีธิกุล Surachai Tumtavitikul แนววิธีการพยากรณ์พฤติกรรมของมนุษย์ใน “พลวัตรกลุ่ม” (Group Dynamics) ของ Kurt Lewin แห่ง M
The effort toward anticipating the behavior of a man for “Group Dynamics” of Kurt Lewin at M.I.T
บทความวิชาการ 2016-02-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
อารี ผสานสินธุวงส์ AREE PHASANSINTHUWONG ความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Readiness for Career of Students in Faculty of Humanities and Social Science Bansomdejchaopraya Raja
บทความวิจัย 2016-02-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นางสาวเกศินี ครุณาสวัสดิ์ Miss Kasinee Karunasawat การแก้ปัญหาแบบทีโอทีอาร์ : การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
THE OTHER 3 RS PROBLEM SOLVING MODEL (TOTRs) : LEARNING MANAGEMENT WITH PROBLEM SOLVING MODEL FOR TH
บทความวิชาการ 2016-01-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล SANIT SIRIVISITKUL ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
Causal Factors Influencing Research Management Effective in Thai Private Higher Education Institutio
บทความวิจัย 2016-01-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สำราญ ผลดี Samran Phondee ประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน : ศึกษาพื้นที่บางกอก
HISTORY OF MUSLIM COMMUNITIES OF BANGKOK NOI AND BANGKOK YAI AREAS ON THE WEST BANK OF CHAO PHRAYA R
บทความวิจัย 2016-01-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายสำราญ ผลดี Samran Phondee จุฬาราชมนตรี : บทบาทและความสำคัญของผู้นำมุสลิมในประวัติศาสตร์สยาม
HISTORICAL
บทความวิชาการ 2016-01-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นางธนวรรณ แฉ่งขำโฉม Mrs. Thanawan Shangkomshome ผลกระทบของการใช้ นโยบายการเงิน และนโยบายการคลังของรัฐบาลในการสนับสนุนแก่อุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
THE IMPACTS OF MONETARY AND FISCAL POLICY OF THE GOVERNMENT TO SUPPORT THE REALESTATE DEVELOPMENT IN
บทความวิชาการ 2016-01-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ Chatchai Laoketkarn การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
THE COMPARISON BETWEEN SATISFACTION AND EXPECTATION OF GRADUATES USERS CASE STUDY OF LOGISTICS
บทความวิจัย 2015-12-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นิภาพร ทรัพย์ศรีศุภชัย Niphaporn Supsrisupachai ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้องค์กร ของการประปาส่วนภูมิภาค
KNOWLDGE MANAGEMENT SYSTEM FOR PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY
บทความวิชาการ 2015-12-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
อัญชิษฐา โพธิประสิทธิ์ Aunchittha Potiprasit ระบบแจ้งปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการประปาส่วนภูมิภาค
HELPDESK SYSTEM FOR PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY
บทความวิชาการ 2015-12-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
รุ่งโรจน์ สงสระบุญ RUNGROJE SONGSRABOON ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
FACTORS INFLUENCING PERFORMANCE OF PRIVATE HOSPITALS IN THAILAND
2015-11-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายกันตภณ พริ้วไธสง Mr. Kataphon Prewthaisong การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ผ่านบทเรียนอิเ
Comparison of Learning Achievement of Undergraduate Mechatronics Engineering Students by Learning On
2015-11-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ณัฏฐณิชา พรรณรัตน์ NATTHANICHA PHANNARAT การสร้างความหมายเกี่ยวกับ“แม่ย่านางเรือ”ของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา
THE MEANING OF THE BOAT NYMPH OF LOCAL FISHERMEN,SONGKHLA PROVINCE.
2015-10-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุรศักดิ์ ปาเฮ Surasak Paje การพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเหนือตอนบน
Development of a Ubiquitous Instructional System for the Upper Secondary Students in Upper Northern
2015-10-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ sirinan tipcharoen ธรรมาภิบาลในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
Good Governance in the Offices of RajabhatRajanagarindra University
2015-10-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
เอนกชัย เรืองรัตนากร Anekchai Rueangrattanakorn ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแอฟริกา: กรณีศึกษาการค้าอาวุธและน้ำมันระหว่างจีนกับซูดาน
China-Africa Relations: The Case of China’s Arms-for-Oil and Sudan’s Oil-for-Arms
2015-09-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุวรรณ หวังเจริญเดช Suwan Wangcharoendate การเรียนรู้อย่างมืออาชีพในการสอบบัญชีกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุและผล:การตรวจสอบเชิงประจักษ์ผู้สอบบัญชี
AUDIT PROFESSIONAL LEARNING AND THE ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES: AN EMPIRICAL STUDY OF TAX AUDITORS
2015-06-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล manyad Limoransuksakul ปัญหาของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
Problems Accontants in Bangkok Encountered
2015-05-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุปราณี ปัญญา Supranee Punya การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
The Development of Social Capital to Build up a Strong Community
2015-05-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
วิทูลย์ แก้วสุวรรณ Vitoon Kaewsuwan ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
The philosophy of community economic development strategy Sufficiency in the lower central provinces
2015-05-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
พัชรา ปราชญ์เวทย์ Patchara Pratwet ความหลากหลายทางภาษาของชนเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ
Language Diversity of Tribes in Sisaket Province
2015-05-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สายสมร วงศ์สวัสดิ์ saisamorn wongsawas ผลกระทบของปริมาณเงินที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
The Effect of Money Supply on Economic Growth Rate of Thailand
2015-05-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ศศวรรณธร วงษ์ประดิษฐ์ SASAWANTHORN WONGPRADID การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของเดวีส์
TYPING SKILLS DEVELOPMENT 6TH GRADE STUDENTS WITH TEACHING MODEL BASED ON THE CONCEPT OF DAVIES.
2015-05-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นิธินพ ทองวาสนาส่ง Nitinop Tongwassanasong กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
BUYING DECISION PROCESS OF NON-ALCOHOLIC BEVERAGES IN MODERN TRADE STORE OF CONSUMERS IN NONTHABURI
2015-05-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ Pornhathai Tanjitanont การบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม
THE PARTICIPATORY-INTERGRATED CURRICULUM MANAGEMENT FOR CREATING THE ENVIRONMENT: A CASE STUDY OF RA
2015-05-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร Dr. Ratthanan Pongwiritthon ความรู้และการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจขนาดกลาง
KNOWLEDGE AND AWARENESS OF THE PERSON IN CHARGE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF SMALL AND MED
2015-05-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร Dr. Ratthanan Pongwiritthon พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาสักการะวัดที่สำคัญ ในจังหวัดเชียงใหม่
Thai Tourists’ Behaviors and Needs Visiting Well Known Temples in Chiang Mai
2015-05-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ธีรพงศ์ จุลสายพันธ์ Theerapong Junsaipan การพัฒนารูปแบบการประเมินอภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนป
AN EVALUATIVE MODEL DEVELOPMENT OF THE METACOGNITION IN SCIENCES LEARNING FOR UPPER SECONDARY STUDEN
2015-01-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
กรรณิการ์ ตันติวณิชพันธุ์ Kannikar Tuntivanitchapun ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อพฤติกรรมการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไทย
EFFECTS OF ECONOMIC SITUATION ON THE BEHAVIOR OF COMMERCIAL BANK’S CAPITAL FUND OF THAILAND
2015-01-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
จินดา ธำรงอาจริยกุล Jinda Thomrongajariyakul บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการผลักดันวาระนโยบายด้านปัญหาแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาเทศบาลนครสม
THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT FOR AGENDA SETTING IN FOREIGN WORKER’S PROBLEM: A CASE STUSY OF SAMUTSA
2015-01-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ฌิฌาสินีย์ เมืองวงษ์ Chichasinee Mueangwong บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม
THE ROLE OF PUBLIC SECTOR IN COSMETIC SURGERY INDUSTRY’S DEVELOPMENT
2015-01-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สำราญ ผลดี Samran Phondee การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยธนบุรี
THE PRATICIPATION OF STUDENTS IN ACTIVITIES TO MAINTAINING ART AND CULTURE IN THONBURI UNIVERSITY
2015-01-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ Tassaneenart Limsuthiwanpum ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนของผู้บริหารกับการจัดการกำไร:กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค
The relationship between compensation and earnings management: energy and utility sector case
2015-01-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
 
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย    |   เรียกดูข้อมูลทั้งหมด(สำหรับผู้ดูแลระบบ)