รายชื่อการส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย

ค้าหาบทความวิชาการและบทความวิจัย โดย :
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย
เรียกดูข้อมูลทั้งหมด(สำหรับผู้ดูแลระบบ)
ออกจากระบบ
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งบทความ
(ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งบทความ
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งบทความ ไฟล์ที่แนบ สถานะ
นางสาวสุภาพร เจริญสุข Miss Supaphon Charoensuk ปัญหาและความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานขายทัวร์ในจังหวัดตรัง
Problems and Needs of English Usage for Tour Agent in Trang Province
บทความวิจัย 2017-07-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
เอกรัฐ อยู่สวัสดิ์ Eakkarat Yoosawat ผลกระทบด้านสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคไทยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
The Affects of Thai Consumer Rights Protection Marketing Communication for Life Insurance Behavioral
บทความวิจัย 2017-07-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
สุพัตรา อภิชัยมงคล supattra apichaimongkol สหกรณ์ : สถาบันการเงินของสมาชิก
COOPERATIVE : FINANCIAL INSTITUTIONS OF MEMBER
บทความวิชาการ 2017-07-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นิศาชล รัตนมณี ์NISACHON RATTANAMANEE ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
FACTORS INFLUENCING ALCOHOL DRINKING OF THE ROYAL THAI NAVY OFFICIALS IN SATTAHIP CHONBURI PROVINCE
บทความวิจัย 2017-07-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
รสิตา สังข์บุญนาค Rasita Sangboonnak การวิเคราะห์การกำกับดูแลกิจการ คุณภาพกำไร และผลตอบแทนของหุ้นของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห
An Analysis of Corporate Governance, Earnings Quality and Stock Returns of Listed Companies on the S
บทความวิจัย 2017-07-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ Nuttavut Wiset ทัศนคติและความพร้อมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการส่งออกจังหวัดนนทบุรีฯ
Attitude and Readiness of SME Entrepreneurs in Nonthaburi Province for Exporting towards ASEANMarket
บทความวิจัย 2017-07-17   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ธีรารัตน์ ปิ่นมี Teerarat Pinmee การศึกษาผลกระทบระหว่างคณะกรรมการที่มีต่ออัตราการเวียนการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านการเปิดเผยข้อมูล
THE EFFECTS OF BOARD OF DIRECTOR ON STOCK TURNOVER THROUGH VOLUNTARY DISCLOSURE OF THAI LISTED COMPA
บทความวิจัย 2017-07-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ได้รับเอกสารแล้ว
ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน likita chalermpolyothin องค์ประกอบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงแรมอำเภอหัวหิน
THE MORALE FOR JOB PERFORMANCE OF EMPLOYEES AT OPERATIONAL LEVEL IN HUA HIN HOTELS
บทความวิจัย 2017-07-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
วารุณี กันทากาศ Warunee Kuntakat การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมาย สำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
THE DEVELOPMENT OF INTERPRETATIVE MOBILE APPLICATION FOR NATURE TRAIL, WANG NAM KHIAO FORESTRY RESE
บทความวิจัย 2017-07-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ชิน จินตประยูร Shin Jindhaprayoon รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
Model of Technology Management in Health Tourism Industry for Elderly
บทความวิจัย 2017-06-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
กนกพร กระจ่างแสง KANOKPORN KRAJANGSAENG การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเลือกศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors analysis to decision Making of beauty surgery behavior of working women in Bangkok.
บทความวิจัย 2017-06-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุกัญยา แก้วขาว Sukanya Kaewkhao ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
FACTORS INFLUENCING HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF THE DEPARTMENT OF AGRICULTURAL EXTENSION, MINISTR
บทความวิจัย 2017-06-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ Kamolbhibhat Chanasith การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ของนักศึกษามหาวิทยา
Analysis of behavior and factors that the choice to purchase ready-to-eat frozen food of Students of
บทความวิจัย 2017-06-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน Natpipat Doktean การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงประเมินของวิทยานิพนธ์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
An Evaluation Research Synthesis of Thesis Relate to Research and Evaluation in Education Program
บทความวิจัย 2017-06-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ชนากานต์ อินทรสร Chanakarn Intrasorn การสร้างรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมสำหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
THE MODEL DEVELOPMENT OF APPROPRIATE ENERGY MANAGEMETN TECHNOLOGY IN THE ELECTRONICS INDUSTRY
บทความวิจัย 2017-06-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ราตรี บุญโท Ratree Boontho การสะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
REFLECTION BY JOURNAL WRITING TO ENHANCING THE LEARNING ABILITY IN MATHEMATICS.
บทความวิจัย 2017-06-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
เบญจรัตน์ ไชยมั่นคง ฺBenjarut Chaimankong โมเดลเชิงบูรณาการของกระบวนการผูกพันของลูกค้า
AN INTEGRATIVE MODEL OF CUSTOMER ENGAGEMENT PROCESS
บทความวิจัย 2017-06-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
อรนุชา อภิบุญญาวรกุล Onnucha Apibunyaworakul การวิเคราะห์แนวโน้มรายได้จากการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปีงบประมาณ 25
Analysis of revenue trends from academic services. Faculty of Engineering Mahidol University During
บทความวิจัย 2017-06-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
สาวิตรี รุ่งศิริ Sawitree Rungsiri การพัฒนาแบบประเมินการปฏิบัติการเป่าขลุ่ยไทยพื้นฐาน
The Development of Evaluation Form Basic Skill Thai Flute Performance
บทความวิจัย 2017-06-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นายสำราญ ผลดี Mr.SAMRAN PHONDEE พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อย
Historical development of the Muslim community in Bangkok Noi
บทความวิจัย 2017-06-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
วันวิสา ชนะวงศ์ Wanwisa Chanawong การประเมินโครงการ English for Integrated Studies (EIS) โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
AN EVALUATION OF THE ENGLISH FOR INTEGRATED STUDIES PROGRAM, NONTHABURIPITTAYAKOM SCHOOL.
บทความวิจัย 2017-06-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
ผศ.สายสมร วงศ์สวัสดิ์ saisamorn wongsawas ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติของประเทศไทย
Factors Influencing National Income of Thailand
บทความวิจัย 2017-06-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ทรงศรี สรณสถาพร Songsri Soranastaporn กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยในยุคประเทศไทย 4.0
LANGUAGE LEARNING STRATEGIES OF THAI LEARNERS IN THAILAND 4.
บทความวิจัย 2017-06-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นิศาชล รัตนมณี ์Nisachon Rattanamanee การพัฒนาองค์การด้วยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
Organizational Development through Strategic Alliance
บทความวิชาการ 2017-06-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
ศุภกฤต พริ้วไธสง MR. SUPAGRID PREWTHAISONG การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
A Survey of Satisfaction towards Students on Learning facilities in the Microprocessor Application C
บทความวิจัย 2017-06-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
กนกพร กระจ่างแสง KANOKPORN KRAJANGSAENG ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นของวัยรุ่นตอนกลาง
Causal factors affecting the use of violence against others of middle adolescents.
บทความวิจัย 2017-05-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ศาสนีย์ ศรศิลป์ SASANEE SORNSIL การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยเพื่อป้องกันภัยคุกคาม ด้านการก่อการร้ายสากล
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS (IGR) AMONG THAI’S SECURITY AGENCIES TO COUNTER-TERRORISM
บทความวิชาการ 2017-05-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุณัฐวีย์ น้อยโสภา Sunuttavee Noisopha ความแตกต่างทางวัฒนธรรมโจทย์สำคัญในการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก
The difference of culture is the important factor for expanding into global market
บทความวิชาการ 2017-05-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
นายชินกฤต วงศ์รักษ์ Mr.Chinagrit Wongrak การวิเคราะห์ผลตอบแทนตามแบบจำลองประเมินราคาสินทรัพย์ทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร
An analysis of return on capital asset pricing model in the banking industry
บทความวิจัย 2017-05-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ผศ.สายสมร วงศ์สวัสดิ์ Saisamorn Wongsawas ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
Factors Affecting the Deposit Volumes in the Commercial Banking System in Thailand
บทความวิจัย 2017-05-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นาย ธนภัทร มีนา Thanapat Meena การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2555) มหาวิ
An Evaluation of the Bachelor of Education Program in Educational Technology and Communications Curr
บทความวิจัย 2017-05-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นางสาวชุติมา วัฒนชัยสิทธิ์ Miss. Chutima Wattanachaisit สมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์
Competencies and the Guidelines for Developing the Ink Product on Packaging Researcher and Develop
บทความวิจัย 2017-05-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
อนุพงษ์ อินฟ้าแสง Anupong Infahsaeng ศักยภาพการปรับตัวเข้าสู่ตลาดโลกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย
THE POTENTIAL FOR ADAPING TO THE GLOBAL MARKET OF THE THAI TEXTILE AND GARMENT INDUSTRIES
บทความวิจัย 2017-05-02   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ประครองขวัญ สังจะโป๊ะ Prakrongkwan Sungjapo เปิดประตูเศรษฐกิจ การค้าจังหวัดนครพนมสู่สปป.ลาว
Gateway for Economic Trade in Nakhon Phanom Province to Laos
บทความวิชาการ 2017-04-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ Saksri Suebsing การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
THE DEVELOPMENT CRITICAL THINKING OF STUDENTS GENERAL SCIENCE FACULTY OF EDUCATION ROI ET RAJABHAT UNIVERSITY
บทความวิจัย 2017-04-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
มยุรี เกื้อสกุล Mayuree Kuesakul การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ ระหว่างวิธีสอนแบบเอสทีเอดี(STAD) กับแบบเอ็มไอเอพี(
Comparison on Learning Achievement and Attitude through STAD and MIAP knowledge management in the fi
บทความวิจัย 2017-03-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ธนวรรณ แฉ่งขำโฉม Thanawan Changkomchome มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม แนวปฏิบัติที่แตกต่างกับมาตรฐานการรายงานทาง
THE DIFFERENT PRACTICE BETWEEN TFRS FOR SMEs TFRS FOR NPAEs AND CORPORATE TAXES
บทความวิชาการ 2017-02-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
กนกพร กระจ่างแสง kanokporn krajangsaeng อิทธิพลของแรงจูงใจในการทํางานและการสนับสนุนจากองค์กรที่ส?งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานผ่านความผูกพันต่
THE INFLUENCE OF THE MOTIVATION TO WORK AND ORGANIZATION SUPPORT THAT AFFECT THE QUALITY OF PERFOR
บทความวิจัย 2017-02-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายอุทิศ ดวงผาสุข Uthid Duangphasuk การบริหารงานด้วยการโค้ชชิ่งเพื่อการพัฒนาองค์การ
Executive with Coaching for Development Organization
บทความวิชาการ 2017-02-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
กรกฎ จำเนียร Korrakot Chamnian การออกแบบกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและการประเมินผลการจัดกิจกรรมอบรมผลิตสื่อ วีดีทัศน์สารคดีทางวัฒนธรรมแก่น
PARTICIPATORY DESIGN AND EVALUATION OF TRAINING ON DOCUMENTARY VIDEO PRODUCTION FOR STUDENTS IN SCHO
บทความวิจัย 2017-02-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุรชัย ธรรมทวีธิกุล Surachai Tumtavitikul วิธีวิทยาสำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพลวัตรกลุ่ม --กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Roy Adaptation Model
The Methodology for Conflict Resolution in Group Dynamics. --Case Study of one Applying Roy Adaptati
บทความวิจัย 2017-02-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ Chatchai Laoketkarn การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้การให้บริการการรับซื้ออ้อยของบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหก
The comparison between expectations and perceptions service for
บทความวิจัย 2017-02-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นางสาวลิขิตา เฉลิมพลโยธิน Ms.Likita Chalermpolyothin ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4
LEADERSHIP ORGANIZATION DEVELOPMENT BY PRINCIPLES OF FOUR BRAHMAVIHARA
บทความวิชาการ 2017-01-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล ้Nutkijphut Homvijitkul ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์จากการรับรู้ค่าและความคุ้นเคยที่ส่งผ่านความเชื่อมั่นและยึดติดกับผลิตภ
The Intention to Purchase Organic Products Through Perception and Familiarity Transmitting Trust and
บทความวิจัย 2017-01-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สุชารัช ริมกีรติกุล Sucharat Rimkeeratikul ความประหม่าในการสื่อสารของพระสงฆ์ในกรุงเทพฯ
COMMUNICATION APPREHENSION AMONG THAI MONKS IN BANGKOK
บทความวิจัย 2017-01-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ Mr.Kamolbhibhat Chanasith จริยธรรมในการตัดสินใจกับการพัฒนาองค์การ
Ethical Decision Making and Organizational Development
บทความวิชาการ 2017-01-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
กนกพร กระจ่างแสง kanokporn krajangsaeng บทบาทของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานในการพัฒนาองค์การ
The role of administrators and team building for the organization development.
บทความวิชาการ 2017-01-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นิติพล ภูตะโชติ Nitipon Putachote ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
The customer’s satisfaction towards Khon Kaen University Post Office
บทความวิจัย 2017-01-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายสำราญ ผลดี Mr.SAMRAN PHONDEE บางกอกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์: วิถีริมน้ำของชาวสยามจากมุมมองของชาวตะวันตก
Bangkok in the early Rattanakosin period: the Waterfront Route of Siamese lifestyle from the western
บทความวิชาการ 2017-01-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์ Chattharn Limoubpratum โมเดลห่วงโซ่อุปทานการร่วมมือกันในการกระจายสินค้าของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทย
A SUPPLY CHAIN MODEL FOR ENABLING COLLABORATIVE FREIGHT DISTRIBUTION IN THAILAND’S NEWSPAPER INDUSTR
บทความวิจัย 2016-12-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายธรรศ ศรีรัตนบัลล์ Mr. That Sriratanaban การสร้างความเป้นไทใหญ่แม่ฮ่องสอนผ่านความเชื่อโหราศาสตร์
CONSTRUCTING MAEHONGSON TAIYAINESS THROUGH ASTROLOGICAL BELIEFS
บทความวิจัย 2016-12-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
รศ.วรารัตน์ เขียวไพรี Asso.Prof.Vararat Khewpairee การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร
Risk Assessment Compatible with Sufficiency Economy Philosophy of Community Enterprise in Bangkok
บทความวิจัย 2016-12-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายประทีป รักธรรม Mr.Prateep Rukthom การบริหารงานประชาสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภาคกลางตอนล่าง เขตกรุงเทพมหานคร
Public relations administration of private higher education institutions located in lower central,
บทความวิจัย 2016-11-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   รอการแก้ไขจากผู้เขียน
อรุโณทัย พยัคฆพงษ์ Aroonothai Payakkapong แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีในการแข่งขันทางการตลาด
Technology Acceptance Model (TAM) for Marketing Competitive
บทความวิชาการ 2016-11-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ saovanard leklersindhu ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
Knowledge Understanding and the Application the Philosophy of Sufficiency Economy of Economic Devel
บทความวิจัย 2016-11-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นางสาวสุนิสา ทรงอยู่ MISS SUNISA THRONGYU ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคม ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
EFFECT OF THE VOLUNTEER SPIRIT DEVELOPMENT PPOGRAM BASED ON SERVICE LEARNING BY TEACHING PROFESSION
บทความวิจัย 2016-11-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
กรกฎ ทองขะโชค korakod tongkachok การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Public Participation to Manage the River Source Forests on Thale Sap Songkhla Basin
บทความวิชาการ 2016-11-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
ดร. ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา Dr. Nattakarn Suwantara ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องสำอางตราสินค้าไทยของผู้บริโภ
THE STUDY OF THE MARKETING MIX FACTORS THAT AFFECT THE SATISFACTION OF PURCHASING COSMETICS THAI BRA
บทความวิจัย 2016-10-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์ Phatteera Jiraudomsaroj ความสัมพันธ์ราคาตามบัญชี กำไรต่อหุ้น และเงินปันผล ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
RELATIONSHIP BOOK VALUE, EARNING AND DIVIDENDS OF LISTED COMPANIES ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND
บทความวิจัย 2016-10-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ณัฐพร ฉายประเสริฐ Natthaphorn Chaiprasert ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี
THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND THE JOB PERFORMANCE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL EMPLOYEE, PATHUMTHANI PROVINCE
บทความวิจัย 2016-10-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นางสาวพนิดา หนูทวี MISS PANIDA NOOTAWEE ความต้องการในการใช้งาน e-learning ในการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย
Wants of employing e-learning for learning and teaching of students and teachers at the university l
บทความวิจัย 2016-09-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ณัฐวุฒิ วิเศษ Nuttavut Wiset ความสัมพันธ์ของแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
THE RELATIONSHIPS OF LEARNING ORGANIZATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT
บทความวิชาการ 2016-09-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นางสาวโสรยา สุภาผล Miss Soraya Supaphol ความมุ่งมั่นในการพัฒนาสายอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
THE COMMITMENT TO DEVELOP A CAREER PATH OF ACADEMICS STAFFS AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
บทความวิชาการ 2016-09-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายวีระพงศ์ เชาวลิต Werapong Choavalit แนวทางการจัดตั้งกลุ่มการเมืองและที่มาของนายกรัฐมนตรี ที่ส่งผลต
The Guidelines of Political Group Formation and the Prime Minister Selection that effected to the st
บทความวิจัย 2016-08-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
รุ่งโรจน์ สงสระบุญ Rungroje Songsraboon ความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานนทบุรี
Satisfaction on the Service of Islamic Bank of Thailand, Nontaburi Branch
บทความวิจัย 2016-08-29   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายวีระพงศ์ เชาวลืต Werapong Chaivalit แนวทางการจัดตั้งกลุ่มการเมืองและที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ส่งผลต่อเสถียรภาพพรรคการเมือง: กรณีศีกษาร่างร
The Guidelines of Political Group Formation and the Prime Minister Selection that effected
บทความวิจัย 2016-08-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ Sudasawan Ngammongkolwong สภาพและความต้องการระบบสารสนเทศสำหรับการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
Current situation and demands of information system for giving advice to undergraduate students of p
บทความวิจัย 2016-08-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ศศิธร ปั้นก้อง Sasithorn Pankong ความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Satisfaction Of Nakhon Pathom Rajabhat University’s Staffs Toward Project Provident Fund
บทความวิจัย 2016-08-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นุชนารถ วงศ์ปู่เจริญ Nuchanat Wongpucharoen ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัด
THE STATE ON ACADEMIC LEADERSHIP OF CHILD DEVELOPMENT CENTER UNDER BANKAENG SUB DISTRICT ADMINISTRAT
บทความวิจัย 2016-08-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
บุญชัย เฟื่องวรธรรม Boonchai Fuangworatham กลยุทธ์การบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ SME ร้านอาหารจีนในกรุงเทพฯ ย่านการค้าสีลม
Strategies for management of migrant entrepreneurs,SME Chinese restaurant in Bangkok silom
บทความวิจัย 2016-08-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ฐิติกา เสนาจิตต์ Thitika Senachit การดำเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น ภาษาอังกฤษ (Mini English Pro
An Implementation of the Teaching English Program (Mini English Program : MEP) : A Case Study of Pri
บทความวิจัย 2016-07-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นายพิสิษฐ์ พงศาปรมัตถ์ Mr.Bhisit Pongsaporamut การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิผล
Effectiveness of Knowledge Management
บทความวิชาการ 2016-07-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
มกรพ์พล พันสวัสดิวง Makornpon Panswatdiwong การพัฒนาการปฏิบัติงานและทักษะการบริหารตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจอุตสาหกรรม
The Development, Implementation and Management Skills by The Performance Management Process of The F
บทความวิจัย 2016-07-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์ Churairat Srisattarat ปัจจัยเชิงสาเหตุของนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสำเร็่จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรม
A CAUSAL FACTOR OF ACCOUNTANT AFFECTING THE SUCCESS ACCOUNTANT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF CE
บทความวิจัย 2016-07-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
พัฒน์วิทย์ แสงมุกดา Pattawit Saengmookda การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมผ่านสื่อวิทยุจราจรเพื่อสังคม กรณีศึกษา:กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ในกทม.
PARTICIPATION IN CRIME PREVENTION THROUGH SOCIAL MEDIA TO RADIO TRAFFIC CASE STUDY:TAXI DRIVER Bkk
บทความวิจัย 2016-07-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุพิน ฉายศิริไพบูลย์ Supin Chaisiripaibool การบริหารสินเชื่อโครงการพัฒนาการประมง
Credit Management of Fishery Development Project
บทความวิชาการ 2016-06-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ประกายทิพย์ พิชัย Prakaithip Pichai ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความรู้สึกอ่อนไหวต่อการแพร่ระบาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND SUSCEPTIBILITY TO EMOTIONAL CONTAGION OF UNDERGRADUATE STE
บทความวิจัย 2016-06-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
พัฒน์วิทย์ แสงมุกดา pattawit saengmookda การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมผ่านสื่อวิทยุจราจรเพื่อสังคม กรณีศึกษา : กลุ่มผู้ขับแท็กซีใน กทม.
PARTICIPTION IN CRIME PREVENTION THROUGH SOCIAL MEDIA TO RADIO TRAFFIC CASE STUDY:TAXIDRIVERS IN BKK
บทความวิจัย 2016-06-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์
Human resource management and demographic changes
บทความวิชาการ 2016-05-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุพัตรา อภิชัยมงคล supattra apichaimongkol การประมาณกำไรสุทธิสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
ESTIMATE NET PROFIT FOR CALCULATE THE CORPORATE INCOME TAX ON HALF YEAR
บทความวิชาการ 2016-05-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม Thanoot Iam-aram การสำรวจพื้นฐานทรัพยากรภายในองค์การ: การประเมินคุณค่าของธุรกิจของผู้ประกอบการ
The Resource-Based View within Organization: Evaluating Value Firm of Micro and Small Enterprises
บทความวิชาการ 2016-05-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ธชา รุญเจริญ Thacha Runcharoen ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
EFFECTS OF RECREATION PROGRAM TOWARD QUALITY OF LIFE AND PHYSICAL FITNESS OF ELDERLY, NORTH EAST TH
บทความวิจัย 2016-05-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร Yannavut Supichayanggoon การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลของศุนย์บริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
THE DEVELOPMENT OF CASUAL RELATIONSHIP MODEL EFFECTIVENESS OF ACADEMIC SERVICE CENTER
บทความวิจัย 2016-04-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุนิสา รักษาศักดิ์ sunisa raksasak แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ
The Relationship between Work Performance Motivation and Organizational Commitment of Suvarnabhumi
บทความวิชาการ 2016-02-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุรชัย ธรรมทวีธิกุล Surachai Tumtavitikul แนววิธีการพยากรณ์พฤติกรรมของมนุษย์ใน “พลวัตรกลุ่ม” (Group Dynamics) ของ Kurt Lewin แห่ง M
The effort toward anticipating the behavior of a man for “Group Dynamics” of Kurt Lewin at M.I.T
บทความวิชาการ 2016-02-14   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
อารี ผสานสินธุวงส์ AREE PHASANSINTHUWONG ความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Readiness for Career of Students in Faculty of Humanities and Social Science Bansomdejchaopraya Raja
บทความวิจัย 2016-02-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นางสาวเกศินี ครุณาสวัสดิ์ Miss Kasinee Karunasawat การแก้ปัญหาแบบทีโอทีอาร์ : การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
THE OTHER 3 RS PROBLEM SOLVING MODEL (TOTRs) : LEARNING MANAGEMENT WITH PROBLEM SOLVING MODEL FOR TH
บทความวิชาการ 2016-01-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล SANIT SIRIVISITKUL ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
Causal Factors Influencing Research Management Effective in Thai Private Higher Education Institutio
บทความวิจัย 2016-01-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สำราญ ผลดี Samran Phondee ประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน : ศึกษาพื้นที่บางกอก
HISTORY OF MUSLIM COMMUNITIES OF BANGKOK NOI AND BANGKOK YAI AREAS ON THE WEST BANK OF CHAO PHRAYA R
บทความวิจัย 2016-01-06   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายสำราญ ผลดี Samran Phondee จุฬาราชมนตรี : บทบาทและความสำคัญของผู้นำมุสลิมในประวัติศาสตร์สยาม
HISTORICAL
บทความวิชาการ 2016-01-04   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นางธนวรรณ แฉ่งขำโฉม Mrs. Thanawan Shangkomshome ผลกระทบของการใช้ นโยบายการเงิน และนโยบายการคลังของรัฐบาลในการสนับสนุนแก่อุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
THE IMPACTS OF MONETARY AND FISCAL POLICY OF THE GOVERNMENT TO SUPPORT THE REALESTATE DEVELOPMENT IN
บทความวิชาการ 2016-01-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ Chatchai Laoketkarn การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
THE COMPARISON BETWEEN SATISFACTION AND EXPECTATION OF GRADUATES USERS CASE STUDY OF LOGISTICS
บทความวิจัย 2015-12-24   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นิภาพร ทรัพย์ศรีศุภชัย Niphaporn Supsrisupachai ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้องค์กร ของการประปาส่วนภูมิภาค
KNOWLDGE MANAGEMENT SYSTEM FOR PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY
บทความวิชาการ 2015-12-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
อัญชิษฐา โพธิประสิทธิ์ Aunchittha Potiprasit ระบบแจ้งปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการประปาส่วนภูมิภาค
HELPDESK SYSTEM FOR PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY
บทความวิชาการ 2015-12-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
รุ่งโรจน์ สงสระบุญ RUNGROJE SONGSRABOON ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
FACTORS INFLUENCING PERFORMANCE OF PRIVATE HOSPITALS IN THAILAND
2015-11-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นายกันตภณ พริ้วไธสง Mr. Kataphon Prewthaisong การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ผ่านบทเรียนอิเ
Comparison of Learning Achievement of Undergraduate Mechatronics Engineering Students by Learning On
2015-11-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ณัฏฐณิชา พรรณรัตน์ NATTHANICHA PHANNARAT การสร้างความหมายเกี่ยวกับ“แม่ย่านางเรือ”ของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา
THE MEANING OF THE BOAT NYMPH OF LOCAL FISHERMEN,SONGKHLA PROVINCE.
2015-10-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุรศักดิ์ ปาเฮ Surasak Paje การพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเหนือตอนบน
Development of a Ubiquitous Instructional System for the Upper Secondary Students in Upper Northern
2015-10-03   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ sirinan tipcharoen ธรรมาภิบาลในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
Good Governance in the Offices of RajabhatRajanagarindra University
2015-10-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
เอนกชัย เรืองรัตนากร Anekchai Rueangrattanakorn ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแอฟริกา: กรณีศึกษาการค้าอาวุธและน้ำมันระหว่างจีนกับซูดาน
China-Africa Relations: The Case of China’s Arms-for-Oil and Sudan’s Oil-for-Arms
2015-09-22   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
สุวรรณ หวังเจริญเดช Suwan Wangcharoendate การเรียนรู้อย่างมืออาชีพในการสอบบัญชีกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุและผล:การตรวจสอบเชิงประจักษ์ผู้สอบบัญชี
AUDIT PROFESSIONAL LEARNING AND THE ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES: AN EMPIRICAL STUDY OF TAX AUDITORS
2015-06-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล manyad Limoransuksakul ปัญหาของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
Problems Accontants in Bangkok Encountered
2015-05-26   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สุปราณี ปัญญา Supranee Punya การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
The Development of Social Capital to Build up a Strong Community
2015-05-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
วิทูลย์ แก้วสุวรรณ Vitoon Kaewsuwan ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
The philosophy of community economic development strategy Sufficiency in the lower central provinces
2015-05-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
พัชรา ปราชญ์เวทย์ Patchara Pratwet ความหลากหลายทางภาษาของชนเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ
Language Diversity of Tribes in Sisaket Province
2015-05-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สายสมร วงศ์สวัสดิ์ saisamorn wongsawas ผลกระทบของปริมาณเงินที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
The Effect of Money Supply on Economic Growth Rate of Thailand
2015-05-21   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ศศวรรณธร วงษ์ประดิษฐ์ SASAWANTHORN WONGPRADID การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของเดวีส์
TYPING SKILLS DEVELOPMENT 6TH GRADE STUDENTS WITH TEACHING MODEL BASED ON THE CONCEPT OF DAVIES.
2015-05-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
นิธินพ ทองวาสนาส่ง Nitinop Tongwassanasong กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
BUYING DECISION PROCESS OF NON-ALCOHOLIC BEVERAGES IN MODERN TRADE STORE OF CONSUMERS IN NONTHABURI
2015-05-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ Pornhathai Tanjitanont การบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม
THE PARTICIPATORY-INTERGRATED CURRICULUM MANAGEMENT FOR CREATING THE ENVIRONMENT: A CASE STUDY OF RA
2015-05-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร Dr. Ratthanan Pongwiritthon ความรู้และการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจขนาดกลาง
KNOWLEDGE AND AWARENESS OF THE PERSON IN CHARGE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF SMALL AND MED
2015-05-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร Dr. Ratthanan Pongwiritthon พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาสักการะวัดที่สำคัญ ในจังหวัดเชียงใหม่
Thai Tourists’ Behaviors and Needs Visiting Well Known Temples in Chiang Mai
2015-05-18   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
กรรณิการ์ ตันติวณิชพันธุ์ Kannikar Tuntivanitchapun ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อพฤติกรรมการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไทย
EFFECTS OF ECONOMIC SITUATION ON THE BEHAVIOR OF COMMERCIAL BANK’S CAPITAL FUND OF THAILAND
2015-01-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
จินดา ธำรงอาจริยกุล Jinda Thomrongajariyakul บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการผลักดันวาระนโยบายด้านปัญหาแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาเทศบาลนครสม
THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT FOR AGENDA SETTING IN FOREIGN WORKER’S PROBLEM: A CASE STUSY OF SAMUTSA
2015-01-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ฌิฌาสินีย์ เมืองวงษ์ Chichasinee Mueangwong บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม
THE ROLE OF PUBLIC SECTOR IN COSMETIC SURGERY INDUSTRY’S DEVELOPMENT
2015-01-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ธีรพงศ์ จุลสายพันธ์ Theerapong Junsaipan การพัฒนารูปแบบการประเมินอภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนป
AN EVALUATIVE MODEL DEVELOPMENT OF THE METACOGNITION IN SCIENCES LEARNING FOR UPPER SECONDARY STUDEN
2015-01-28   แนบไฟล์เรียบร้อย   อยู่ระหว่างประเมินผล
สำราญ ผลดี Samran Phondee การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยธนบุรี
THE PRATICIPATION OF STUDENTS IN ACTIVITIES TO MAINTAINING ART AND CULTURE IN THONBURI UNIVERSITY
2015-01-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ Tassaneenart Limsuthiwanpum ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนของผู้บริหารกับการจัดการกำไร:กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค
The relationship between compensation and earnings management: energy and utility sector case
2015-01-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
 
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย    |   เรียกดูข้อมูลทั้งหมด(สำหรับผู้ดูแลระบบ)