รายชื่อการส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย

ค้าหาบทความวิชาการและบทความวิจัย โดย :
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย
เรียกดูข้อมูลทั้งหมด(สำหรับผู้ดูแลระบบ)
ออกจากระบบ
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งบทความ
(ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งบทความ
(ภาษาอังกฤษ)
สถานะผู้ส่ง ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งบทความ ไฟล์ที่แนบ สถานะบทความ
อัยรดา พรเจริญ Irada Phorncharoen อาจารย์ ส่วนประสมทางการตลาด การจัดการความปลอดภัย และคุณภาพที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรู
Marketing Mix, Safety and Quality Management Affecting Decision Making Process to Buy Processed Meat
บทความวิจัย 2019-07-30   แนบไฟล์เรียบร้อย   ติดต่อกองบรรณาธิการ
นายสนธินันท์ อินทสนธิ Sontinan Intasonti นักวิชาการอิสระ วิธีการใหม่สำหรับการแยกสารปนเปื้อนอนุภาคของแข็ง ออกจากสารหล่อลื่นใช้แล้ว
A Novel Method for Solid Particles Separation from used lubricants
บทความวิจัย 2019-06-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
บัณฑิต อินทรีย์มีศักดิ์ Bunditi Inseemeesak อาจารย์ การลดของเสียในกระบวนหุ้มหนังของการผลิตเบาะรถยนต์
The Defect Reduction in Upholstering Process of a Car Seat Production
บทความวิจัย 2019-06-09   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สนธินันท์ อินทสนธิ Sontinan Intasonti นักวิชาการอิสระ วิธีการใหม่สำหรับการแยกสารปนเปื้อนอนุภาคของแข็ง ออกจากสารหล่อลื่นใช้แล้ว
A Novel Method for Solid Particles Separation from used lubricants
บทความวิจัย 2019-06-07   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
อัรฮาวี เจ๊ะสะแม Anhawi Chesamae อาจารย์ ต้นแบบเกมการเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการทดสอบทักษะมัคคุเทศก์ "เกมวงกต วัดโพธิ์"
LEARNING GAME POTOTYPE ATTRACTIONS FOR USE IN THE TEST OF GUIDE SKILLS "WONGKOT WAT PHO"
บทความวิจัย 2019-06-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
พลวัฒน์ ต่อตระกูล Ponlawat Tortrakul อาจารย์ การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับและแจ้งเตือนฝุ่นละอองโดยใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
The Development of dust detection and warning system prototypes by Internet of Things
บทความวิจัย 2019-06-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
จิรศักดิ์ ส่งบุญแก้ว Jirasak Songboonkaew อาจารย์ การพัฒนาระบบการเฝ้าติดตามและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
Development of Water Purifier Monitoring and Maintenance System via Internet System
บทความวิจัย 2019-06-01   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายสนธินันท์ อินทสนธิ Sontinan Intasonti นักวิชาการอิสระ วิธีการใหม่สำหรับการแยกสารปนเปื้อนอนุภาคของแข็ง ออกจากสารหล่อลื่นใช้แล้ว
A Novel Method for Solid Particles Separation from used lubricants
บทความวิจัย 2019-05-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ยอดนภา เกษเมือง Yodnapha Ketmuang อาจารย์ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแผงยึดหลอดไฟรถยนต์
Efficiency Increasing on Attachment Bracket Tube of Car Manufacturing
บทความวิจัย 2019-05-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
เอกรัตน์ นภกานต์ Akeratana Noppakant อาจารย์ เครื่องมือวัดและบันทึกค่าเพื่อวิเคราะห์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยอาดูโน่ไมโครคอนโทรลเลอร์
THE EXPERIMENTAL DATA LOGGER FOR SOLAR MODULE ANALYSIS WITH ARDUINO MICROCONTROLLER
2019-05-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา Nunthaphan Kanoksirirujisaya อาจารย์ การพัฒนาการออกแบบอุปกรณ์ดูดจับชิ้นงานของแขนหุ่นยนต์แบบปรับได้
DEVELOPING OF ADJUSTABLE VACUUM ATTACHMENTS DESIGN FOR ROBOT ARMS
บทความวิจัย 2019-04-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร อาจารย์ การลดต้นทุนในการขนส่งพวงหรีด
Cost Reduction in Wreaths Transportation
บทความวิจัย 2019-03-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ปณต ศรีภครัชต์ Panot Sripakarach นักศึกษา การออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ลานปฏิบัติธรรมวัดป่าธรรมคีรี
DESIGN AND INSTALLATION OF LIGHTING SYSTEMS WITH SOLAR CELLS AT THE DRAMA RETREAT WATPA THAMMAKEEREE
บทความวิจัย 2019-01-10   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา Nunthaphan Kanoksirirujisaya อาจารย์ การบริหารงานซ่อมบำรุงระบบอัดอากาศอนุรักษ์พลังงาน
MANAGEMENT OF COMPRESSED AIR SYSTEM MAINTENANCE
บทความวิจัย 2018-11-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา Nunthaphan Kanoksirirujisaya อาจารย์ การบริหารงานซ่อมบำรุงระบบอัดอากาศอนุรักษ์พลังงาน
MANAGEMENT OF COMPRESSED AIR SYSTEM MAINTENANCE
บทความวิจัย 2018-11-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา Nunthaphan Kanoksirirujisaya อาจารย์ การพัฒนาบทเรียนชุดฝึกทักษะปฏิบัติการประกอบรถทามิย่าเพื่อเกมการแข่งขัน
Racing Competition Simulation for Developing Mechanical Skills
บทความวิจัย 2018-11-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา Nunthaphan Kanoksirirujisaya อาจารย์ การออกแบบอุปกรณ์จับยึดในกระบวนการกำหนดหมายเลขผลิตภัณฑ์ แกนวาล์วปีกผีเสื้อด้วยเครื่องนิ
JIG AND FIXTTURE DESING IN MARKING CODE IMPROVEMENT METHOD MARKING CODE BUTTERFLY VALVE PROCESS WI
บทความวิจัย 2018-11-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
ผดุงศิลป์ พิทักษ์ Phadungsilp Phitak อาจารย์ การประยุกต์ใช้วิธีการ CPM กับการบริหารโครงการก่อสร้าง: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างโดมหลังคา
An application of CPM to construction project management: a case study of dome building
บทความวิจัย 2018-11-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
โกสินทร์ชัย แผ่วไธสง Kosinchai Pawthaisong อาจารย์ การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตโดยใช้ระบบลูกกลิ้งตามแรงโน้มถ่วง
Efficiency improvement of production line using gravity roller system
บทความวิจัย 2018-11-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ธีระพงษ์ ทับพร Teerapong Tubpond อาจารย์ การพยากรณ์ยอดขายและการบริหารสินค้าคงคลัง ของสินค้าคางหมึกยักษ์แช่แข็งในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหา
Sales Forecasting and Inventory Management of Frozen Giant Squid in Siam Makro Public Company Limi
บทความวิจัย 2018-11-13   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ธีระพงษ์ ทับพร Teerapong Tubpond อาจารย์ การศึกษาผลกระทบแรงดันและเวลาในการต่อชน ที่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงและการสูญเสียเนื้อวัสดุจากการเชื่อ
THE AFFECT OF PRESSURE FORGING AND TIME FORGING ON THE STRENGTH OF JOINT AND LOSS OF MATERIAL FOR S4
บทความวิจัย 2018-11-12   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นายโพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง Mr.Pothong Praneetpolkrang อาจารย์ แบบจำลองการอบแห้งระกำผงด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยโดยโครงข่ายใยประสาทเทียม
Model of Rakam juice powder drying with spray dryer by artificial neural network
บทความวิจัย 2018-09-16   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
วรวุฒิ กังหัน Worawut Kunghun อาจารย์ พัฒนาชุดฝึกทักษะระบบบอลและคานร่วมกับวิชั่นเซ็นเซอร์
DEVELOPMENT OF SKILL PACKAGE ON BALL AND BEAM SYSTEM WITH VISION SENSOR
บทความวิจัย 2018-08-08   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สมจินต์ อักษรธรรม Somjin Aksorntham อาจารย์ การลดข้อบกพร่องในขั้นตอนการติดฉลากขวดแก้ว : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานน้ำตาลสดสเตอริไลส์
Reducing defects in glass bottle labeling process: a case study of limited partnership. Fresh sugar
บทความวิจัย 2018-01-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ปณต ศรีภครัชต์ Panot Sripakarach อาจารย์ อุปกรณ์ทดสอบโหลดสำหรับตู้สวิทช์บอร์ด
Test Load Instrument For Main Distribution Board
บทความวิจัย 2017-07-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ปฐมพงษ์ ฤกษ์สมุทร Pathompong Leurksamutra 0 การพัฒนาโมบายเกมแอพพลิเคชันสำนวนสุภาษิตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
DEVELOPMENT OF IDIOM AND PROVERB ANDROID GAME APPLICATION
บทความวิจัย 2017-07-19   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ปัญญา สำราญหันต์ Panya Sumranhun อาจารย์ การควบคุมปริมาณการจัดเก็บแม่สี กรณีศึกษาโรงงานผลิตหนังเทียมตัวอย่าง
The Primary Colors Inventory Control : A Case Study Leatherette Sample Factory
บทความวิจัย 2017-07-11   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
จิรศักดิ์ ส่งบุญแก้ว Jirasak Songboonkaew อาจารย์ การประยุกต์ใช้งานวงจรควบคุมการป้อนกลับโดยใช้การควบคุมค่าเฉลี่ยของโหมดกระแสที่มีความคงทนสำหรับวงจรคอน
Application of the Feedback Control Circuit using the Robust–ACMC Strategy for Three-Level Converte
บทความวิจัย 2017-06-15   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์ Suphalak Batpho อาจารย์ โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับค้นหาและนำทางไปยังร้านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร
Mobile Application for Finding and Navigating to Restaurants in Samut Sakhon Province
บทความวิจัย 2017-04-27   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา Nunthaphan Kanoksirirujisaya อาจารย์ การศึกษาคุณสมบัติงานเชื่อมในผลิตภัณฑ์ซีลายน์เพื่อเพิ่มผลผลิต
Study on Welding of C-Line Product to increase productivity
บทความวิจัย 2017-04-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
บดินทร์ชาติ สุขบท Bodinchat Sukbot อาจารย์ -
Schwinger Method for Damped Mechanical Systems
บทความวิจัย 2017-04-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
อัรฮาวี เจ๊ะสะแม Anhawi Chesamae1 อาจารย์ การพัฒนาต้นแบบเกมจำลองสถานที่ท่องเที่ยวโดยการใช้รูปแบบเกมมิฟิเคชั่น กรณีศึกษา เกมปุรณาวาส ท่องเที่ยว
DEVELOPMENT OF TRORIST ATTRACTION SIMULATION GAME PROTOTYPE BY USING GAMIFICATION FORMAT: CASE STUDY
บทความวิจัย 2017-04-05   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
เอนก นามขันธ์ Anake Nammakhunt นักศึกษา กระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ผลด้วยวิธีกระบวนการเหมืองข้อมูล
The process of data management for analyzing data process mining
2017-03-23   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
สิทธิศักดิ์ ทองสุข sittisak thongsuk อาจารย์ แนวคิดการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟนเพื่อฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยใช้ทฤษฏีพุทธิปัญญา
The concept of creating the application on the smartphone to practice English for children by using
บทความวิจัย 2017-03-20   แนบไฟล์เรียบร้อย   ไม่ผ่าน
ยอดนภา เกษเมือง Yodnapha Ketmuang อาจารย์ การลดของเสียในกระบวนการผลิตปั้มน้ำขนาด 1 แรงม้า โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค ซิกส์-ซิกม่า
The Reduction of Wasted Materials 1 HP Water Pump Production Process by Six-Sigma
บทความวิจัย 2017-01-25   แนบไฟล์เรียบร้อย   ผ่าน
 
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย    |   เรียกดูข้อมูลทั้งหมด(สำหรับผู้ดูแลระบบ)