มหาวิทยาลัยธนบุรี (Thonburi University)

thzh-CNen

ปรัชญา คือ “สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”

 

วิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน (University for All) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี”

 

พันธกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรีได้กำหนดพันธกิจในการดำเนินงานไว้ดังนี้

  • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพและสมรรถนะที่เป็นความต้องการของประเทศ
  • ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่มีคุณค่าต่อสังคม และรองรับภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่
  • บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่เพิ่มศักยภาพแก่ชุมชน สังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสรรค์ และเป็นที่พึ่งของสังคม
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม
  • บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและสนองตอบการศึกษาตลอดชีวิต

 

วัตถุประสงค์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรีได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

  • ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สนองต่อสังคม และประเทศ
  • ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • บริการวิชาการแก่สังคม
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม