มหาวิทยาลัยธนบุรี (Thonburi University)

thzh-CNen

4

วันรำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันรำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมายถึง วันที่พระยาวชิรปราการ ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์

ทรงพระนาม ว่า “สมเด็จพระบรมราชาที่ 4” ซึ่งประชาชน เรียกพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี” หรือ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2311 และ สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี